Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ: Η Σοσιαλμιντιο-εβδομάδα

Σχο­λιά­ζει ο Γιώρ­γος Παπα­σω­τη­ρό­που­λος //

Πέρα­σε και η δέκα­τη του δεκα­ε­φτά εβδο­μά­δα και έγι­νε των… social media αφού οι πολι­τι­κοί αρχη­γοί της χώρας βάλ­θη­καν να απο­δεί­ξουν πόσο cool είναι.

Πρώ­τος κουλ-τύπος ο αρχη­γός της μπλε παρέ­ας που μεση­με­ρά­κι Τετάρ­της ανα­κοί­νω­σε ότι δεν είχε τίπο­τα καλύ­τε­ρο να κάνει και για 90 λεπτά θα πάρει το εσπρε­σά­κι του και θα κάτσει αρα­χτός και ευδιά­θε­τος στο λάπ τοπ του για να απα­ντή­σει σε ερω­τή­σεις κοι­νού μέσω facebook. Προ­φα­νώς έτυ­χε να προ­σπε­ρά­σει διχα­στι­κές ερω­τή­σεις όπως: «όταν ανα­φέ­ρε­στε στη δια­φθο­ρά του κρά­τους, σε κομ­μα­τι­κούς διο­ρι­σμούς, σκάν­δα­λα μίζες και δια­σπά­θι­ση δημο­σί­ου χρή­μα­τος, πώς αντέ­χε­τε και δεν σας πιά­νουν τα γέλια;», «Κύριε Μητσο­τα­κη καλη­σπέ­ρα. Πώς σκο­πεύ­ε­τε να απο­πλη­ρώ­σε­τε τα δάνεια του κόμ­μα­τος σας; Πιστεύ­ε­τε ότι αρμό­ζει σε ένα χρε­ο­κο­πη­μέ­νο κόμ­μα να διεκ­δι­κεί την εξου­σία;» ή «Ποιον στη­ρί­ζε­τε στο survivor;».

Για να μην τον αδι­κού­με όμως, βρή­κε το θάρ­ρος να μιλή­σει για φλέ­γο­ντα ζητή­μα­τα των ημε­ρών, για ζητή­μα­τα για τα οποία η γνώ­μη των πολι­τι­κών έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία όπως ότι πιστεύ­ει πως ο ΠΑΟΚ θα αργή­σει να πάρει πρω­τά­θλη­μα, ενώ υπο­στή­ρι­ξε real, paris saint germen και Ολυ­μπια­κό. Έπει­τα δήλω­σε ότι κατα­δι­κά­ζει τα σπόι­λερς από όπου και αν προ­έρ­χο­νται (ειδι­κά όταν αφο­ρούν το Star Wars) και τέλος δια­φώ­νη­σε με την ψήφο του Θεσ­σα­λο­νι­κιού Τσανγκ προς την Ελι­σά­βετ στο πρό­σφα­το επει­σό­διο επιβίωσης.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώ­να στην Ισπα­νία (όπου η paris saint germen επα­λή­θευ­σε τελευ­ταία στιγ­μή τις φήμες περί γρου­σου­ζιάς της «Μητσο­τά­κης και υιοί») την σκυ­τά­λη στο παι­χνί­δι cool-οσύ­νης πήρε ο Alex που μέσω twitter θύμι­σε στον Κυριά­κο τον στοι­χη­μα­τι­κό κου­βά του, με τον τελευ­ταίο να μην το αφή­νει έτσι και λίγο πριν πέσει για ύπνο να δίνει απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση, γουρ­λώ­νο­ντας τα μάτια και τρί­βο­ντας ενθου­σια­σμέ­νος τα χέρια του.

Το πρά­σι­νο κορι­τσά­κι ‑που θέλει να μιλή­σει ακό­μα και αν δεν έχει τίπο­τα να πει– (είχες και εσύ ένα τέτοιο στην παρέα σου), με σκο­πό να μπει στην cool-ομά­δα δήλω­σε ότι δεν είναι ούτε με την Barcelona ούτε με την PSG αλλά με την Εθνι­κή Ελλά­δος και υπο­δεί­χθη­κε σε θέση offside. Γράμ­μα­τα παρα­πό­νων και δυσα­να­σχέ­τη­σης κατα­φτά­νουν αστα­μά­τη­τα στο γρα­φείο της Ιππο­κρά­τους από απο­γοη­τευ­μέ­νους Ισπα­νούς και Γάλ­λους σοσιαλιστές.

Σε δια­φο­ρε­τι­κό κλί­μα, στις όχθες του ποτα­μιού βρέ­θη­καν νέα σπο­τά­κια για δια­φή­μι­ση του κόμ­μα­τος. Αυτά επι­λέ­χθη­κε να δεί­χνουν τους δια­φο­ρε­τι­κούς ανθρώ­πους που για τους λόγους τους δεν στη­ρί­ζουν το ποτά­μι αλλά μάλ­λον δεν έχουν λάβει υπ’ όψην τους, ότι με αυτή την ιδέα θα χρεια­στούν βιντε­ά­κια που να υπο­δει­κνύ­ουν περί­που το 97% των Ελλήνων.

Τέλος, στο κλεί­σι­μο της εβδο­μά­δας μάθα­με την ύπαρ­ξη της θέσης της πρέ­σβει­ρας εκ προ­σω­πι­κο­τή­των. Η πρώ­ην τέτοια παραι­τή­θη­κε και φήμες ότι ούτε η ίδια γνώ­ρι­ζε τις αρμο­διό­τη­τές της δεν επιβεβαιώνονται.
//οποιαδήποτε ομοιό­τη­τα με πρό­σω­πα και κατα­στά­σεις είναι ‑μάλ­λον- συμπτωματική//

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο