Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα και τη Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, συνα­ντή­θη­κε, σήμε­ρα Παρα­σκευή 6 Σεπτέμ­βρη, στη Βου­λή, με εκπρο­σώ­πους της Πανελ­λα­δι­κής Φιλο­ζω­ι­κής και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας, για το θέμα των αδέ­σπο­των ζώων.

Στη συνά­ντη­ση η Ομο­σπον­δία κατέ­θε­σε τις προ­τά­σεις της, οι οποί­ες χωρί­ζο­νται σε δύο κατη­γο­ρί­ες και αφο­ρούν στη λήψη κυβερ­νη­τι­κών μέτρων, αλλά και μέτρων από τους δήμους, ώστε να μπο­ρέ­σει «η Ελλά­δα να μπει στην τρο­χιά των χωρών που δεν έχουν αδέ­σπο­τα και έχουν υψη­λό φιλο­ζω­ι­κό επί­πε­δο, όσον αφο­ρά στα ζώα συντρο­φιάς». Επί­σης τονί­στη­κε από την Ομο­σπον­δία η στά­ση του ΚΚΕ, κατά τη συζή­τη­ση για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του συντάγ­μα­τος, όπου ήταν το μόνο κόμ­μα που έδω­σε θετι­κή ψήφο για την προ­στα­σία των άγριων ζώων και ζώων παραγωγής.

Η αντι­προ­σω­πεία του Κόμ­μα­τος υπο­δέ­χτη­κε ως δημιουρ­γι­κές και ρεα­λι­στι­κές τις προ­τά­σεις της Ομο­σπον­δί­ας, ειδι­κά για τη δημιουρ­γία φορέα δημό­σιας και δωρε­άν περί­θαλ­ψης ζώων, οι οποί­ες θα αξιο­ποι­η­θούν από το ΚΚΕ στη Βου­λή και την Ευρω­βου­λή για την προ­ώ­θη­σή τους μέσα από προ­τά­σεις για τη νομο­θέ­τη­σή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο