Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: Πλήθος διαδηλωτών ζήτησε να μην υπάρχει «καμία συγκάλυψη του εγκλήματος»

Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, οικο­γέ­νειες με τα παι­διά τους, αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, συλ­λό­γων αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων και γυναι­κών για το συλ­λα­λη­τή­ριο, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο Σύνταγ­μα στο πλαί­σιο της 48ωρης απερ­γί­ας των σιδη­ρο­δρο­μι­κών. Στο συλ­λα­λη­τή­ριο παρα­βρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Το παλ­λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο έγι­νε βήμα κατα­δί­κης των «δια­χρο­νι­κών πολι­τι­κών ευθυ­νών» και υπό­σχε­σης ότι «τα εγκλή­μα­τα αυτά δεν θα συγκα­λυ­φθούν». «Σήμε­ρα μετρη­θή­κα­με και είμα­στε λιγό­τε­ροι», τόνι­σε ο Νίκος Λάζου, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Προ­σω­πι­κού της «Hellenic Train». Από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης κάλε­σε τον κόσμο να τηρή­σει ενός λεπτού σιγή τιμώ­ντας τη μνή­μη των θυμά­των. «Δεν φταί­ει ένας μόνο εργα­ζό­με­νος, φταί­νε δια­χρο­νι­κά όλες οι κυβερ­νή­σεις», υπο­γράμ­μι­σε. «Κανέ­νας δεν μας άκου­γε», κατήγ­γει­λε ανα­φε­ρό­με­νος στις αλλε­πάλ­λη­λες παρεμ­βά­σεις των σωμα­τεί­ων για τις ελλεί­ψεις μέτρων ασφα­λεί­ας, την υπο­στε­λέ­χω­ση, τη διά­λυ­ση του σιδη­ρο­δρό­μου. «Φωνά­ζα­με για την ασφά­λεια, την ασφά­λεια των πολι­τών, την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων», υπο­γράμ­μι­σε και υπεν­θύ­μι­σε πως ο ελλη­νι­κός λαός έχει πλη­ρώ­σει αδρά από την τσέ­πη του και δεν έχει σύγ­χρο­νο και ασφα­λή σιδη­ρό­δρο­μο. Τέλος, ευχα­ρί­στη­σε όλα τα σωμα­τεία και τους φορείς για τη συμπα­ρά­στα­σή τους.

Τα συλ­λυ­πη­τή­ρια των μηχα­νο­δη­γών στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των μετέ­φε­ρε ο Κώστας Γενη­δού­νιας, πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Προ­σω­πι­κού Έλξης. «Δεν μας απά­ντη­σαν ποτέ τίπο­τα. Σήμε­ρα όμως οφεί­λουν απά­ντη­ση στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία», τόνι­σε, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τις καταγ­γε­λί­ες των σωμα­τεί­ων για τις συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας του σιδη­ρο­δρό­μου. «Σας ευχα­ρι­στού­με και δίνου­με μια υπό­σχε­ση: Δεν ξεχνά­με», κατέληξε.

«Η ζωή μας μετρά­ει. Το ακούω αυτές τις μέρες από όσους βρέ­θη­καν στον δρό­μο», ανέ­φε­ρε ο Βασί­λης Ζαβο­γιάν­νης, πρό­ε­δρος Ένω­σης Προ­σω­πι­κού Κίνη­σης. Με την παρέμ­βα­σή του ανέ­δει­ξε τα αιτή­μα­τα για έναν σύγ­χρο­νο και ασφα­λή σιδη­ρό­δρο­μο ενώ τόνι­σε ότι «κανέ­νας δεν μπο­ρεί να ισχυ­ρι­στεί ότι “δεν γνώ­ρι­ζε”». «Σήμε­ρα θρη­νού­με τα αδέρ­φια μας, τα παι­διά μας, τους συνα­δέλ­φους μας, τους φίλους μας», υπο­γράμ­μι­σε ο Ηλί­ας Τρε­βλός, αντι­πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού «Hellenic Train» και μέλος της Διοί­κη­σης της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών. «Τους σκό­τω­σαν αυτοί που κοστο­λο­γούν τις ανθρώ­πι­νες ζωές», υπο­γράμ­μι­σε και ανέ­δει­ξε πως σήμε­ρα, παρά τις μεγά­λες δυνα­τό­τη­τες που παρέ­χει η τεχνο­λο­γία, τα τρέ­να κυκλο­φο­ρούν με όρους της δεκα­ε­τί­ας του ’60.

Κατήγ­γει­λε ότι «ακό­μα και τώρα, η εται­ρεία στη συνά­ντη­ση που είχε με τα σωμα­τεία δεν έδω­σε καμία απά­ντη­ση σε όσα ζητή­μα­τα θέτουν οι εργα­ζό­με­νοι». «Απα­ντά­με με τη δύνα­μη της ενό­τη­τας και της αλλη­λεγ­γύ­ης», σημεί­ω­σε και πρό­σθε­σε: «Τώρα είναι η ώρα της φωνής και του αγώ­να!» ενώ κατέ­θε­σε το πλαί­σιο των αιτη­μά­των και των διεκδικήσεων.

Οι εργα­ζό­με­νοι στον σιδη­ρό­δρο­μο διεκ­δι­κούν, εκτός από το προ­φα­νές δηλα­δή να δια­λευ­καν­θούν τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος και να απο­δο­θούν ευθύ­νες, και τα εξής:

–‘Αμε­σες προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε όλες οι ειδικότητες.

–Αντί­στοι­χη εξει­δί­κευ­ση και πιστο­ποί­η­ση του προσωπικού.

–Προ­γράμ­μα­τα εκπαί­δευ­σης όλων των εργα­ζο­μέ­νων στον ασφα­λή τρό­πο εκτέ­λε­σης των εργασιών.

–Ολο­κλή­ρω­ση των έργων υπο­δο­μής και ασφα­λούς λει­τουρ­γί­ας δικτύου.

–Σωστή συντή­ρη­ση και επι­σκευή του τρο­χαί­ου υλι­κού και της γραμμής.

–Συντή­ρη­ση, επι­σκευή και εκσυγ­χρο­νι­σμό του τεχνι­κού εξο­πλι­σμού και εγκαταστάσεων.

–Ασφα­λή εργα­σία και μέτρα ασφα­λεί­ας στην κυκλο­φο­ρία των τρέ­νων, ιδιαί­τε­ρα κατά τη διέ­λευ­σή τους από κατοι­κη­μέ­νες περιοχές.

–Να επι­χο­ρη­γη­θούν όλα τα μέσα ατο­μι­κής προστασίας.

–Τεχνι­κός ασφα­λεί­ας και για­τρός εργα­σί­ας σε κάθε συγκρότημα.

–Φθη­νές και ασφα­λείς μαζι­κές μετα­φο­ρές για το λαό και τους εργα­ζό­με­νους χωρίς τη λογι­κή κόστος οφέλους.

«Είμα­στε εδώ για όλους τους», είπε η Μαρί­τα Στερ­γί­ου, από το Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών Ιατρι­κής. «Τώρα δεν είναι ώρα σιω­πής», πρό­σθε­σε και επα­νέ­λα­βε την υπό­σχε­ση που δίνουν αυτές τις μέρες χιλιά­δες νέες και νέοι «να γίνουν η φωνή των νεκρών και να απαι­τή­σουν την από­δο­ση ευθυ­νών για το έγκλη­μα». Από το βήμα της κινη­το­ποί­η­σης κάλε­σε στο νέο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι την Τετάρτη.

Στην πολι­τι­κή που οδή­γη­σε, μέσα από μια σει­ρά νόμους και ρυθ­μί­σεις, στην απα­ξί­ω­ση και διά­λυ­ση του σιδη­ρο­δρό­μου, ανα­φέρ­θη­κε ο Γιώρ­γος Καλα­μα­ράς, μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Πειραιά.

Σε κατα­δί­κη της πολι­τι­κής που βάζει την ασφά­λεια και τη ζωή «στο ζύγι του κόστους», κάλε­σε ο Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθήνας.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι δίπλα στις καταγ­γε­λί­ες των Σιδη­ρο­δρο­μι­κών, υπάρ­χουν ανά­λο­γες καταγ­γε­λί­ες και παρεμ­βά­σεις των εργα­ζο­μέ­νων και των σωμα­τεί­ων τους σε μία σει­ρά άλλα μέσα μεταφοράς.

Κάλε­σε σε συνέ­χεια του αγώ­να με αιχ­μή το αίτη­μα για σύγ­χρο­νες και ασφα­λείς μετα­φο­ρές και συγκοι­νω­νί­ες, για σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα για το προ­σω­πι­κό στους χώρους αυτούς.

Κάλε­σε σε πρω­το­βου­λί­ες στους χώρους δου­λειάς τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη καθώς και στις κινη­το­ποι­ή­σεις των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων σε Αθή­να και Πει­ραιά την Τετάρτη.

Η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με δεκά­δες μαύ­ρα μπα­λό­νια να γεμί­ζουν τον ουρα­νό και τους χιλιά­δες συγκε­ντρω­μέ­νους να δίνουν υπό­σχε­ση συνέ­χι­σης των αγω­νι­στι­κών πρωτοβουλιών.

Νέο ραντε­βού των Σωμα­τεί­ων και των μαζι­κών φορέ­ων είναι η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση την Τετάρ­τη 8 Μάρ­τη στις 12.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια στο πλαί­σιο της πανατ­τι­κής στά­σης εργα­σί­ας που έχουν προ­κη­ρύ­ξει τα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας και Πει­ραιά και η ΑΔΕΔΥ.

Τα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας και Πει­ραιά έχουν πάρει από­φα­ση για στά­ση εργα­σί­ας την μέρα εκεί­νη 12 μ. ως 4 μ.μ. και καλούν τις τρι­το­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να πάρουν από­φα­ση για μετα­τρο­πή των κινη­το­ποι­ή­σε­ων σε πανερ­γα­τι­κή πανϋ­παλ­λη­λι­κή απερ­γία. Μέχρι και κεί­νη τη μέρα, τα Σωμα­τεία των Σιδη­ρο­δρο­μι­κών συνε­χί­ζουν την απερ­γία (Δευ­τέ­ρα — Τρί­τη — Τετάρ­τη), ενώ τα Εργα­τι­κά Κέντρα καλούν όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα σε συγκε­ντρώ­σεις, Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, περιο­δεί­ες στους χώρους δου­λειάς για να στη­ρί­ξουν τον αγώ­να των σιδη­ρο­δρο­μι­κών, για την επι­τυ­χία της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης της Τετάρτης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο