Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση του Δ. Κουτσούμπα με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο πλαί­σιο της επί­σκε­ψής του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το πρωί του Σαβ­βά­του συνα­ντή­θη­κε με το δήμαρ­χο της πόλης, κ. Κ. Ζέρ­βα. Με την ολο­κλή­ρω­ση της συνά­ντη­σης προ­χώ­ρη­σε στην ακό­λου­θη δήλωση:

«Είχα­με μια ενδια­φέ­ρου­σα συνά­ντη­ση γνω­ρι­μί­ας με το νέο δήμαρ­χο της πόλης της Θεσ­σα­λο­νί­κης, του δεύ­τε­ρου μεγα­λύ­τε­ρου δήμου της πατρί­δας μας και μία ενη­μέ­ρω­ση για τις ενέρ­γειες, τις δρά­σεις της νέας δημο­τι­κής αρχής.

Εκ μέρους του ΚΚΕ εκφρά­σα­με την πάγια θέση μας ότι θα πρέ­πει να υπάρ­χει γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση στην τοπι­κή διοί­κη­ση, στους δήμους, για­τί εκπλη­ρώ­νουν ένα σημα­ντι­κό ρόλο για τις ζωές των συναν­θρώ­πων μας και βεβαί­ως δεν μπο­ρεί να δίνο­νται διαρ­κώς αρμο­διό­τη­τες από την κεντρι­κή εξου­σία, από τον Κλει­σθέ­νη κι από όλες τις υπό­λοι­πες νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις, που έγι­ναν πριν, χωρίς να υπάρ­χουν οι ανα­γκαί­οι πόροι. Από την άλλη μεριά επι­ση­μά­να­με ότι η άπο­ψη του ΚΚΕ είναι ότι πρέ­πει αγω­νι­στι­κά οι δήμοι όλης της χώρας να διεκ­δι­κούν τα αυτο­νό­η­τα για τους κατοίκους.

Επι­κε­ντρώ­σα­με στο ζήτη­μα της ανα­γκαιό­τη­τας να συνε­χί­σει το έργο του ΜΕΤΡΟ. Υπάρ­χει μεγά­λη ευθύ­νη από τις μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις, την κατα­σκευά­στρια εται­ρεία κλπ για τις καθυ­στε­ρή­σεις που υπάρ­χουν και δεν πρέ­πει να υπάρ­ξει νέα εμπλο­κή, αλλά να προ­χω­ρή­σει με βάση και το ρόλο των αρχαιο­λό­γων που λένε ότι μπο­ρεί να συνυ­πάρ­ξουν πάρα πολύ καλά και το ΜΕΤΡΟ και η ανά­δει­ξη των αρχαιο­τή­των της πόλης.

Ταυ­τό­χρο­να θέσα­με στον κ. Δήμαρ­χο το ζήτη­μα άλλων παρα­μέ­τρων που αφο­ρούν το λαό της περιο­χής, έτσι όπως συζη­τή­σα­με με φορείς της πόλης αυτές τις μέρες, που βρι­σκό­μα­στε εδώ με αφορ­μή τη ΔΕΘ, όπως είναι για παρά­δειγ­μα η κάλυ­ψη της σχο­λι­κής στέ­γης, η αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, είτε στους οργα­νι­σμούς τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης είτε γενι­κό­τε­ρα των εργα­ζο­μέ­νων της πόλης, τα ζητή­μα­τα του κέντρου υγεί­ας της Πύλης Αξιού που, κατά την άπο­ψή μας, δεν πρέ­πει να μετα­φερ­θεί, αλλά πρέ­πει να ενι­σχυ­θεί και να στε­λε­χω­θεί εκεί, για­τί καλύ­πτει χιλιά­δες κατοί­κους της περιοχής.

Και βεβαί­ως το ζήτη­μα της ανά­πλα­σης της ΔΕΘ που πρέ­πει πάλι να υπη­ρε­τεί το λαό, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης με περισ­σό­τε­ρο πρά­σι­νο με πολ­λα­πλές χρή­σεις, για την ανά­δει­ξη του πολι­τι­σμού, του αθλη­τι­σμού, έτσι ώστε να μπο­ρεί η νεο­λαία να περ­νά­ει όμορ­φα, να ζει σε ένα όμορ­φο υγιές περι­βάλ­λον, να ανα­πτύσ­σει όλες τις δεξιό­τη­τες και τις ικα­νό­τη­τες που έχει ανά­γκη ο λαός, η νεολαία.

Αυτά είναι ορι­σμέ­να απ’ αυτά που θέσα­με στον κ. δήμαρ­χο και βεβαί­ως οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση εδώ στην πόλη θα δίνουν το παρόν και ανά­λο­γα τις εξε­λί­ξεις θα τοπο­θε­τού­νται στα ζητή­μα­τα που υπάρχουν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο