Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Συλλαλητήριο στις 12 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα

Συλ­λα­λη­τή­ριο την Τρί­τη 12 Δεκέμ­βρη στις 5.30 μ.μ. στο Σύνταγ­μα διορ­γα­νώ­νει ο Σύλ­λο­γος Πλη­γέ­ντων Δυστυ­χή­μα­τος Τεμπών, για να μην ξεχα­στεί το έγκλη­μα και να απο­δο­θούν οι ευθύνες.

Η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Αττι­κής συμ­με­τέ­χει στο συλ­λα­λη­τή­ριο και καλεί τις Ενώ­σεις Γονέ­ων να συμ­με­τά­σχουν απαι­τώ­ντας «την απο­κά­λυ­ψη των πραγ­μα­τι­κών αιτιών του τρα­γι­κού αυτού δυστυ­χή­μα­τος και την από­δο­ση ευθυ­νών σε όσους δια­χρο­νι­κά έχουν εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες για την υπο­βάθ­μι­ση και απα­ξί­ω­ση των δημό­σιων υπο­δο­μών, διεκ­δι­κώ­ντας ταυ­τό­χρο­να το δικαί­ω­μα όλων μας στις σύγ­χρο­νες ασφα­λείς μετα­φο­ρές, κόντρα σε όσους βάζουν Τα κέρ­δη τους πάνω από τις ζωές μας».

«Γινό­μα­στε ξανά όλων των νεκρών η φωνή- το έγκλη­μα αυτό να μη συγκα­λυ­φθεί». Με αυτό το σύν­θη­μα η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, καλεί σε συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο. «Ήταν και είναι αίτη­μα όλων των μαθη­τών και του λαού να ανα­δει­χθούν όλες οι αιτί­ες και οι ένο­χοι του εγκλή­μα­τος. Οι ευθύ­νες του κρά­τους, των κυβερ­νή­σε­ων, της εται­ρί­ας. Όσοι κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν τη χώρα θέλουν να ξεχά­σου­με ότι ευθύ­νο­νται για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα. Να ξεχά­σου­με ότι όλα τα κάνουν για το κέρ­δος. Για αυτό δεν ενδια­φέρ­θη­καν για την ασφά­λεια των επι­βα­τών και των εργα­ζο­μέ­νων αλλά για τα κέρ­δη της εται­ρί­ας. Για αυτό άφη­σαν στην τύχη τους τις σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμ­μές, όπως κάνουν με όλες τις υπο­δο­μές για­τί βλέ­πουν τις ανά­γκες μας ως κόστος. Το ίδιο που κάνουν στα σχο­λεία μας. Το ίδιο που βιώ­νουν οι γονείς μας», ανα­φέ­ρει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας στο κάλε­σμά της.

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο απευ­θύ­νει και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ). «Η οργή μας μεγα­λώ­νει βλέ­πο­ντας την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος από την κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα που υπη­ρέ­τη­σαν την πολι­τι­κή που οδή­γη­σε στα Τέμπη. Την πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης των μετα­φο­ρών, του τεμα­χι­σμού του ΟΣΕ, της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του πιο κερ­δο­φό­ρου τμή­μα­τός του, δια­τη­ρώ­ντας την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και υπο­στε­λέ­χω­ση του κομ­μα­τιού που έμει­νε στο Δημό­σιο και είχε μετα­ξύ άλλων την ευθύ­νη για τις υπο­δο­μές. Αυτό το έγκλη­μα “έχει ιστο­ρία” και είναι δίκαιο το αίτη­μα των οικο­γε­νειών των θυμά­των για διε­ρεύ­νη­ση των ευθυ­νών σε βάθος 15ετίας», ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων στο κάλε­σμά του.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο απευ­θύ­νουν τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, «για να μην συγκα­λυ­φθεί το έγκλημα».

«Όλων των νεκρών είμα­στε η φωνή, το έγκλη­μα αυτό να μην συγκα­λυ­φθεί» τονί­ζει το σωμα­τείο ΕΝΕΔΕΠ καλώ­ντας στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Τρί­της στο Σύνταγ­μα. Καλεί και ο Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής σημειώ­νο­ντας ότι «δε θα αφή­σου­με κανέ­ναν να συγκα­λύ­ψει το έγκλη­μα στο οποίο έχα­σαν τις ζωές τους 57 άνθρωποι!».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο