Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών: «Εργάτη κάνε υπόθεση δική σου, το μέλλον και τη μόρφωση που θα ‘χει το παιδί σου» (ΦΩΤΟ)

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το συλ­λα­λη­τή­ριο των εκπαι­δευ­τι­κών στο κέντρο της Αθή­νας, έξω από τη Βου­λή, στο οποίο συμ­με­τεί­χαν μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί, γονείς, φοι­τη­τές, ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, που συζη­τεί­ται σήμε­ρα και αύριο στη Βουλή.

Με συν­θή­μα­τα όπως «Οι εκπαι­δευ­τι­κοί έχου­νε φωνή, αυτό το νομο­σχέ­διο δεν θα κατα­τε­θεί», «Εργά­τη κάνε υπό­θε­ση δική σου, το μέλ­λον και τη μόρ­φω­ση που θα ‘χει το παι­δί σου» εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, γονείς και φοι­τη­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μαζι­κή και μαχη­τι­κή πορεία από τα Προ­πύ­λαια, όπου είχαν συγκεντρωθεί.

Οι δια­δη­λω­τές και οι δια­δη­λώ­τριες ζητούν μετα­ξύ άλλων, εκτός από την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου, να μην εφαρ­μο­στεί η τρο­πο­λο­γία για την απευ­θεί­ας μετά­δο­ση των μαθη­μά­των από τα σχο­λεία, καθώς επί­σης να αυξη­θεί η χρη­μα­το­δό­τη­ση της δημό­σιας εκπαί­δευ­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αλλά και να ληφθούν όλα τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα για την ασφα­λή λει­τουρ­γία των σχολείων.

Στη Βασ. Σοφί­ας, είχαν παρα­τα­χθεί αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις. Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι ανάρ­τη­σαν στις κλού­βες των ΜΑΤ, τα πανό τους, ενώ στο πλευ­ρό τους βρέ­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελλής.

Σημειώ­νε­ται ότι συλ­λα­λη­τή­ριο έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί και για αύριο, ημέ­ρα ψήφι­σης του νομο­σχε­δί­ου, στις 7μμ στα Προπύλαια.

ekpaideutiko syllalitirio 9 ekpaideutiko syllalitirio ekpaideutiko syllalitirio1 ekpaideutiko syllalitirio3 ekpaideutiko syllalitirio6 ekpaideutiko syllalitirio7 ekpaideutiko syllalitirio12 ekpaideutiko syllalitirio44 ekpaideutiko syllalitirio45 ekpaideutikoi 1 ekpaideutikoi11 ekpaideutikoi12 ekpaideutikoi13 ekpaideutikoi14 ekpaideutikoi15 ekpaideutikoi16 ekpaideutikoi17 ekpaideutikoi18 ekpaideutikoi19

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο