Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέδριο γονιμότητας: Ο σκοταδισμός επιστρέφει υπό μορφή «διαδικτυακής εκδήλωσης» στην Κατερίνη

Τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να διορ­γα­νω­θεί στα Ιωάν­νι­να το «Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Γονι­μό­τη­τας και Ανα­πα­ρα­γω­γι­κής Αυτο­νο­μί­ας». Αρχι­κά, μάλι­στα, είχε ανα­κοι­νω­θεί η διε­ξα­γω­γή του συνε­δρί­ου υπό την αιγί­δα της Προ­ε­δρί­ας της Δημοκρατίας.

Με ένα απα­ρά­δε­κτο σποτ, οι διορ­γα­νω­τές παρου­σί­α­ζαν ως πρω­ταρ­χι­κό και σχε­δόν απο­κλει­στι­κό ρόλο της γυναί­κας την ανα­πα­ρα­γω­γή και τη δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας. Πρω­τα­γω­νι­στές του συνε­δρί­ου ήταν επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι που κερ­δο­φο­ρούν στον τομέα της ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νης ανα­πα­ρα­γω­γής, αλλά και εκπρό­σω­ποι της Εκκλη­σί­ας, της λεγό­με­νης σόου μπιζ, κλπ.

Έπει­τα από αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν σε όλο το φάσμα της κοι­νω­νί­ας, το σκο­τα­δι­στι­κό συνέ­δριο (που παρου­σιά­ζο­νταν υπό το μαν­δύα του «επι­στη­μο­νι­κού») είχε τελι­κώς ακυρωθεί.

Όπως δια­βά­ζου­με, όμως, το «Συνέ­δριο γονι­μό­τη­τας» επα­νέρ­χε­ται, αυτήν την φορά στην Κατε­ρί­νη με τη μορ­φή… «δια­δι­κτυα­κής εκδήλωσης»!

Με διορ­γα­νω­τές την επο­νο­μα­ζό­με­νη «Σχο­λή Γονέ­ων» του «Ανοι­χτού Πανε­πι­στη­μί­ου Κατε­ρί­νης» (όπου, συχνά πυκνά, φιλο­ξε­νού­νται εκπρό­σω­ποι της Εκκλη­σί­ας), η εκδή­λω­ση έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να γίνει, μέσω δια­δι­κτύ­ου, την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 8 Νοεμ­βρί­ου στις 8 μ.μ., με ομι­λη­τές τον Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γιώρ­γο Πατού­λη και τον καθη­γη­τή Ιατρι­κής και Γ.Γ της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Ανα­πα­ρα­γω­γής Κων­στα­ντί­νο Πάντο.

sxoli goneon

Πέραν της συμ­με­το­χής Πατού­λη, συν­διορ­γα­νω­τής της εκδή­λω­σης είναι η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πιερίας!

Στην σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση ανα­φέ­ρε­ται, μετα­ξύ άλλων, πως «στό­χος της εκδή­λω­σης είναι να υπο­γραμ­μί­σου­με την αξία και την σημα­σία της ενη­μέ­ρω­σης γύρω από τα θέμα­τα της γονι­μό­τη­τας, να παρου­σιά­σου­με τη σημε­ρι­νή εικό­να, η οποία ξεκά­θα­ρα ανα­δει­κνύ­ει ότι η υπο­γεν­νη­τι­κό­τη­τα μαστί­ζει τη σύγ­χρο­νη κοι­νω­νία, και ο βασι­κός λόγος που την χαρα­κτη­ρί­ζει είναι η έλλει­ψη γνώ­σης για τα ζητή­μα­τα της γονιμότητας».

Σε άλλο σημείο τονί­ζε­ται: «Η προ­α­γω­γή της γνώ­σης και πρό­λη­ψης μέσω οικο­γε­νεια­κού προ­γραμ­μα­τι­σμού με συνε­χι­ζό­με­νη εκπαί­δευ­ση απο­τε­λούν βασι­κό πυλώ­να δια­φύ­λα­ξης της γονι­μό­τη­τας, που μέσα από πολι­τι­κές στρα­τη­γι­κές θα ανα­χαι­τί­σουν τη δυσμε­νή για τη χώρα μας αρνη­τι­κή δημο­γρα­φι­κή εξέ­λι­ξη της γήραν­σης και υπο­γεν­νη­τι­κό­τη­τας του πληθυσμού».

Πρό­κει­ται, επί της ουσί­ας, για εκδή­λω­ση με την ίδια θεμα­το­λο­γία και τον ίδιο — σκο­τα­δι­στι­κό- προ­σα­να­το­λι­σμό που είχε το ακυ­ρω­θέν συνέ­δριο των Ιωαν­νί­νων. Ταυ­τό­χρο­να, οι διορ­γα­νω­τές («Σχο­λή Γονέ­ων Κατε­ρί­νης») επα­νέ­φε­ραν το κατά­πτυ­στο σποτ που είχε προ­κα­λέ­σει σάλο με τα αντι­δρα­στι­κά μηνύ­μα­τα που εμπεριείχε.

Πέραν του υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κού, οπι­σθο­δρο­μι­κού χαρα­κτή­ρα της εκδή­λω­σης, είναι προ­φα­νές ότι όλοι εκεί­νοι που υπο­κρι­τι­κά παρι­στά­νουν ότι υπε­ρα­σπί­ζο­νται την ελευ­θε­ρία των γυναι­κών να επι­λέ­γουν πότε θα δημιουρ­γή­σουν οικο­γέ­νεια, ουσια­στι­κά απο­κρύ­βουν και απο­σιω­πούν τους οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες (ανερ­γία, ευέ­λι­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις, εργα­σια­κή ζού­γκλα, ανα­σφά­λεια κ.ά.) που μπαί­νουν εμπό­διο στην προ­σω­πι­κή της επιλογή.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο