Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμφωνούν

«Η πρό­τα­ση είναι μία! Εργο­στά­σια σήμε­ρα, συμ­φω­νού­με όλοι», έλε­γε πριν από μερι­κές μέρες ο Γ. Ιωα­κει­μί­δης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής που στη­ρί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ­ντας για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των. Τα «εργο­στά­σια» που λέει είναι αυτά για την καύ­ση των σκου­πι­διών, δηλα­δή το επό­με­νο βήμα στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή κρά­τους και κυβερ­νή­σε­ων σχε­τι­κά με τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των. Εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ περι­μέ­νουν τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που κάνουν μπίζ­νες με τα απορ­ρίμ­μα­τα, σε βάρος της υγεί­ας και της ζωής του λαού. Ο Ιωα­κει­μί­δης μάλι­στα εντο­πί­ζει τη «δια­φο­ρά» του με τον Χαρ­δα­λιά της ΝΔ μόνο στα …χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα: Σε μια 3ετία λέει ο Χαρ­δα­λιάς, σε 5 χρό­νια εκτι­μά ο Ιωα­κει­μί­δης ότι θα είναι έτοι­μα τα «εργο­στά­σια» που όλοι συμ­φω­νούν, εκτός βέβαια από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Εκβιά­ζουν μάλι­στα τον λαό, παρου­σιά­ζο­ντας την καύ­ση σαν μονό­δρο­μο για να μην πλημ­μυ­ρί­σει με σκου­πί­δι η Αττι­κή, αφού η χωμα­τε­ρή της Φυλής έχει πια εξα­ντλή­σει τα ήδη ξεχει­λω­μέ­να όριά της. «Ενα το κρα­τού­με­νο» λοι­πόν για τους υπο­ψη­φί­ους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ η καύ­ση των σκου­πι­διών, με εξα­σφα­λι­σμέ­να κέρ­δη για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και εγγυ­η­μέ­νο καρ­κί­νο για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Αττι­κής. Με αυτά θα έχει να ανα­με­τρη­θεί ο λαός την «επό­με­νη μέρα». Μονα­δι­κό αντί­πα­λο δέος και σ’ αυτό το έγκλη­μα, ο αγώ­νας και η διεκ­δί­κη­ση, που με ισχυ­ρή «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» μπο­ρεί να βάλει εμπό­δια και να φέρει στο προ­σκή­νιο τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες, για να πάρει ανά­σα ο λαός, αντί να πνί­γε­ται στον θάλα­μο αερί­ων που του ετοιμάζουν.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο