Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για απελευθέρωση ομήρων, λέει η Χαμάς — Διαψεύδουν πηγές του Ισραήλ

Αντι­πρό­σω­πος του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινή­μα­τος Χαμάς δήλω­σε στην ιορ­δα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Αλ Γαντ («Αύριο») ότι συμ­φω­νή­θη­κε να κηρυ­χθεί εντός της ημέ­ρας κατά­παυ­ση του πυρός η οποία θα έχει διάρ­κεια από τέσ­σε­ρις ως πέντε ημέ­ρες σε αντάλ­λαγ­μα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση 50 ομή­ρων, ωστό­σο πηγή προ­σκεί­με­νη στην κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ διέ­ψευ­σε την πλη­ρο­φο­ρία αυτή μιλώ­ντας στον ισραη­λι­νό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό ιστό­το­πο Ynet ‑την ψηφια­κή έκδο­ση της εφη­με­ρί­δας Γεντότ Αχαρονότ‑, τονί­ζο­ντας πως δεν συνή­φθη τέτοια συμφωνία.

Σύμ­φω­να με την Αλ Γαντ, ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς είπε πως η συμ­φω­νία θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή στις 11:00 (σ.σ. τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας) και προ­βλέ­πει επί­σης την απο­φυ­λά­κι­ση περί­που 150 γυναι­κών και παι­διών που κρα­τού­νται σε φυλα­κές του Ισρα­ήλ. Το Γερ­μα­νι­κό Πρα­κτο­ρείο σημειώ­νει πως δεν ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σει την πλη­ρο­φο­ρία αυτή με ανε­ξάρ­τη­το τρόπο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο