Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, καμιά συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Με μαζι­κή δια­δή­λω­ση και συγκέ­ντρω­ση στο κέντρο της Αθή­νας ενά­ντια στην κύρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ της Πέμ­πτης η κινη­το­ποί­η­ση της Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις η οποία ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα με συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προπύλαια.

Ήταν τέτοιος ο όγκος της συμ­με­το­χής, που οι δια­δη­λω­τές για να χωρέ­σουν όλοι στο Σύνταγ­μα, ανε­βαί­νο­ντας από τη Στα­δί­ου, δεν κατά­φε­ραν να στρί­ψουν ούτε από την Όθω­νος ούτε από την Ξενο­φώ­ντος. Το τερά­στιο ανθρώ­πι­νο ποτά­μι συνέ­χι­σε στη Φιλελ­λή­νων, έστρι­ψε αρι­στε­ρά στη Σου­ρή και μετά αρι­στε­ρά στη Βασι­λίσ­σης Αμα­λί­ας, ώστε να απλω­θεί μπρο­στά από τη Βουλή.

Μάλι­στα, όταν η κορυ­φή της δια­δή­λω­σης έφτα­σε στο ύψος των Λου­λου­δά­δι­κων στη Βου­λή, η «ουρά» της πορεί­ας «έμπαι­νε» ακό­μα από την οδό Στα­δί­ου στην κάτω πλευ­ρά του Συντάγματος.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο παρα­βρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

«Οι φοι­τη­τές, η νεο­λαία δεν ανε­χό­μα­στε να φεύ­γουν από τη χώρα μας πολε­μι­κοί εξο­πλι­σμοί, πύραυ­λοι και αερο­πλά­να για να σκο­τώ­νουν λαούς σε κάθε γωνιά του πλα­νή­τη. Δεν μπο­ρού­με να μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να τα χέρια, όταν η ακρί­βεια τσα­κί­ζει τις ζωές και τις σπου­δές μας, αλλά δίνο­νται την ίδια στιγ­μή δισε­κα­τομ­μύ­ρια για πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς, για να αγο­ρά­ζου­με υπερ­σύγ­χρο­να μαχη­τι­κά F‑35, δήθεν για την άμυ­να της χώρας μας», σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, στην ομι­λία του στα Προ­πύ­λαια ο Κώστας Δέμος, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Φυσι­κού Αθήνας.

Mε αφορ­μή τα γεγο­νό­τα στο ΑΠΘ τις προη­γού­με­νες μέρες επι­σή­μα­νε ότι «είναι φανε­ρό ότι έτσι φαντά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση το “σύγ­χρο­νο, ευρω­παϊ­κό Πανε­πι­στή­μιο”, ανοι­χτό στην κατα­στο­λή και την υπο­βάθ­μι­ση, κλει­στό στη μόρ­φω­ση, στη φοι­τη­τι­κή μέρι­μνα, στις ανά­γκες των φοι­τη­τών. Όσο κλι­μα­κώ­νε­ται η αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή, με την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση των σπου­δών μας, την επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία των ΑΕΙ, την απα­ξί­ω­ση πτυ­χί­ων, τόσο θα οξύ­νε­ται και ο κρα­τι­κός αυταρ­χι­σμός για να φιμω­θεί κάθε φωνή αντί­στα­σης. Αυτές οι απα­ρά­δε­κτες εικό­νες συμπλη­ρώ­νο­νται με την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας για την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία και τις διαρ­ρο­ές για επι­τά­χυν­ση της εισό­δου της στις σχολές!».

«Είμα­στε σήμε­ρα εδώ και θα συνε­χί­σου­με να είμα­στε, για­τί στην Ελλά­δα υπάρ­χει Φοι­τη­τι­κό Κίνη­μα, υπάρ­χουν αγω­νι­στι­κοί Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, υπάρ­χουν φοι­τη­τές που δεν κλεί­νουν το μάτι απέ­να­ντι στο απο­τρό­παιο έγκλη­μα που γίνε­ται στην διπλα­νή πόρ­τα ούτε χει­ρο­κρο­τούν τους νεο­να­ζί του τάγ­μα­τος Αζόφ μαζί με τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Για­τί δεν σφυ­ρί­ζου­με κλέ­φτι­κα ούτε παζα­ρεύ­ου­με τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και τα σύνο­ρα της χώρας ούτε το πού θα φτια­χτούν νέες βάσεις του ΝΑΤΟ στα νησιά ή στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα. Εμείς παλεύ­ου­με για να κλεί­σουν οι ήδη υπάρ­χου­σες. Είμα­στε σήμε­ρα εδώ, τέλος, για­τί πρω­το­στα­τή­σα­με στο να οργα­νω­θεί ο αγώ­νας με μεγά­λα αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια, με τη μεγά­λη αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία των Συλ­λό­γων, για­τί δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών. Για αυτό τον λόγο και 18 Μάη στις Φοι­τη­τι­κές εκλο­γές θα στεί­λου­με μήνυ­μα κατα­δί­κης αυτής της πολι­τι­κής, αλλά και μήνυ­μα διεκ­δί­κη­σης και αγώ­να για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα και τις ανά­γκες μας» τόνι­σε κατα­λή­γο­ντας ο Κ. Δέμος.

«Σήμε­ρα στην Αθή­να και σε δεκά­δες πόλεις σε όλη τη χώρα εργα­τι­κά σωμα­τεία καθώς και φορείς των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των γυναι­κών, της νεο­λαί­ας, συγκε­ντρω­θή­κα­με για να απευ­θύ­νου­με ένα κάλε­σμα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις.

Είναι μια επι­κίν­δυ­νη για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα συμ­φω­νία που βάζει ακό­μη πιο βαθιά τον λαό μας στη δίνη των θανα­τη­φό­ρων αντα­γω­νι­σμών, την ώρα μάλι­στα που εξε­λίσ­σε­ται ένας ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος μέσα στην Ευρώπη.

Και με αυτήν την έννοια το κάλε­σμά μας δεν μπο­ρεί παρά να είναι και προς την παγκό­σμια εργα­τι­κή τάξη, προς κάθε λαό που είναι στο στό­χα­στρο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.

Το δικό μας σύν­θη­μα είναι: “Όχι στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών — Ζήτω η φιλία των λαών”» τόνι­σε στην ομι­λία του ο Νίκος Παπα­γε­ωρ­γί­ου, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και μέλος της διοί­κη­σης της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στον Του­ρι­σμό — Επισιτισμό.

«Ήταν, είναι και θα είναι ζωτι­κό θέμα για τους εργα­ζό­με­νους ο οποιοσ­δή­πο­τε άδι­κος πόλε­μος που δεν έχει σε τίπο­τε να προ­σφέ­ρει για τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών, που συγκρού­ο­νται για λογα­ρια­σμό ληστών, λυκο­συμ­μα­χιών, καπι­τα­λι­στών, γίνο­νται θύμα­τα στην ειρή­νη και στον πόλε­μο για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών, για τον έλεγ­χο των αγο­ρών, για την κατα­λή­στευ­ση των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών.

Σε τέτοιους πολέ­μους όχι μόνο είμα­στε αντί­θε­τοι, αλλά δίνου­με όλες μας τις δυνά­μεις να τους στα­μα­τή­σου­με, να στα­θού­με αλλη­λέγ­γυοι στους λαούς που εμπλέ­κουν οι εκμε­ταλ­λευ­τές μας.

Και αλλη­λέγ­γυος είσαι πρώ­τα απ’ όλα όταν εδώ, σε αυτή τη χώρα παλεύ­εις για την απε­μπλο­κή της από τέτοιους πολέμους.

Αυτό που είπα­με από την πρώ­τη στιγ­μή, κατα­δι­κά­ζο­ντας τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Και δεν μπο­ρείς να λες ότι παλεύ­εις για την απε­μπλο­κή, αν δεν έχεις στα­θε­ρό, ακλό­νη­το μέτω­πο ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε τέτοιες λυκο­συμ­μα­χί­ες» πρό­σθε­σε, σημειώ­νο­ντας, μετα­ξύ άλλων, «δεν μπο­ρείς να είσαι ενα­ντί­ον του πολέ­μου, αλλά υπέρ των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων» υπογράμμισε.

«Απο­τε­λεί καθή­κον όλων των φορέ­ων στο εργα­τι­κό και λαϊ­κό κίνη­μα να καταγ­γεί­λου­με τις κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την εμπλο­κή της χώρας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, τη βασι­κή αιτία που ξερι­ζώ­νει χιλιά­δες μετα­νά­στες από τις εστί­ες τους, για να γλι­τώ­σουν από τον πόλε­μο και την ανέ­χεια» είπε ο Ν. Παπα­γε­ωρ­γί­ου, καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο Διή­με­ρο Πανελ­λα­δι­κής Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης, που στην Αττι­κή θα κορυ­φω­θεί με την 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης, την Κυρια­κή 22 Μαΐου.

«Συνε­χί­ζου­με δυνα­μώ­νο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τον αγώ­να μας ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θα μας βρί­σκουν κάθε μέρα μπρο­στά τους, όπου κι αν περιο­δεύ­ουν, στα σχο­λεία, στα Πανε­πι­στή­μια, στους χώρους δου­λειάς. Είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι. Ό,τι κι αν κάνουν, εμείς θα συνε­χί­σου­με να διεκ­δι­κού­με ακό­μη πιο μαζι­κά και μαχητικά:

Να κλεί­σουν άμε­σα οι βάσεις στη Σού­δα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στο Στε­φα­νο­βί­κειο και στη Λάρι­σα, να κλεί­σουν άμε­σα όλες οι ευρω­α­τλα­ντι­κές υπο­δο­μές, να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί καμιά για τις επι­χει­ρή­σεις στην Ουκρανία.

Να επι­στρέ­ψουν όλες οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις από απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο Ν. Παπαγεωργίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο