Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμφωνία των Πρεσπών: Μια απαράδεκτη συμφωνία υπέρ του ΝΑΤΟ, ενάντια στους λαούς

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι πιέ­σεις και οι εκβια­σμοί, όσο πλη­σιά­ζει η ημέ­ρα του δημο­ψη­φί­σμα­τος (30 Σεπτέμ­βρη), προ­κει­μέ­νου να απο­δε­χθεί ο λαός της ΠΓΔΜ τη ΝΑΤΟι­κής κοπής Συμ­φω­νία των Πρε­σπών. Ο πρω­θυ­πουρ­γός της γει­το­νι­κής χώρας, Ζ. Ζάεφ, επι­σκέ­πτε­ται τις ΗΠΑ, ενώ αντί­στοι­χα αξιω­μα­τού­χοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συνε­χί­ζουν να παρε­λαύ­νουν στα Σκό­πια. Ο αμε­ρι­κα­νός αντι­πρό­ε­δρος Μάικ Πενς έκα­νε λόγο για επί­τευ­ξη «ιστο­ρι­κής συμ­φω­νί­ας» και εξέ­φρα­σε «την ισχυ­ρή στή­ρι­ξη» της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ σε αυτήν τη συμφωνία. 

Είναι σαφές ότι η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, για την οποία πανη­γυ­ρί­ζει η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι μια εξαι­ρε­τι­κή συμ­φω­νία για το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το μεγά­λο κεφά­λαιο που στο­χεύ­ει στη βαθύ­τε­ρη εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζό­με­νων. Ταυ­τό­χρο­να, είναι μια απα­ρά­δε­κτη και ταυ­τό­χρο­να επι­κίν­δυ­νη συμ­φω­νία για τους λαούς της περιο­χής, πρώ­τα και κύρια διό­τι ισχυ­ρο­ποιεί τη δολο­φο­νι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ, η οποία και ευθύ­νε­ται για τη διά­λυ­ση και το μακέ­λε­μα των βαλ­κα­νι­κών λαών (βλ. Γιουγκοσλαβία). 

Άλλω­στε, η έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και η προ­ώ­θη­ση της έντα­ξης των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ ήταν ο λόγος που επι­τεύ­χθη­κε συμ­φω­νία. Γι’ αυτό δέχε­ται συγ­χα­ρη­τή­ρια από τις ΗΠΑ ο κ.Τσίπρας. Επι­πλέ­ον, με την Συμ­φω­νία των Πρε­σπών εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν τα αλυ­τρω­τι­κά συν­θή­μα­τα, οι αλυ­τρω­τι­κές από­ψεις και μάλι­στα με την υπο­γρα­φή της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σ’ αυτήν τη συμ­φω­νία, όπως είναι ο «μακε­δό­νας πολί­της», η «μακε­δο­νι­κή γλώσ­σα». Πρό­κει­ται για απα­ρά­δε­κτες και ανι­στό­ρη­τες θεω­ρί­ες (όπως και το σύν­θη­μα «η Μακε­δο­νία είναι μια και μόνο ελλη­νι­κή») που εκτρέ­φουν τον εθνι­κι­σμό και τον αλυ­τρω­τι­σμό και στις δύο πλευ­ρές των συνόρων. 

Σε κάθε περί­πτω­ση, οι εξε­λί­ξεις επι­βε­βαιώ­νουν ότι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στα Βαλ­κά­νια και η επα­να­χά­ρα­ξη των συνό­ρων μετά τη διά­λυ­ση της ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας, που πήρε διά­φο­ρες μορ­φές στην πορεία των περα­σμέ­νων χρό­νων, όχι μόνο δεν έλυ­σαν τα προ­βλή­μα­τα για τους λαούς, αλλά αντί­θε­τα απο­τε­λούν θρυαλ­λί­δα νέων δυσμε­νών εξε­λί­ξε­ων σε βάρος τους, συντη­ρώ­ντας και ανα­μο­χλεύ­ο­ντας εθνι­κι­σμούς και αλυ­τρω­τι­σμούς. Κομ­μά­τι αυτών των δυσμε­νών εξε­λί­ξε­ων είναι και η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, ανε­ξάρ­τη­τα από το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος της 30ης Σεπτέμβρη.

Δ. Κου­τσού­μπας: Το ΚΚΕ θα κατα­ψη­φί­σει τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών για­τί δε βοη­θά στη στα­θε­ρό­τη­τα και στη φιλία των λαών

Ψέμα­τα και αλή­θειες για το «Μακε­δο­νι­κό ζήτημα»

Μακε­δο­νι­κό: Η ουσία του ζητή­μα­τος πέρα απ’ την «ονο­μα­το­λο­γία»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο