Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγωνιστική απάντηση στη νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικάτα — Όλοι στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη

Πλα­τύ κάλε­σμα απερ­για­κής απά­ντη­σης στο νομο­σχέ­διο με το οποίο η κυβέρ­νη­ση χτυ­πά Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, απηύ­θυ­νε το συλ­λα­λη­τή­ριο δεκά­δων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων στην Αθή­να ύστε­ρα από το κάλε­σμα του ΠΑΜΕ.

Σωμα­τεία και Ομο­σπον­δί­ες, εργα­ζό­με­νοι από δια­φο­ρε­τι­κούς κλά­δους και χώρους δου­λειάς έστει­λαν με τη συμ­με­το­χή τους στη συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια και στην πορεία, που πέρα­σε από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και κατέ­λη­ξε στη Βου­λή, ένα πρώ­το μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση και την εργοδοσία.

Η συνέ­χεια θα δοθεί με την πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία την Τρί­τη 24 Σεπτέμ­βρη και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθή­να θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια.

«Καμιά ανο­χή στην ανά­πτυ­ξή τους — Οργά­νω­ση κι αγώ­νας για την ανα­τρο­πή τους», φώνα­ξαν οι δια­δη­λω­τές, καθώς η νέα επί­θε­ση έχει δρο­μο­λο­γη­θεί μέσα από τις δια­τά­ξεις του πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νου «ανα­πτυ­ξια­κού» νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης. «Για την ανά­πτυ­ξή τους και τις επεν­δύ­σεις, μας θέλου­νε δού­λους χωρίς διεκ­δι­κή­σεις», ήταν το σύν­θη­μα που συνό­ψι­σε το περιε­χό­με­νο της «ανά­πτυ­ξης» που μοι­ρά­ζει «δώρα» στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και πετσο­κό­βει τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Κι επει­δή η απαλ­λα­γή επι­χει­ρη­μα­τιών και επεν­δυ­τών από τα «βαρί­δια» των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων απαι­τεί το τσά­κι­σμα της οργά­νω­σης και της απερ­γί­ας, η συγκέ­ντρω­ση δια­μή­νυ­σε: «Θέλουν να τελειώ­νουν με τα σωμα­τεία — Δεν τους παρα­δί­δου­με μητρώα και απερ­γία». Μάλι­στα, η προει­δο­ποί­η­ση «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα» απο­τυ­πώ­θη­κε και στη φρά­ση που σχη­μά­τι­σαν, με τα μπλου­ζά­κια που φορού­σαν, νέοι εργα­ζό­με­νοι στην κεφα­λή της πορείας.

Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χαν η ΟΓΕ, το ΜΑΣ και η ΟΒΣΑ ενώ το δικό της «παρών» έδω­σε και η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ. Επί­σης, παρευ­ρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ.

Έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας εργα­ζό­με­νοι από τη θεα­τρι­κή ομά­δα του ΠΑΜΕ παρου­σί­α­σαν ένα σατυ­ρι­κό δρώ­με­νο. Στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους ο σημε­ρι­νός υπουρ­γός, Γ. Βρού­τσης, και η προ­κά­το­χός του στην κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΕΒ που τους έδι­νε οδη­γί­ες και έκα­νε παρα­τη­ρή­σεις, ο πάντα πρό­θυ­μος να προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες του πρό­ε­δρος της ΓΣΕΕ με τις απα­ραί­τη­τες … μαϊ­μού­δες. Μόνο εμπό­διο στις φιλό­τι­μες προ­σπά­θειες υπουρ­γών και εργα­το­πα­τέ­ρων να υπη­ρε­τή­σουν τη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, οι εργα­ζό­με­νοι που εμφα­νί­στη­καν και σκόρ­πι­σαν το …πηγα­δά­κι τους. (Δεί­τε βίντεο εδώ)

«Σωμα­τεία ταξι­κά στα χέρια εργα­τών, όχι της κυβέρ­νη­σης και των εργο­δο­τών», απαί­τη­σε η δια­δή­λω­ση κατευ­θυ­νό­με­νη στη Βουλή.

Όποιος με ζητήσει ...θα είμαι στο συλλαλητήριο

Η συγκέντρωση στα Προπύλαια

Στη συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια όπου χαι­ρέ­τι­σε ο Χάρης Σμυρ­νιώ­της αντι­πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Μεταλ­λω­ρύ­χων Ελλά­δας και ο οποί­ος μετέ­φε­ρε την από­φα­ση της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης για απερ­γία στις 24 Σεπτέμ­βρη. (Δεί­τε βίντεο εδώ)

Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον Γιώρ­γο Στε­φα­νά­κη πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων σε Επι­σι­τι­σμό — Του­ρι­σμό — Ξενο­δο­χεία Ν. Αττι­κής και μέλος της Διοί­κη­σης της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στον Επι­σι­τι­σμό — Του­ρι­σμό. «Σήμε­ρα απο­τε­λεί μονό­δρο­μο, για κάθε εργα­ζό­με­νο, για κάθε συν­δι­κα­λι­στή, να δώσει τη μάχη ώστε τα σχέ­δια της εργο­δο­σί­ας και του κρά­τους να μεί­νουν στα χαρ­τιά» τόνι­σε προ­σθέ­το­ντας ότι «μπαί­νου­με για τα καλά στη μάχη, για την επι­τυ­χία της απερ­γί­ας στις 24 του Σεπτέμ­βρη, για να κλι­μα­κώ­σου­με με τον πιο απο­φα­σι­στι­κό τρό­πο, την απά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, στην κυβέρ­νη­ση και την εργοδοσία».

ΠΑΜΕ 17-9-19

ΠΑΜΕ Συλλαλητήριο 17-9-19

Επε­σή­μα­νε πως «συνε­χί­ζου­με ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά την προ­σπά­θεια για να δυνα­μώ­σουν τα συν­δι­κά­τα, να οργα­νω­θούν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι σε κάθε κλά­δο, σε κάθε επι­χεί­ρη­ση. Να πυκνώ­σουν οι συσκέ­ψεις, οι συνε­λεύ­σεις, η συλ­λο­γι­κή δρά­ση! Αυτά είναι τα όπλα μας και δεν τα παρα­δί­δου­με. Στις λίγες μέρες που απο­μέ­νουν μέχρι την απερ­γία να φτά­σου­με παντού το κάλε­σμα των συν­δι­κά­των, των Ομο­σπον­διών και των Εργα­τι­κών Κέντρων. Να μη χαθεί ούτε μία μέρα στην προ­ε­τοι­μα­σία για την επι­τυ­χία της απερ­γί­ας. Όλοι στη μάχη! Συνε­χί­ζου­με!». (Δια­βά­στε την ομι­λία και δεί­τε βίντεο εδώ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο