Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Δ. Κουτσούμπα: Δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε νωρί­τε­ρα με εκπρο­σώ­πους των σωμα­τεί­ων της ΛΑΡΚΟ και άλλους φορείς της Λοκρί­δας στο κοι­νο­τι­κό κατά­στη­μα Μαρ­τί­νου. Τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα συνό­δευαν ο Κ. Παρα­σκευάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Κ. Μπά­τσι­κας, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ Στε­ρε­άς Ελλά­δας και ο Κ. Μπασ­δέ­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περι­φε­ρεια­κός σύμβουλος.

Στη σύσκε­ψη πήραν τον λόγο, οι Π. Πολί­της, πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ­μνα, Κ. Σαμα­ράς, πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων ΛΑΡΚΟ Αθή­νας και Χρ. Λυγδής, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Φθιώ­τι­δας και μέλος της διοί­κη­σης του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Ατα­λά­ντης. Σε παρεμ­βά­σεις τους, τόνι­σαν «τη σημα­σία της συνέ­χι­σης και έντα­σης του κοι­νού αγώ­να για ενιαία επα­να­λει­τουρ­γία της επι­χεί­ρη­σης, δια­σφά­λι­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, την ανά­γκη να πάρει πάν­δη­μο χαρα­κτή­ρα το συλ­λα­λη­τή­ριο στις 28 Μάρ­τη στην Αθήνα».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας που νωρί­τε­ρα είχε δεχτεί τις ευχα­ρι­στί­ες των εργα­ζο­μέ­νων για τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στον αγώ­να τους, τόνι­σε πως «εμείς το θεω­ρού­με καθή­κον μας, όπως τόσα χρό­νια τώρα, έτσι και αυτή την ώρα που φτά­σα­με ουσια­στι­κά στο ‘παρά πέντε’ με αυτό το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ. Άλλη μία φορά έγκλη­μα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο από τους σημε­ρι­νούς κυβερ­νώ­ντες, την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τους υπουρ­γούς της, τους βου­λευ­τές της και των νομών εδώ, αλλά και όλης της Ελλά­δας. Έγκλη­μα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο που συνε­χί­στη­κε από τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις κι από τα άλλα κόμ­μα­τα που συμ­με­τεί­χαν σε αυτή την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή, που οδή­γη­σε εδώ τη ΛΑΡΚΟ».

«Δεν χωρά­ει δεύ­τε­ρη κου­βέ­ντα, ότι δεν πρέ­πει να αφή­σου­με να περά­σει αυτό το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ η οποία πρέ­πει να μεί­νει ενιαία σε όλη την Ελλά­δα» υπογράμμισε.

Επι­σή­μα­νε, ιδιαί­τε­ρα, ότι «είναι έγκλη­μα ενά­ντια σε όλη την Ελλά­δα για­τί η ΛΑΡΚΟ είναι η οικο­νο­μία της Ελλά­δας. Μπο­ρεί να ζήσει, να μεγα­λουρ­γή­σει και να ανα­πτυ­χθεί παρα­πέ­ρα και δεν έφτα­σε ‘στα τελευ­ταία της’, όπως λένε. Μπο­ρεί η ΛΑΡΚΟ να επα­να­λει­τουρ­γή­σει, λέμε εμείς, και τους έχου­με συγκε­κρι­μέ­να σχέ­δια, συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για το πώς μπο­ρεί αυτό να γίνει και να κρα­τή­σει τον ενιαίο χαρα­κτή­ρα της, με όλο το προ­σω­πι­κό, όλους τους εργα­ζό­με­νους με πλή­ρη δικαιώματα».

Έτσι, όπως συνέ­χι­σε ο κ. Κου­τσού­μπας, «φαί­νε­ται η μεγά­λη κοροϊ­δία και η μεθό­δευ­ση από τότε που ξεκι­νή­σα­τε τον αγώ­να σας. Κατα­σπα­τά­λη­σαν χρή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, χρή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού, τόσα χρό­νια για να την απα­ξιώ­σουν, να την κλεί­σουν και τελι­κά να φτά­σου­με στο παρά πέντε και να λένε από 1η Απρί­λη ‘γαία πυρί μει­χθή­τω’. “Τρα­βά­τε όπου να ‘ναι. Θα σας βρού­με δου­λειά σε δήμους, θα σας βρού­με δου­λειά σε δομές υγεί­ας σε κέντρα υγεί­ας ανά την Ελλά­δα”. Σε ποιους; Στους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ, που έχουν μεγά­λη τεχνο­γνω­σία, μεγά­λη ειδί­κευ­ση και τερά­στια πεί­ρα να κινή­σουν μόνοι τους το εργο­στά­σιο, αλλά υπάρ­χει αυτό που λέει το ΚΚΕ από την αρχή: Δεν υπάρ­χει κεντρι­κό σχέ­διο του κρά­τους, δεν υπάρ­χει χρη­μα­το­δό­τη­ση, δεν υπάρ­χει μία πολι­τι­κή που να ανα­πτύσ­σει την οικο­νο­μία για το καλό του τόπου, για το καλό των εργα­ζο­μέ­νων και για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων και όλου του λαού. Αυτό είναι το πρό­βλη­μα και πάμε από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο» τόνισε.

«Δεν τέλειω­σαν όλα. Εμείς πιστεύ­ου­με ότι πρέ­πει να μεί­νου­με όρθιοι, όλοι μαζί. Να το παλέ­ψου­με ενω­μέ­νοι σαν μία γρο­θιά, για­τί και η κυβέρ­νη­ση είναι στρι­μωγ­μέ­νη και οι κυβερ­νώ­ντες είναι στρι­μωγ­μέ­νοι από την πάλη σας και από τη συμπα­ρά­στα­ση του ελλη­νι­κού λαού. Και αυτό το πράγ­μα μπο­ρεί να εκφρα­στεί και πολι­τι­κά. Ήδη συζη­τά­νε για να βρού­νε διά­φο­ρες επι­μέ­ρους λύσεις, πάλι θέλο­ντας βέβαια να κερ­δί­σουν χρό­νο, μην έχε­τε καμιά αυτα­πά­τη γι αυτό, αλλά το συζη­τά­νε. Κι εμείς πρέ­πει, είναι η στιγ­μή, που πρέ­πει ενω­μέ­νοι και αγω­νι­στι­κά όλοι να τους πιέ­σου­με όσο γίνε­ται περισ­σό­τε­ρο, για να μην περά­σει αυτό το έγκλη­μα με πρώ­το μέτρο 31 Μαρ­τί­ου — 1η Απρι­λί­ου να μπο­ρούν να έχουν ανα­νέ­ω­ση των συμ­βά­σε­ων και βεβαί­ως μετά ν’ ανοί­ξου­με πάλι και ταυ­τό­χρο­να όλη τη βεντά­λια, πώς πρέ­πει να ξεκι­νή­σει η ΛΑΡΚΟ. Είναι απα­ρά­δε­κτο, υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης, και μάλι­στα βου­λευ­τής εδώ του νομού, που ξέρει την κατά­στα­ση, την ζει από πρώ­το χέρι, να μιλά­ει με τους εργα­ζό­με­νους, υπο­τί­θε­ται τόσα χρό­νια, ο κύριος Σταϊ­κού­ρας και να λέει: ‘Α, δεν υπάρ­χει επεν­δυ­τής, φιλά­κια, γεια σας!’ Είναι απα­ρά­δε­κτο, είναι εγκλη­μα­τί­ας. Μιλά­με για δολο­φό­νους ψυχών, δολο­φό­νους ανθρώ­πων, δολο­φό­νους εργα­τι­κών λαϊ­κών οικο­γε­νειών. Εκεί οδη­γούν» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«‘Αρα, λοι­πόν, πρέ­πει να το πλη­ρώ­σουν ακρι­βά, εάν τολ­μή­σουν και δεν λύσουν το πρό­βλη­μα τώρα» πρό­σθε­σε, σημειώ­νο­ντας ότι το ΚΚΕ έχει κινη­το­ποι­ή­σει για το ζήτη­μα αυτό όλες τις οργα­νώ­σεις του, τα μέλη, τους ψηφο­φό­ρους και τους φίλους του κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ σε όλη την Ελλά­δα να είναι μπρο­στά σε αυτό τον αγώνα.

Είπε ότι οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ κατα­θέ­τουν συνέ­χεια ερω­τή­σεις και τώρα «πιέ­ζουν την Κομι­σιόν να γίνει έκτα­κτη συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για το θέμα της ΛΑΡΚΟ και να δοθεί εδώ και τώρα λύση», προ­σθέ­το­ντας ότι «το ίδιο κάνου­με και στη Βου­λή, το ίδιο κάνου­με, πρώ­τα απ’ όλα, μέσα στους δρό­μους του αγώ­να και θα συνε­χί­σου­με να το κάνουμε».

«Πρέ­πει να το πλη­ρώ­σουν πολι­τι­κά πολύ ακρι­βά. Κι εδώ ο καθέ­νας ας σκε­φτεί τι επι­λέ­γει και στις εκλο­γές είτε είναι αρχαι­ρε­σί­ες σωμα­τεί­ων, είτε είναι εκλο­γές για δήμους, είτε για περι­φέ­ρειες, ποιους στέλ­νει εκεί, ποιοι τους συμπα­ρα­στέ­κο­νται και ποιους στέλ­νει και στην ελλη­νι­κή Βου­λή, ποιους στέλ­νει και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και παντού. Και ποιους βλέ­πει ότι κινη­το­ποιεί τον κόσμο του και βρί­σκε­ται στους δρό­μους του αγώ­να, για­τί εκεί θα κρι­θεί το δίκιο και των εργα­τών της ΛΑΡΚΟ και των εργα­ζο­μέ­νων όλης της χώρας, για­τί πρό­κει­ται για ένα συνο­λι­κό σχέ­διο απα­ξί­ω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, υπο­βάθ­μι­σης των ανα­γκών τους, των διεκ­δι­κή­σε­ών τους, μέχρι να τους ξεζου­μί­σουν για να βγά­ζουν οι λίγοι, που είναι μετρη­μέ­νοι στα δάχτυ­λα οι περι­βό­η­τοι επεν­δυ­τές κέρ­δη, υπερ­κέρ­δη, οι οποί­οι επεν­δύ­ουν μόνο για τη δική τους κερ­δο­σκο­πία» επι­σή­μα­νε ο Δ. Κου­τσού­μπας, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι το ΚΚΕ και τώρα και πάντα θα είναι στο πλευ­ρό των εργα­τών της ΛΑΡΚΟ.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο