Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμπτωματικά

Φιλο­ξε­νού­με­νος Γιώρ­γος Παπα­σω­τη­ρό­που­λος //

Πέρα­σε και η όγδοη του δεκα­ε­φτά εβδο­μά­δα. Με παγκό­σμια ημέ­ρα κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης μπή­κε και μας έκα­νε να γελά­σου­με στιγ­μιαία θυμί­ζο­ντάς μας ότι το πλη­σιέ­στε­ρο που έχου­με φτά­σει σε κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη είναι η θεσμο­θέ­τη­ση μιας παγκό­σμιας ημέ­ρας για αυτή.

Σε νέα από το (πολύ) εξω­τε­ρι­κό, 7 ολό­κλη­ρους νέους πλα­νή­τες εκτός του ηλια­κού μας συστή­μα­τος, ανα­κά­λυ­ψε η NASA, σε από­στα­ση περί­που 40 έτη φωτός από τη Γη μας και σε μέγε­θος αντί­στοι­χο με αυτής. Στην κατοι­κή­σι­μη ζώνη του άστρου τους βρί­σκο­νται τρεις από αυτούς  ενώ όλοι τους είναι πιθα­νό να έχουν νερό σε υγρή μορ­φή. Και αυτά την ίδια στιγ­μή που στην όμορ­φη κυα­νό­λευ­κη Ψαρο­κώ­σται­νά μας, εξα­κο­λου­θού­με να τσα­κω­νό­μα­στε για το αν ανή­κου­με πράγ­μα­τι σε ανώ­τε­ρη φυλή από τους υπο­λοί­πους και να φωνά­ζου­με «Ορθο­δο­ξία ή Θάνα­τος» προ­σπα­θώ­ντας με κάθε τρό­πο, για ακό­μα μία εβδο­μά­δα, να κρα­τή­σου­με μακριά από τα σχο­λεία μας, πιτσι­ρι­κά­δες που τις δύο πρώ­τες ώρες θα «αμαυ­ρώ­νουν τον πολι­τι­σμό μας», μετά το δεύ­τε­ρο διά­λειμ­μα θα «κατα­στρέ­φουν το έθνος μας» και πριν το σχό­λα­σμα θα «μας κολ­λά­νε τις αρρώ­στιες τους». Ως συνή­θως φωνές, αντι­δρά­σεις και επι­θέ­σεις εκεί που μας παίρ­νει: στον πιτσι­ρι­κά, τον μετα­νά­στη, τον αδύναμο.

Στα των ημε­ρών, επί­θε­ση μασκα­ρά­δων με μολό­τοφ στα γρα­φεία του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της εβδο­μά­δας, καθώς τι νόη­μα έχει μια επί­θε­ση αν δεν είναι επί­και­ρη; Φήμες ότι οι μολό­τοφ που πετά­χτη­καν είχαν ζωγρα­φι­σμέ­να μου­στά­κια και φορού­σαν περού­κες, δεν επι­βε­βαιώ­νο­νται επί­ση­μα. Μόνο απο­τέ­λε­σμα της δρά­σης 44 προ­σα­χθέ­ντες, εκ των οποί­ων οι 37 αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι, ενώ οι υπό­λοι­ποι είναι αλλο­δα­ποί, που (απο­δεί­χθη­καν άσχε­τοι με την υπό­θε­ση και) οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα καθώς φέρο­νται να βρί­σκο­νται παρά­νο­μα στη χώρα. Δηλα­δή η αστυ­νο­μία χρειά­στη­κε να ανα­κα­λύ­ψει γύρω από την Κου­μουν­δού­ρου μερι­κούς πει­ρα­τές των Εξαρ­χεί­ων, επα­να­στά­τες κλό­ουν, αντιε­ξου­σιά­στριες πετα­λού­δες και αγω­νί­στριες πρι­γκί­πισ­σες, δεν τα κατά­φε­ρε, αλλά για να μη γυρί­σει σπί­τι με άδεια χέρια, μάζε­ψε μερι­κούς περα­στι­κούς μετα­νά­στες.  Κατα­δι­κά­ζο­ντας τους μασκα­ρά­δες από όπου και αν προ­έρ­χο­νται και κοι­τά­ζο­ντας μπρο­στά, προ­τεί­νου­με αφε­νός την άμε­ση κατα­βο­λή επι­δό­μα­τος βαρέ­ων και ανθυ­γιει­νών σε βου­λευ­τές και στε­λέ­χη κάθε κυβέρ­νη­σης που φέρ­νει στη χώρα μνη­μο­νια­κά μέτρα και αφε­τέ­ρου τη σύστα­ση ειδι­κής ομά­δας αστυ­νό­μευ­σης των αστι­κών κέντρων με σκο­πό την άμε­ση εξου­δε­τέ­ρω­ση κάθε ποπάυ, σκρούτζ και νεράι­δας που δεί­χνει τάση για δια­τά­ρα­ξη της κοι­νής ειρήνης.

//οποιαδήποτε ομοιό­τη­τα με πρό­σω­πα και κατα­στά­σεις είναι ‑μάλ­λον- συμπτωματική//

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο