Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Νέο επεισόδιο με χυδαίες ύβρεις κατά του Θ. Δρίτσα

Νέο επει­σό­διο σημειώ­θη­κε σήμε­ρα κατά την διάρ­κεια της τρί­της ημέ­ρας του 3ου Συνε­δρί­ου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στό­χος» της επί­θε­σης αυτήν την φορά ήταν ο πρώ­ην υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Θοδω­ρής Δρί­τσα ο οποί­ος δέχθη­κε σφο­δρή λεκτι­κή επί­θε­ση από σύνε­δρο προ­ερ­χό­με­νο από την συνι­στώ­σα του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δρί­τσας ανή­κει στην εσω­κομ­μα­τι­κή τάση «Ομπρέ­λα» της οποί­ας τα μέλη εξα­πέ­λυ­σαν ομα­δι­κά πυρά κατά του Αλέ­ξη Τσί­πρα κατα­θέ­το­ντας επι­σή­μως την δια­φω­νία τους με την πρό­τα­ση να εκλέ­γε­ται ο πρό­ε­δρος και η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή από τα μέλη και όχι από το Συνέδριο.

Κατε­βαί­νο­ντας σήμε­ρα από το βήμα του Συνε­δρί­ου ο Θ. Δρί­τσας δέχθη­κε χυδαί­ες ύβρεις από  εναν εκ των συνέ­δρων, ονό­μα­τι Φωστη­ρό­που­λος, που ανή­κει στην ΠΑΣΟ­Κο­γε­νή πτέρυγα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες παρε­νέ­βη ο Νίκος Φίλης για να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα και να υπάρ­ξει απο­κλι­μά­κω­ση, ενώ αμέ­σως μετά ο σύνε­δρος απε­βλή­θη από το Συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο