Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ\ΚΙΝΑΛ: Κινούμενο στις ίδιες ράγες αναζητά ρόλο ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανα­ζή­τη­ση κυβερ­νη­τι­κού ρόλου, πορευό­με­νου στις ίδιες ράγες μετα­ξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ όπως δια­φά­νη­κε και στο τρι­ή­με­ρο συνέ­δριό του.

Ο πρό­ε­δρος του Νίκος Ανδρου­λά­κης κατέ­δει­ξε ότι ‑έως τις εκλο­γές του­λά­χι­στον- θα προ­σπα­θή­σει να μπει «σφή­να» ανά­με­σα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και να επα­να­φέ­ρει στις τάξεις του παλιούς ψηφο­φό­ρους του ΠΑΣΟΚ.

Στη δευ­τε­ρο­λο­γία του την Κυρια­κή ο Νίκος Ανδρου­λά­κης υπο­στή­ρι­ξε ότι το κόμ­μα του είναι στην απέ­να­ντι όχθη με «αυτούς που μας καλούν σε προ­ο­δευ­τι­κά μέτω­πα και έλε­γαν στο λαό ότι κέρ­δι­σαν την κυβέρ­νη­ση αλλά όχι την εξου­σία, ανα­δει­κνύ­ο­ντας πως βλέ­πουν τη διά­κρι­ση των εξου­σιών και το κρά­τος δικαί­ου. Είμα­στε στην απέ­να­ντι όχθη με αυτούς που μας καλούν σε μέτω­πα της λογι­κής ενώ στη­ρί­ζουν την ηγε­μο­νία τους στην πλή­ρη άλω­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού και μετα­τρέ­πουν τις ευκαι­ρί­ες των ευρω­παϊ­κών πόρων σε ευκαι­ρί­ες για λίγους»

Ωστό­σο η κοι­νή στρα­τη­γι­κή που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως απο­δει­κνύ­ουν τα κυβερ­νη­τι­κά πεπραγ­μέ­να των κομ­μά­των αυτών, δεί­χνει πως είναι δύσκο­λο το εγχεί­ρη­μα της αυτό­νο­μης πορεί­ας. Η συμ­με­το­χή στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, το μοί­ρα­σμα των πακέ­των του Ταμεί­ου Ανάκμ­ψης της ΕΕ στο κεφά­λαιο και η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» είναι κοι­νό “ευαγ­γέ­λιο”.

Για αυτό άλλω­στε ο Νίκος Ανδρου­λά­κης κινή­θη­κε στην συν­θη­μα­το­λο­γία για να δια­φο­ρο­ποι­η­θεί λέγο­ντας ότι το μέταλ­λο της παρά­τα­ξης του «είναι ισχυ­ρό και δεν μπο­ρεί να το λιώ­σει η Δεξιά και η Αρι­στε­ρή συντήρηση».

Οι ρηχές δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις δεί­χνουν ότι μετε­κλο­γι­κά τα σενά­ρια κυβερ­νη­τι­κής συνερ­γα­σί­ας θα αναζωπυρωθούν…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο