Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση του Δ. Κουτσούμπα με τον Γ.Γ. του ΚΚ Βενεζουέλας Όσκαρ Φιγκέρα

Σε θερ­μό συντρο­φι­κό κλί­μα, στο περι­θώ­ριο της 21ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, στο συνε­δρια­κό χώρο στα περί­χω­ρα της Σμύρ­νης, έγι­νε το Σάβ­βα­το διμε­ρής συνά­ντη­ση αντι­προ­σω­πειών του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ΓΓ της ΚΕ και του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, με επι­κε­φα­λής τον Όσκαρ Φιγκέ­ρα, ΓΓ της ΚΕ.

Στην συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν επί­σης ο Γιώρ­γος Μαρί­νος μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Άρης Ευαγ­γε­λί­δης, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ και ο Έκτορ Ροντρί­γκες μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας.

Στην συνά­ντη­ση υπήρ­ξε αλλη­λο­ε­νη­μέ­ρω­ση για την κατά­στα­ση στις δύο χώρες και την πάλη που ανα­πτύσ­σουν τα δύο κόμ­μα­τα και για την εξέ­λι­ξη της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας και τους αντα­γω­νι­σμούς που οξύ­νο­νται σε όλες τις περιο­χές. Ο Δ. Κου­τσού­μπας εξέ­φρα­σε την στα­θε­ρή αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ προς τον λαό και το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας ενά­ντια στην πολύ­πλευ­ρη επί­θε­ση του ιμπε­ρια­λι­σμού που δέχε­ται η χώρα και ανα­φέρ­θη­κε στην καταγ­γε­λία της από­φα­σης της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που από τις πρώ­τες πρά­ξεις της ήταν να ανα­γνω­ρί­σει ως πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας τον αχυ­ράν­θρω­πο των ΗΠΑ και της ΕΕ, Χουάν Γκουαϊ­δό, τόσο με παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας όσο με παρεμ­βά­σεις στην Βου­λή και την Ευρωβουλή.

Στην ανα­λυ­τι­κή συζή­τη­ση που έγι­νε επι­βε­βαιώ­θη­καν οι συντρο­φι­κές σχέ­σεις των δύο κομμάτων.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας ευχα­ρί­στη­σε το ΚΚΕ για την στα­θε­ρή του αλλη­λεγ­γύη του και ανα­φέρ­θη­κε στην προ­σπά­θεια που κάνει το κόμ­μα του ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή παρέμ­βα­ση και στην δρά­ση του για την ανά­πτυ­ξη του Λαϊ­κού Μετώ­που Εργα­τών, Αγρο­τών και Κοι­νο­τή­των (σ.σ περι­λαμ­βά­νει τους ιθα­γέ­νι­κους πλη­θυ­σμούς στην χώρα) ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση που κυριαρ­χεί στην Βενε­ζου­έ­λα. Υπο­γράμ­μι­σε ότι στην χώρα του είναι σε κρί­ση ο καπι­τα­λι­σμός και δεν οικο­δο­μεί­ται σοσιαλισμός.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας προ­σκά­λε­σε τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας Όσκαρ Φιγκέ­ρα να επι­σκε­φτεί την Ελλά­δα για να μετα­φέ­ρει από κοντά την εμπει­ρία από τον αγώ­να του Βενε­ζου­ε­λά­νι­κου λαού, ενώ αντί­στοι­χη πρό­σκλη­ση απευ­θύν­θη­κε και προς τον Δ. Κου­τσού­μπα να επι­σκε­φτεί την Βενεζουέλα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο