Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέδριο ΝΔ: Μετατίθεται για τις αρχές του 2022 λόγω πανδημίας

Τη μετά­θε­ση του τακτι­κού συνε­δρί­ου της ΝΔ για το πρώ­το τρί­μη­νο του 2022 προ­α­νήγ­γει­λε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης μιλώ­ντας στις εργα­σί­ες του προ­συ­νε­δρί­ου της ΝΔ στα Ιωάννινα.

Όπως είπε, ανα­μέ­νει τις σχε­τι­κές ειση­γή­σεις της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής για την ακρι­βή ημε­ρο­μη­νία. Ο Κ. Μητσο­τά­κης ισχυ­ρί­στη­κε ότι το κυβερ­νών κόμ­μα θα μπο­ρού­σε να οργα­νώ­σει «ένα υπο­δειγ­μα­τι­κό συνέ­δριο τηρώ­ντας όλα τα πρω­τό­κολ­λα ασφα­λεί­ας», αλλά «στην παρού­σα συγκυ­ρία θα έστελ­νε ενδε­χο­μέ­νως το λάθος μήνυμα».

Κανο­νι­κά ωστό­σο θα διε­ξα­χθεί η επό­με­νη συνε­δρί­α­ση της υφι­στά­με­νης Πολι­τι­κής Επι­τρο­πής με αντι­κεί­με­νο την εκλο­γή του νέου γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος, με τον Κ. Μητσο­τά­κη να προ­τεί­νει για νέο γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος, τον πρό­ε­δρο της ΟΝΝΕΔ, Παύ­λο Μαρινάκη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο