Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση της Α. Παπαρήγα με την Λ. Μενδώνη για την τοποθέτηση μνημείων του ΚΚΕ στην Γυάρο και την Μακρόνησο

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τή, συνα­ντή­θη­κε με την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Λίνα Μεν­δώ­νη, για την τοπο­θέ­τη­ση μνη­μεί­ων του κόμ­μα­τος στους ιστο­ρι­κούς τόπους της Γυά­ρου και της Μακρονήσου.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ ενη­μέ­ρω­σε την υπουρ­γό για τα μνη­μεία που επι­λέ­χθη­καν κατό­πιν πανελ­λή­νιου καλ­λι­τε­χνι­κού δια­γω­νι­σμού, και της παρέ­δω­σε τα σχέ­δια των μνη­μεί­ων καθώς και τις περι­γρα­φές των γλυπτών.

Η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα έθε­σε το ζήτη­μα των καθυ­στε­ρή­σε­ων από πλευ­ράς του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων (ΚΣΝΜ), σχε­τι­κά με την έγκρι­ση της τοπο­θέ­τη­σης των μνη­μεί­ων κι ενώ έχουν προ­σκο­μι­στεί προς το Συμ­βού­λιο όλα τα σχέ­δια και τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που έχουν ζητη­θεί. Επι­σή­μα­νε, ότι το ζήτη­μα γίνε­ται ακό­μα πιο επι­τα­κτι­κό, δεδο­μέ­νου των και­ρι­κών συν­θη­κών που επι­κρα­τούν από τέλη Σεπτέμ­βρη στα δύο νησιά και ιδί­ως στη Γυά­ρο, που δεν θα επι­τρέ­πει να προ­σεγ­γί­σει το καρά­βι και να γίνουν όλες οι απα­ραί­τη­τες εργασίες.

Η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού αντι­με­τώ­πι­σε με κατα­νό­η­ση το ζήτη­μα και δεσμεύ­τη­κε ότι θα επα­νέλ­θει το θέμα προς συζή­τη­ση στις αμέ­σως επό­με­νες συνε­δριά­σεις του ΚΣΝΜ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο