Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμβολική κινητοποίηση από νοσοκομειακούς γιατρούς στο υπουργείο Υγείας

Σε κατά­λη­ψη του κτι­ρί­ου του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας στο κέντρο της Αθή­νας προ­χώ­ρη­σαν από τις 6 το πρωί της Τρί­της περί­που 40 νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί, μέλη της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ. «Τα νοσο­κο­μεία τα πλή­ρω­σε ο λαός, δεν τα παζα­ρεύ­ου­με για χάρη κανε­νός» και «Κάτω τα χέρια από τα νοσο­κο­μεία — Δικαί­ω­μά μας είναι η δωρε­άν υγεία» φωνά­ζουν απαι­τώ­ντας την απο­χώ­ρη­ση των δυνά­με­ων καταστολής.

Αίτη­μά τους είναι η από­συρ­ση από το υπουρ­γείο του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη. «Θέλου­με οι ασθε­νείς να έχουν πρό­σβα­ση στο δημό­σιο νοσο­κο­μείο. Δε θέλου­με να βγά­ζουν από την τσέ­πη τους για να περά­σουν την πόρ­τα του νοσο­κο­μεί­ου και του γιατρού».

Οι για­τροί έχουν αναρ­τή­σει και ένα μεγά­λο πανό από τα παρά­θυ­ρα του κτι­ρί­ου, ενώ έχουν σκορ­πί­σει και φέιγ βολάν. Παράλ­λη­λα απαι­τούν συνά­ντη­ση με τον υπουρ­γό Υγεί­ας, Θάνο Πλεύρη.

Απερ­γού­με με την Ομο­σπον­δία μας, την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας, για­τί κατα­δι­κά­ζου­με το νομο­σχέ­διο για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη τόνι­σε η Δ. Τσιου­πρά, ειδι­κευό­με­νη για­τρός. Δε δεχό­μα­στε να κοι­τά­με τους ασθε­νείς μας στην τσέ­πη υπο­γράμ­μι­σε και καλεί στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Πέμπτης.

Για σήμε­ρα ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ έχουν κηρύ­ξει νέα 24ωρη πανατ­τι­κή απερ­γία και συγκέ­ντρω­ση στις 12.30 μ.μ. στο υπουρ­γείο Υγείας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο