Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ με την ΠΟΘΑ: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο Προεδρικό Διάταγμα για τις καλλιτεχνικές σπουδές (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας συνα­ντή­θη­κε, στην έδρα της ΚΕ στον Περισ­σό, με αντι­προ­σω­πεί­ες της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Θεά­μα­τος και Ακρο­ά­μα­τος και άλλων καλ­λι­τε­χνι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων, με αφορ­μή το επεί­γον θέμα του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος που υπο­βαθ­μί­ζει σπου­δές και επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των σπου­δα­στών και εργα­ζο­μέ­νων στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Στη συνά­ντη­ση εκ μέρους των καλ­λι­τε­χνι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων παρα­βρέ­θη­καν οι: Ελέ­νη Τσά­κα­λου, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Σπου­δα­στών Σχο­λών Θεά­τρου Χορού και Κινη­μα­το­γρά­φου (δεί­τε βίντεο εδώ). Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών (δεί­τε βίντεο εδώ). Σοφία Στυ­λια­νού, ΓΓ του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών Δρα­μα­τι­κής Τέχνης. Κώστας Κεχα­γιό­γλου, Πρό­ε­δρος (δεί­τε βίντεο εδώ), Φώτης Απο­στο­λά­ρας, ΓΓ και Ήρα Ρόκου εκ μέρους της ΠΟΘΑ . Χάρης Παπα­δό­που­λος, Πρό­ε­δρος (δεί­τε βίντεο εδώ) και Εύη Δημη­τρο­πού­λου, εκ μέρους της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Σκη­νο­θε­τών (δεί­τε βίντεο εδώ). Κώστας Στα­μα­τό­που­λος και Γιάν­νης Κατω­με­ρής, εκ μέρους της Ένω­σης Σκη­νο­θε­τών Δημιουρ­γών (δεί­τε βίντεο εδώ). Βασί­λης Παρα­σκευό­που­λος, Πρό­ε­δρος (δεί­τε βίντεο εδώ) και Κώστας Σταυ­ρό­που­λος, ΓΓ του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου. Ράνια Καπε­τα­νά­κη και Παντε­λής Δεντά­κης, Αντι­πρό­ε­δροι του Σωμα­τεί­ου «κάτω από τη σκη­νή». Πανα­γιώ­της Λυκού­δης, ΓΓ της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Καλ­λι­τε­χνι­κού Προ­σω­πι­κού ΟΤΑ (δεί­τε βίντεο εδώ).

Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χε ακό­μα η Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ και Υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Νομί­ζω δεν υπάρ­χει δεύ­τε­ρη σκέ­ψη, δεν υπάρ­χει άλλη λύση από το να απο­συρ­θεί αμέ­σως αυτό το κατά­πτυ­στο προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα. Δεν πρέ­πει να υπάρ­ξει καμία υπο­βάθ­μι­ση, καμία χει­ρο­τέ­ρευ­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των των καλ­λι­τε­χνών. Είναι υπε­ρώ­ρι­μη πλέ­ον και υπερ­σύγ­χρο­νη η ανα­γκαιό­τη­τα να γίνουν οι καλ­λι­τε­χνι­κές σχο­λές ανώ­τα­τες σχο­λές, να συμπε­ρι­λη­φθούν στην ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση της χώρας μας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο