Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ενάντια στο Πολυνομοσχέδιο

Συλ­λα­λη­τή­ριο πραγ­μα­το­ποί­η­σε το ΠΑΜΕ στην πλα­τεία Ομο­νοί­ας ενά­ντια στο Πολυ­νο­μο­σχέ­διο που τίθε­ται σήμε­ρα προς ψήφι­ση στη Βουλή.

Όπως υπο­στη­ρί­ζει το ΠΑΜΕ, το Πολυ­νο­μο­σχέ­διο περι­λαμ­βά­νει δεκά­δες αντι­λαϊ­κά μέτρα που δια­ψεύ­δουν την κυβέρ­νη­ση όσον αφο­ρά τα περί επα­να­φο­ράς των Συλ­λο­γι­κών Δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μετά το τέλος των μνη­μο­νί­ων, αντι­θέ­τως ανοί­γει το δρό­μο για νέες περι­κο­πές στους μισθούς και τις συντάξεις.

Το ΠΑΜΕ ζητά­ει, μετα­ξύ άλλων, επα­να­φο­ρά και υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, κατώ­τα­το μισθό στα 751 ευρώ, καθώς και να μη γίνε­ται κανέ­νας πλει­στη­ρια­σμός πρώ­της κατοικίας.

pame3

Μετά τη συγκέ­ντρω­ση ακο­λού­θη­σε δυνα­μι­κή πορεία προς τη Βου­λή στην οποία κυριάρ­χη­σαν τα συν­θή­μα­τα: «Θέλου­νε συναί­νε­ση να φτά­σου­με στον πάτο — Οργά­νω­ση παντού να ‘ρθουν τα πάνω κάτω», «Όχι στα χαρά­τσια και στις περι­κο­πές — Αυξή­σεις στις συντά­ξεις, συμ­βά­σεις κλα­δι­κές», «Με ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ, φτώ­χεια κι ανερ­γία — Κέρ­δη για να έχει η πλουτοκρατία».

Στην κεφα­λή της πορεί­ας το πανό του ΠΑΜΕ ανέ­γρα­φε: «Μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες. Η ανά­πτυ­ξή σας τσα­κί­ζει τη ζωή μας. Αγώ­νας — Οργά­νω­ση και αντε­πί­θε­ση η επι­λο­γή μας» και ακο­λου­θού­σαν τα μπλοκ των Σωματείων.

pame2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο