Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με Πούτιν: Μέτωπο Κίνας — Ρωσίας και μηνύματα στη Δύση

Συνά­ντη­ση Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν – Σι Τζιν­πίνγκ με μηνύ­μα­τα προς τη Δύση, η οποία επι­σφρά­γι­σε τη δια­μόρ­φω­ση ενιαί­ου μετώ­που στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ.

Ο Σι Τζιν­πίνγκ δια­βε­βαί­ω­σε τον Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ότι η Κίνα προ­τί­θε­ται να δια­δρα­μα­τί­σει τον ρόλο της «μεγά­λης δύνα­μης» μαζί με την Ρωσία.

«Η Κίνα είναι δια­τε­θει­μέ­νη να εργα­σθεί με την Ρωσία για να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες της ως μεγά­λης δύνα­μης, να δια­δρα­μα­τί­σει ρόλο πρώ­του μεγέ­θους και για να εισα­γά­γει στα­θε­ρό­τη­τα και θετι­κή ενέρ­γεια σε έναν κόσμο κυριαρ­χεί­ται από χάος», δήλω­σε ο κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ κατά την συνά­ντη­σή του με τον πρό­ε­δρο της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν στην Σαμαρκάνδη.

Ο Σι και ο Πού­τιν συνα­ντώ­νται στο περι­θώ­ριο των εργα­σιών της συνό­δου κορυ­φής του Οργα­νι­σμού Συνερ­γα­σί­ας της Σαν­γκά­ης στην Σαμαρ­κάν­δη. Είναι η πρώ­τη τους τετ-α-τε συνά­ντη­ση από την εισβο­λή της Ρωσί­ας κατά της Ουκρανίας.

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε στον κινέ­ζο ομό­λο­γό του Σι Τζιν­πίνγκ ότι η Μόσχα υπο­στη­ρί­ζει την πολι­τι­κή της «Μίας Κίνας», αντι­τί­θε­ται στις «προ­κλή­σεις» των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στα Στε­νά της Ταϊ­βάν και εκτι­μά την «ισορ­ρο­πη­μέ­νη στά­ση» της Κίνας για την Ουκρανία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο