Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο στην ΔΕΘ — Το Σάββατο στις 6 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ

Μαχη­τι­κή και μαζι­κή απά­ντη­ση σε κυβέρ­νη­ση — εργο­δο­σία ετοι­μά­ζουν να δώσουν τα Συν­δι­κά­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης με το συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νουν στη ΔΕΘ το Σάβ­βα­το 11 Σεπτέμ­βρη στις 6 μ.μ. στην πλα­τεία ΧΑΝΘ με σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό. Η δίκαιη οργή να γίνει δύνα­μη οργά­νω­σης και αγώ­να».

Τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα μαζί με συλ­λό­γους βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών, ΕΒΕ και φοι­τη­τών καλούν τον εργα­ζό­με­νο λαό και τη νεο­λαία της Βόρειας Ελλά­δας σε ξεση­κω­μό για να δια­δη­λώ­σουν για όλα εκεί­να που τους τσα­κί­ζουν τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τά τους. Ενά­ντια στην εφαρ­μο­γή του νόμου-έκτρω­μα με τις «ανα­τρο­πές του αιώ­να», με το οποίο η κυβέρ­νη­ση «φιλο­δο­ξεί» να βάλει στο γύψο τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση ώστε να ξεσα­λώ­νει η εργο­δο­σία στους χώρους δου­λειάς. Για μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ζωής του λαού από την παν­δη­μία, για ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας. Για να μπει φρέ­νο στην κατα­κρε­ούρ­γη­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος από τις ανα­τι­μή­σεις και την ακρί­βεια, κόντρα στα ψίχου­λα-κοροϊ­δία που ανα­κοι­νώ­νει η κυβέρ­νη­ση και το κλί­μα που επι­χει­ρεί να καλ­λιερ­γή­σει ενό­ψει των εγκαι­νί­ων της Έκθεσης.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο θα παρα­βρε­θεί και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Στο «πόδι» τα Συνδικάτα

Καθη­με­ρι­νά βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα εξορ­μή­σε­ων και περιο­δειών, συσκέ­ψε­ων και συνε­λεύ­σε­ων, εκδη­λώ­σε­ων και θεμα­τι­κών πρω­το­βου­λιών, στους χώρους δου­λειάς, στις γει­το­νιές στις πόλεις και τα χωριά της υπαίθρου.

Παράλ­λη­λα οργα­νώ­νο­νται συσκέ­ψεις, Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις των σωμα­τεί­ων, περιο­δεί­ες και εξορ­μή­σεις σε χώρους δου­λειάς. Ανοί­γει η συζή­τη­ση για την ανά­γκη οργά­νω­σης της πάλης κόντρα στην πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων που θυσιά­ζει τις ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Τα Σωμα­τεία στον αντί­πο­δα αυτής της πολι­τι­κής παλεύ­ουν για ξήλω­μα όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων, για αυξή­σεις σε μισθούς, συντά­ξεις, κοι­νω­νι­κές παρο­χές. Για ΣΣΕ και στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για υπε­ρά­σπι­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, προ­στα­σία του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη των ανέρ­γων. Για κατάρ­γη­ση των πλει­στη­ρια­σμών. Επί­σης για μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς. Για στή­ρι­ξη και απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γέ­ντων από τις πρό­σφα­τες κατα­στρο­φές, κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­πυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας κ.ά.

Οργανωμένη μετακίνηση με λεωφορεία

Οργα­νω­μέ­νη μετα­κί­νη­ση με λεω­φο­ρεία προ­γραμ­μα­τί­ζουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στη Βόρεια Ελλά­δα. Συγκε­κρι­μέ­να, μέχρι στιγ­μής ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι λεω­φο­ρεία θα ανα­χω­ρή­σουν από:

  • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στις 12 μ., από το Δημαρχείο.
  • Βέροια, στις 3.30 μ.μ., από την πλα­τεία Ωρολογίου.
  • Γιαν­νι­τσά, στις 3.45 μ.μ., από την παλιά αγορά.
  • Έδεσ­σα, στις 3.15 μ.μ. στην πλα­τεία Τιμενιδών
  • Κατε­ρί­νη, στις 3.45 μ.μ. κεντρι­κή πλατεία.
  • Κομο­τη­νή, στη 1.30 μ.μ., από την κεντρι­κή πλατεία.
  • Λιτό­χω­ρο, στις 3.15 μ.μ.
  • Νάου­σα, στις 3 μ.μ., από το Εργα­τι­κό Κέντρο.
  • Ξάν­θη, στις 2 μ.μ., από την πλα­τεία Ελευθερίας.
  • Σκύ­δρα, στις 3.15 μ.μ. στην πλα­τεία Μαυροβουνίου.

ΠΑΜΕ: Η δίκαιη οργή να γίνει δύναμη οργάνωσης και αγώνα

Κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους και τα Συν­δι­κά­τα να συμ­με­τά­σχουν στη συγκέ­ντρω­ση των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ, τονί­ζο­ντας πως «σε κάθε κλά­δο, σε κάθε χώρο δου­λειάς να φτά­σει το κάλε­σμα για ενω­τι­κό μαζι­κό αγώ­να. Για να μεί­νουν στα χαρ­τιά όλοι οι νόμοι των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ που καταρ­γούν εργα­σια­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα όπως ο πρό­σφα­τος νόμος-έκτρω­μα Χατζηδάκη.

Καλέσματα συμμετοχής

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει το Εργα­τι­κό Κέντρο Νάου­σας (ΕΚΝ) «για να μεί­νουν στα χαρ­τιά όλοι οι νόμοι των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ που καταρ­γούν εργα­σια­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα όπως ο πρό­σφα­τος νόμος-έκτρω­μα Χατζη­δά­κη. Για να δυνα­μώ­σει η πάλη των εργα­ζο­μέ­νων με επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες». «Τώρα χρειά­ζε­ται με τόλ­μη και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τα Συν­δι­κά­τα να οργα­νώ­σουν την αντε­πί­θε­σή τους» σημειώ­νει η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων σε Γάλα — Τρό­φι­μα — Ποτά.

«Να διεκ­δι­κή­σου­με ζωή, όχι επι­βί­ω­ση. Για την προ­στα­σία της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών του λαού», ανα­φέ­ρει η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στο Φάρ­μα­κο. Η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Εμφια­λω­μέ­να Ποτά (ΠΟΕΕΠ) καλεί τους εργα­ζό­με­νους στο πανερ­γα­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο δια­μαρ­τυ­ρί­ας που διορ­γα­νώ­νουν τα Συν­δι­κά­τα στην πλα­τεία ΧΑΝΘ της Θεσ­σα­λο­νί­κης με αφορ­μή τα εγκαί­νια της ΔΕΘ.

«Με πυξί­δα τις ανά­γκες μας δυνα­μώ­νου­με το συλ­λο­γι­κό αγώ­να για ισο­τι­μία και χει­ρα­φέ­τη­ση, ενά­ντια στους εκμε­ταλ­λευ­τές του μόχθου μας», ανα­φέ­ρει στο κάλε­σμά της η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ).

Στην κινη­το­ποί­η­ση καλούν μετα­ξύ άλλων το Συν­δι­κά­το Κατερ­γα­σί­ας Ξύλου Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σωμα­τείο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων — Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αλε­ξαν­δρού­πο­λης — Φερών — Σου­φλί­ου «Η Ενό­τη­τα», ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης, το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Ν. Δρά­μας, η Α’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ και Δημο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Σύλ­λο­γος Μικρών και Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων Εμπό­ρων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΣΜΑΕΘ).

Ακό­μα καλεί η Πρω­το­βου­λία Συλ­λό­γων — Σωμα­τεί­ων — Φορέ­ων ενά­ντια στην καύ­ση απορ­ριμ­μά­των RDF-SRF στο ΤΙΤΑΝ.

Αγωνιστικός σταθμός για τους φτωχούς αγρότες

Τη συμ­με­το­χή τους στο συλ­λα­λη­τή­ριο προ­ε­τοι­μά­ζουν και οι Αγρο­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της περιο­χής, που παράλ­λη­λα προ­ε­τοι­μά­ζουν την κλι­μά­κω­ση του αγώ­να τους για την ικα­νο­ποί­η­ση των διεκ­δι­κή­σε­ών τους.

Η ανά­γκη οργά­νω­σης του αγώ­να, αλλά και συντο­νι­σμού της πάλης μαζί με τους εργα­ζό­με­νους και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με σταθ­μό και αφε­τη­ρία νέων αγω­νι­στι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων το συλ­λα­λη­τή­ριο των Συν­δι­κά­των στη ΔΕΘ, ανα­δεί­χθη­κε μέσα από τις συσκέ­ψεις που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα ο Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Νάου­σας «Μαρί­νος Αντύ­πας», με αιχ­μή τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι αγρό­τες από την απώ­λεια της παρα­γω­γής που προ­κά­λε­σαν οι παγε­τοί και το χαλά­ζι, τις συνέ­πειες για το εισό­δη­μά τους. Ο Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Κρύ­ας Βρύ­σης «Ομό­νοια» καλεί τους αγρό­τες να δια­δη­λώ­σουν μαζί με τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, τους συντα­ξιού­χους, ενά­ντια στην πολι­τι­κή που βάζει σε κίν­δυ­νο την υγεία και τη ζωή τους, ενά­ντια στην ακρί­βεια και να απαι­τή­σουν μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής, με φτη­νό πετρέ­λαιο και ηλε­κτρι­κό ρεύμα.

Ο Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, που δίνουν μια άνι­ση μάχη για την επι­βί­ω­ση απέ­να­ντι στις πολι­τι­κές που απα­ξιώ­νουν την εργα­σία τους, τους κόπους τους, τον τόπο τους. Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλεί ο Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Πέλ­λας «Ενό­τη­τα» (μπλό­κο Γυψο­χω­ρί­ου) ο οποί­ος ενη­με­ρώ­νει ότι θα ανα­χω­ρή­σουν λεω­φο­ρεία στις 3.45 μ.μ. από τα Γιαν­νι­τσά (παλιά αγορά).

«Το πρό­βλη­μα της ίδιας της επι­βί­ω­σης των οικο­γε­νειών μας και της παρα­μο­νής στα χωρά­φια και κοπά­δια μας γίνε­ται όλο και πιο ορα­τό. Μόνο με οργά­νω­ση και αγώ­να, συσπεί­ρω­ση των δυνά­με­ών μας μπο­ρού­με να απα­ντή­σου­με δυνα­μι­κά για να δημιουρ­γη­θεί καλύ­τε­ρη προ­ο­πτι­κή για τη λύση στα δίκαια αιτή­μα­τά μας. Να στα­μα­τή­σου­με την επί­θε­ση που δεχό­μα­στε δια­χρο­νι­κά από τις κυβερ­νή­σεις, τους βιο­μή­χα­νους και τις τρά­πε­ζες, βάζο­ντας στο επί­κε­ντρο τις δικές μας διεκ­δι­κή­σεις», ανα­φέ­ρει στο κάλε­σμά του ο Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Λαγκα­δά.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο