Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση του πρωθυπουργού με περιφερειάρχη και δημάρχους Θεσσαλίας για το σχέδιο των Ολλανδών

Θέμα αλλα­γής καλ­λιερ­γειών στη Θεσ­σα­λία άνοι­ξε ευθέ­ως ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης κατά την παρου­σί­α­ση της έκθε­σης της ολλαν­δι­κής εται­ρεί­ας στον περι­φε­ρειάρ­χη και τους δημάρ­χους της περιο­χής, λίγο πριν τη συνά­ντη­σή του με τους αγρό­τες του θεσ­σα­λι­κού κάμπου.

Επί της ουσί­ας έγι­νε μια περι­γρα­φή των όσων προ­τεί­νει η ολλαν­δι­κή εται­ρεία για την «ανα­συ­γκρό­τη­ση» της Θεσ­σα­λί­ας χωρίς να γίνει ανα­φο­ρά σε χρονοδιαγράμματα.

Ωστό­σο, είναι επεί­γου­σα η ανά­γκη να γίνουν άμε­σα και έγκαι­ρα τα σπα­σμέ­να ανα­χώ­μα­τα των ποτα­μών του κάμπου, όμως η Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, που είναι αρμό­δια, δεν έχει τα χρή­μα­τα και περι­μέ­νει να εκτα­μιευ­θούν στα­δια­κά από την κυβέρνηση!

Ο πρω­θυ­πουρ­γός μίλη­σε για «ολι­στι­κή δια­χεί­ρι­ση των υδά­τι­νων πόρων» και για «τις επι­πτώ­σεις που προ­φα­νώς θα έχει όλο αυτό το σχέ­διο στην αγρο­τι­κή παρα­γω­γή και στον πρω­το­γε­νή τομέα». Επι­κα­λού­με­νος τον υπό­γειο υδρο­φό­ρο ορί­ζο­ντα της Θεσ­σα­λί­ας έθε­σε θέμα ανα­διάρ­θρω­σης των καλ­λιερ­γειών, δηλα­δή πιθα­νά να εγκα­τα­λει­φθούν το βαμ­βά­κι και το καλα­μπό­κι που χρειά­ζο­νταν νερό. Ο πρω­θυ­πουρ­γός άφη­σε ανοι­χτό αυτό το ενδε­χό­με­νο λέγο­ντας απλά ότι δεν είναι για αύριο.

Ανέ­φε­ρε πως «οι υδά­τι­νοι πόροι της Θεσ­σα­λί­ας βαί­νουν προς εξά­ντλη­ση. Αυτό δεν σημαί­νει σε καμία περί­πτω­ση ‑επει­δή είδα και τις δηλώ­σεις του κ. περι­φε­ρειάρ­χη- ότι πρέ­πει αύριο να εγκα­τα­λεί­ψου­με το βαμ­βά­κι και να πάμε σε δρα­στι­κές παρεμ­βά­σεις ανα­διάρ­θρω­σης των καλ­λιερ­γειών στη Θεσ­σα­λία» και πρό­σθε­σε ότι «από την άλλη, θα πρέ­πει να ανα­λά­βου­με όλοι τις ευθύ­νες μας μεσο­πρό­θε­σμα, μακρο­πρό­θε­σμα, να μη βρε­θού­με στη δυσά­ρε­στη ή τρα­γι­κή κατά­στα­ση σε κάποια χρό­νια από τώρα 10, 15, 20, δεν το γνωρίζουμε…».

Συναί­νε­ση στην κυβέρ­νη­ση παρεί­χε ο περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας Δημή­τρης Κου­ρέ­τας, λέγο­ντας ότι συμ­φω­νεί κατά 90% με το σχέ­διο των Ολλαν­δών. Την Τρί­τη εκπρό­σω­ποι της ολλαν­δι­κής εται­ρεί­ας θα παρου­σιά­σουν το σχέ­διό τους στην Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας και έπει­τα θα δοθεί συνέ­ντευ­ξη Τύπου από τον περιφερειάρχη.

Σύμ­φω­να με τα όσα έγι­ναν γνω­στά, το σχέ­διο των Ολλαν­δών προ­βλέ­πει κάποια φράγ­μα­τα, μετάγ­γι­ση νερού από τον Αχε­λώο και για τη λίμνη Κάρ­λα φυσι­κή απο­στράγ­γι­ση. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, σε ένα μήνα περί­που θα γίνει δια­βού­λευ­ση επί του σχεδίου.

Φαί­νε­ται πως τόσο η πλημ­μύ­ρα όσο και το σχέ­διο των Ολλαν­δών θα αξιο­ποι­η­θεί για να προ­ω­θη­θούν σχε­δια­σμοί προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και για τη δια­χεί­ρι­ση των υδά­των. Εξάλ­λου ο πρω­θυ­πουρ­γός το υπο­νό­η­σε λέγο­ντας: «Να μετα­τρέ­ψου­με αυτό που ήταν μια μεγά­λη κατα­στρο­φή για τη Θεσ­σα­λία σε μια ευκαι­ρία μιας ουσια­στι­κής ανα­διάρ­θρω­σης του τρό­που με τον οποίο αντι­με­τω­πί­ζου­με τα ζητή­μα­τα αυτά».

Επι­πλέ­ον κανείς δεν εγγυά­ται ότι η Θεσ­σα­λία και ο κόσμος της θωρα­κί­ζο­νται αφού πολ­λές φορές εμφα­νί­σθη­καν σχέ­δια επί σχε­δί­ων που τελι­κά δεν προ­χώ­ρη­σαν λόγω κόστους!

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο