Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση του Δημήτρη Κουτσούμπα με τον νέο πρέσβη της Κούβας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας συνα­ντή­θη­κε στην έδρα της ΚΕ με τον νέο πρέ­σβη της Κού­βας στην Ελλά­δα Αρα­μίς Φου­έ­ντε Ερντά­ντες. Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας καλω­σό­ρι­σε τον πρέ­σβη της Κού­βας στην Αθή­να και στην πρώ­τη αυτή συνά­ντη­ση ανταλ­λά­χθη­καν από­ψεις για τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις και τις εξε­λί­ξεις στις δύο χώρες, την ανά­πτυ­ξη της φιλί­ας των δύο λαών.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ενη­μέ­ρω­σε τον πρέ­σβη για τη δρά­ση του Κόμ­μα­τος, κατα­δί­κα­σε τον πολύ­χρο­νο, απα­ρά­δε­κτο απο­κλει­σμό που έχει επι­βά­λει στην Κού­βα ο αμε­ρι­κα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός και επι­βε­βαί­ω­σε τη δια­χρο­νι­κή διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στο πλευ­ρό της Κού­βας, του ΚΚ και του κου­βα­νι­κού λαού.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο