Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμβιβασμός 27 εκατ. δολαρίων ανάμεσα στην οικογένεια Φλόιντ και τη Μινεάπολις

Ο δήμος της Μινε­ά­πο­λις ενέ­κρι­νε την Παρα­σκευή να πλη­ρώ­σει το ποσό των 27 εκατ. δολα­ρί­ων στην οικο­γέ­νεια του Τζορτζ Φλόιντ, η δολο­φο­νία του οποί­ου από αστυ­νο­μι­κούς πυρο­δό­τη­σε το κίνη­μα Black Lives Matter που τάρα­ξε συθέ­με­λα τις ΗΠΑ.

Το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της πόλης ανα­κοί­νω­σε έπει­τα από κεκλει­σμέ­νων των θυρών συνε­δρί­α­ση τον συμ­βι­βα­σμό, σε μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες υπο­θέ­σεις κατά­χρη­σης εξου­σί­ας στη χώρα.

Ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας Μπεν Κραμπ μίλη­σε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου σήμε­ρα δηλώ­νο­ντας ότι αυτός είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος συμ­βι­βα­σμός προ δίκης στην Ιστο­ρία και «στέλ­νει ένα δυνα­τό μήνυ­μα ότι οι ζωές των μαύ­ρων πράγ­μα­τι έχουν σημα­σία και η αστυ­νο­μι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα απέ­να­ντι σε έγχρωμους

Στον συμ­βι­βα­σμό συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και 500.000 δολά­ρια για τη γει­το­νιά της πόλης όπου ο Τζορτζ Φλόιντ βρή­κε τρα­γι­κό θάνα­το και από τις 25 Μάη είναι κλει­στή με ένα μεταλ­λι­κό γλυ­πτό και τοι­χο­γρα­φί­ες εις μνήμην.

«Θέλω να εκφρά­σω εκ μέρους του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου τα βαθύ­τε­ρα συλ­λυ­πη­τή­ριά μου στην οικο­γέ­νεια του Τζορτζ Φλόιντ, τους φίλους και όλη την κοι­νό­τη­τα που θρη­νεί την απώ­λειά του» δήλω­σε σχε­τι­κά η Λίσα Μπέ­ντερ πρό­ε­δρος του δημο­τι­κού συμβουλίου.

Η οικο­γέ­νεια του Φλόιντ είχε προ­σφύ­γει στα αστι­κά δικα­στή­ρια τον Ιού­νιο του 2020 ενα­ντί­ον του δήμου και των τεσ­σά­ρων αστυ­νο­μι­κών που ενε­πλά­κη­σαν στη σύλ­λη­ψη και τον θάνα­τό του.

Ο Ντέρκ Σόβιν προ­σπά­θη­σε να συλ­λά­βει τον Φλόιντ, το από­γευ­μα της 25ης Μαΐ­ου, με την υπο­ψία ότι είχε δώσει ένα πλα­στό χαρ­το­νό­μι­σμα των 20 δολα­ρί­ων σε ένα μπα­κά­λι­κο για να αγο­ρά­σει τσι­γά­ρα. Ο λευ­κός αστυ­νο­μι­κός που γονά­τι­σε επί εννέα λεπτά στον λαι­μό του Φλόιντ, δικά­ζε­ται από τις αρχές της εβδο­μά­δας με τη δια­δι­κα­σία να βρί­σκε­ται αυτή τη στιγ­μή στη δια­λο­γή ενόρκων.

Οι άλλοι τρεις αστυ­νο­μι­κοί θα δικα­στούν αργό­τε­ρα φέτος. Όλοι τους έχουν πλέ­ον απο­λυ­θεί από την Αστυ­νο­μία της Μινεάπολις.

Πηγή: www.efsyn.gr

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο