Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλληφθέντες της Νέας Σμύρνης καταγγέλλουν ξυλοδαρμό τους στη ΓΑΔΑ

Σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες και μαρ­τυ­ρί­ες για βασα­νι­σμό και κακο­ποί­η­ση κρα­τού­με­νων από την κινη­το­ποί­η­ση της Νέας Σμύρ­νης που συνε­χί­ζε­ται με αμεί­ω­τη έντα­ση στα κρα­τη­τή­ρια της ΓΑΔΑ βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας. Σύμ­φω­να με τις καταγ­γε­λί­ες, όλα τα άτο­μα που έχουν συλ­λη­φθεί φέρουν σοβα­ρά χτυπήματα.

Αντι­γρά­φου­με από το efsyn.gr:

Η σοβα­ρή καταγ­γε­λία που ήρθε στο φως της δημο­σιό­τη­τας για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση 18χρονης από αστυ­νο­μι­κούς, μερι­κές μέρες μετά τα επει­σό­δια της Νέας Σμύρ­νης, επι­βε­βαιώ­θη­κε και από τη δικη­γό­ρο της.

Η κοπέ­λα κρα­τεί­ται από την Τρί­τη 9 Μαρ­τί­ου στα κρα­τη­τή­ρια της ΓΑΔΑ, έχο­ντας ξυλο­κο­πη­θεί επα­νει­λημ­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρουν οι καταγ­γε­λί­ες, τόσο κατά τη σύλ­λη­ψή της, όσο και στη συνέ­χεια της κρά­τη­σής της. Έχει δεχτεί πολ­λές απει­λές σεξουα­λι­κού περιε­χο­μέ­νου, ακό­μη και παρε­νό­χλη­ση από άνδρα των ΜΑΤ, ενώ δεν της έχει δοθεί καμία ιατρι­κή βοήθεια.

Αντί­στοι­χες βίαιες συμπε­ρι­φο­ρές έχουν βιώ­σει και άλλα άτο­μα που συνε­λή­φθη­σαν είτε στις 9 Μαρ­τί­ου είτε τις επό­με­νες ημέ­ρες και κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή στα επει­σό­δια και την επί­θε­ση κατά του τραυ­μα­τία αστυ­νο­μι­κού. Άνθρω­ποι που, όπως κατέ­γρα­ψαν τα πολ­λά βίντεο από εκεί­νο το βρά­δυ έχουν συλ­λη­φθεί στο σωρό, άλλοι εξαι­τί­ας μιας απλής τηλε­φω­νι­κής συνο­μι­λί­ας, ενώ ήδη η ΕΛ.ΑΣ. μετρά­ει ήδη ένα φιά­σκο με τη σύλ­λη­ψη 22χρονου για μια ανάρ­τη­ση στο Facebook, ο οποί­ος αφέ­θη­κε στη συνέ­χεια ελεύθερος.

Στα κρα­τη­τή­ρια της ΓΑΔΑ, όμως, όπως καταγ­γέλ­λε­ται, η εκδι­κη­τι­κή διά­θε­ση είναι διά­χυ­τη, καθώς μαρ­τυ­ρί­ες κάνουν λόγο για φωνές από ξυλο­δαρ­μούς που έρχο­νται από τα κελιά όπου παρα­μέ­νουν οι άνδρες κρα­τού­με­νοι, ενώ οι απει­λές είναι συνεχείς.

Όλα τα άτο­μα που έχουν συλ­λη­φθεί για τα επει­σό­δια φέρουν σοβα­ρά χτυ­πή­μα­τα, με τις μαρ­τυ­ρί­ες να ανα­φέ­ρουν πως οι ξυλο­δαρ­μοί δεν σημειώ­θη­καν μόνο κατά τη σύλ­λη­ψή τους στη Νέα Σμύρ­νη, αλλά και στα κρα­τη­τή­ρια της ΓΑΔΑ, από άντρες της αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής και ειδι­κούς φρου­ρούς. Όπως ανα­φέρ­θη­κε και από δικη­γό­ρο της υπό­θε­σης, «η βία της αστυ­νο­μί­ας είναι πλέ­ον αντι­δρα­στι­κή, εκδι­κη­τι­κή και σαδιστική».

Η επι­κοι­νω­νία που τους επι­τρέ­πε­ται με τους δικούς τους ανθρώ­πους είναι ελά­χι­στη και δια­κό­πτε­ται με το «έτσι θέλω» κάποιου αστυ­νο­μι­κού οργά­νου. Στις κοπέ­λες δεν επι­τρέ­πε­ται σχε­δόν καθό­λου να βγουν στο διά­δρο­μο, με τη δικαιο­λο­γία πως θα τις βιά­σουν οι άνδρες κρα­τού­με­νοι, ενώ παράλ­λη­λα οι ίδιοι οι αστυ­νο­μι­κοί τις απει­λούν και τις εξευτελίζουν.

Η 18χρονη, ακό­μη, ανα­φέ­ρει ότι το φαγη­τό που τους παρέ­χε­ται είναι ελά­χι­στο και πως , ενώ έχει ζητή­σει επα­νει­λημ­μέ­να τη μετα­φο­ρά της σε νοσο­κο­μείο ή να τη δει κάποιος για­τρός, δεν της το έχουν επι­τρέ­ψει εδώ και τέσ­σε­ρις μέρες. Σημειώ­νε­ται πως φέρει τραύ­μα­τα και σε εμφα­νή σημεία, με πρη­σμέ­νο και μελα­νια­σμέ­νο το πρό­σω­πο της αλλά και χτυ­πή­μα­τα στα πόδια, ενώ η ψυχο­λο­γία της είναι σε πολύ άσχη­μη κατάσταση.

Τα εννέα άτο­μα που συνε­λή­φθη­σαν μετά τη λήξη των επει­σο­δί­ων ανα­μέ­νε­ται να περά­σουν από ανα­κρι­τή σήμε­ρα στις 10 το πρωί, ενώ οι επτά ανή­λι­κοι αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι χθες, με τον περιο­ρι­στι­κό όρο της παρα­κο­λού­θη­σής τους από κοι­νω­νι­κό λειτουργό.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο