Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν: Βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ, τεράστιοι κίνδυνοι για τον λαό

Με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν συνα­ντή­θη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στο Λευ­κό Οίκο με την όλο και βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο την Ουκρα­νία και σε επι­κίν­δυ­να σχέ­δια του ΝΑΤΟ να είναι στο επί­κε­ντρο των συνο­μι­λιών στην προ­σπά­θεια της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης να απο­κο­μί­σει οφέ­λη, τα οποία ωστό­σο εγκυ­μο­νούν τερά­στιους κιν­δύ­νους για το λαό.

Θα συζη­τή­σου­με για τον πόλε­μο, την εμβά­θυν­ση των αμυ­ντι­κών σχέ­σε­ων, την ενέρ­γεια, την ασφά­λεια και την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή είπε ο Τζο Μπάι­ντεν δίνο­ντας το στίγ­μα των επα­φών στις σύντο­μες δηλώ­σεις πριν την έναρ­ξη της συνά­ντη­σης. Ευχα­ρί­στη­σε θερ­μά τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη εκφρά­ζο­ντας έτσι την ικα­νο­ποί­η­ση της Ουά­σιγ­κτον για την στά­ση εμπλο­κής της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης στον πόλε­μο και για την πρό­σφα­τη κύρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις από την Βουλή.

Ανα­φέρ­θη­κε στις σχέ­σεις φιλί­ας των ΗΠΑ και της Ελλά­δας και υπο­στή­ρι­ξε πως η ρωσι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα είναι απει­λή στη δημο­κρα­τία, εμφα­νί­ζο­ντας την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία μετα­ξύ του ΝΑΤΟι­κού μπλοκ και της Μόσχας για τον έλεγ­χο πηγών και δρό­μων μετα­φο­ράς σαν σύγκρου­ση μετα­ξύ δημο­κρα­τι­κών και απο­λυ­ταρ­χι­κών καθεστώτων.

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε ότι οι σχέ­σεις Ελλά­δας και ΗΠΑ είναι στο καλύ­τε­ρο δυνα­τό σημείο όχι μόνο τα αμυ­ντι­κά θέμα­τα αλλά στο εμπό­ριο. Υπο­στή­ρι­ξε ότι Ελλά­δα και ΗΠΑ αντι­με­τω­πί­ζουν αλλη­λέγ­γυ­ες τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και πρό­σθε­σε πως «νομί­ζω ότι μπο­ρού­με να έχου­με κοι­νή θέση». Επα­νέ­λα­βε πως η Ελλά­δα είναι πυλώ­νας στα­θε­ρό­τη­τας στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, εννο­ώ­ντας για την προ­ώ­θη­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων, και πως είναι έτοι­μη να δεχθεί και άλλες αμε­ρι­κα­νι­κές επενδύσεις.

Τον πρω­θυ­πουρ­γό συνο­δεύ­ουν ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας, ο υπουρ­γός Αμυ­νας Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως και ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικονόμου.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο