Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Οι φιλοδοξίες των διοργανωτών και η πραγματικότητα — Για να ξέρουμε πόσοι θα είναι

Για πολύ περισ­σό­τε­ρο κόσμο από το συλ­λα­λη­τή­ριο του Φεβρουα­ρί­ου κάνουν λόγο οι διορ­γα­νω­τές υπαι­νισ­σό­με­νοι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολι­τών και προ­σθέ­τουν ΜΜΕ ότι θα συγκε­ντρω­θεί πρω­τό­γνω­ρος αριθ­μός δια­δη­λω­τών στο Σύνταγ­μα.  Τα επί­ση­μα στοι­χεία της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας για τη συγκέ­ντρω­ση του Φεβρουα­ρί­ου, παρά τα όσα ισχυ­ρί­ζο­νταν οι διορ­γα­νω­τές, ανέ­φε­ραν ότι οι δια­δη­λω­τές δεν είχαν ξεπε­ρά­σει τις 140.000, σε έκτα­ση 50.000 τ.μ.

Όπως στο προη­γού­με­νο συλ­λα­λη­τή­ριο έτσι και σε αυτό οι διορ­γα­νω­τές προ­σπα­θούν να φτιά­ξουν κλί­μα. Ας δού­με όμως τι λένε οι τοπο­γρά­φοι:

Αν οι διορ­γα­νω­τές κατα­φέ­ρουν και «στοι­βά­ξουν» ώμο με ώμο και χωρίς να κου­νιού­νται, 1 εκα­τομ­μύ­ριο κόσμου, τότε θα χρεια­στούν ούτε λίγο ούτε πολύ 360.000 τετρα­γω­νι­κά μέτρα (με ένα μέσο υπο­λο­γι­σμό 0,36 τετρα­γω­νι­κών για τον καθέ­να, δεδο­μέ­νου πλά­τους ώμων 60 εκατοστών).

syntagma

Πράγ­μα­τι, τότε η πλα­τεία Συντάγ­μα­τος των μόλις 14.454 τετρα­γω­νι­κών θα είναι αρκε­τά μικρή, κι έτσι — όπως φαί­νε­ται και στο διά­γραμ­μα — ανα­μέ­νου­με με αγω­νία να δού­με τις εξής πλα­τεί­ες και δρό­μους τελεί­ως γεμάτους:

– Αμα­λί­ας (25.284 τ.μ.),

– Ομό­νοια — Πανε­πι­στη­μί­ου — Στα­δί­ου — Β. Σοφί­ας έως την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία (112.324 τ.μ.),

– Προ­πύ­λαια και Πλα­τεία Κοραή (34.409 τ.μ.),

– Πατη­σί­ων από Ομό­νοια έως Αλε­ξάν­δρας (16.242 τ.μ.),

– Αλε­ξάν­δρας από Πεδί­ον του Αρε­ως ως Αμπε­λό­κη­πους (59.220 τ.μ.),

– Πει­ραιώς από την Ομό­νοια έως την Κου­μουν­δού­ρου (9.822 τ.μ.),

– Φιλελ­λή­νων (6.039 τ.μ.), Ερμού (4.994 τ.μ.),

– Μετα­ξουρ­γείο — Αγ. Κων­στα­ντί­νου (15.080 τ.μ.),

– Μάρ­νη (10.650 τ.μ.), Ακα­δη­μί­ας (19.565 τ.μ.).

Οταν κατα­φέ­ρουν να τα γεμί­σουν όλα αυτά, θα μένουν και περί­που 32 χιλιά­δες τετρα­γω­νι­κά, περί­που δύο πλα­τεί­ες Συντάγ­μα­τος ακό­μη… Κάτι ψιλά δηλα­δή για το «μεγα­λείο» των μαθη­μα­τι­κών των διοργανωτών…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο