Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέλαβαν τον γραμματέα της ΤΕ Καβάλας του ΚΚΕ — Ανακοίνωση απο το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής

Ματαιο­πο­νούν όσοι νομί­ζουν ότι με τέτοιες πρα­κτι­κές θα βάλουν εμπό­δια στη δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη σύλ­λη­ψη του Γραμ­μα­τέα της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καβά­λας του κόμ­μα­τος. Τονί­ζει ότι πρό­κει­ται ενέρ­γεια άθλια, προ­κλη­τι­κή και παρά­νο­μη και προ­σθέ­τει πως ενο­χλεί κάποιους η μεγά­λη επι­τυ­χία των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή και η συμ­βο­λή και δρά­ση ΚΚΕ και της ΚΝΕ στους εργα­τι­κούς λαϊ­κούς αγώ­νες που έχουν ανα­πτυ­χθεί το τελευ­ταίο διά­στη­μα στην Καβάλα.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Η χθε­σι­νο­βρα­δι­νή σύλ­λη­ψη του Γραμ­μα­τέα της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καβά­λας του ΚΚΕ, Κώστα Κου­κού­λα, με τις γελοί­ες αιτιο­λο­γί­ες της δια­τά­ρα­ξης της κοι­νής ησυ­χί­ας και της απεί­θειας, λόγω των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή, είναι ενέρ­γεια άθλια, προ­κλη­τι­κή και παράνομη.

Μάλι­στα όλα αυτά συνέ­βη­σαν παρά το γεγο­νός ότι οι εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ στο Πάρ­κο Φαλή­ρου Καβά­λας είχαν σχε­τι­κή άδεια, διε­ξά­γο­νται ανε­μπό­δι­στα εδώ και χρό­νια και επι­πλέ­ον πραγ­μα­το­ποιού­νται σε ένα χώρο όπου υπάρ­χουν πλή­θος κατα­στη­μά­των δια­σκέ­δα­σης με δυνα­τή μουσική.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ήδη από τις 23:00 το Λιμε­νι­κό και η Ασφά­λεια Καβά­λας ζητού­σαν τη δια­κο­πή των εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ. Στις 00:40 και παρά το γεγο­νός ότι το πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων είχε ήδη ολο­κλη­ρω­θεί, το Λιμε­νι­κό συνέ­λα­βε τον Γραμ­μα­τέα της ΤΕ Καβά­λας του ΚΚΕ, κατό­πιν εντο­λής του Εισαγ­γε­λέα Αδά­μπα, όπως δηλώθηκε.

Είναι προ­φα­νές ότι η μεγά­λη επι­τυ­χία των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή, τόσο στην Καβά­λα όσο και σε όλη τη χώρα, ενο­χλεί κάποιους. Όπως επί­σης ενο­χλεί η συμ­βο­λή και δρά­ση ΚΚΕ και της ΚΝΕ στους εργα­τι­κούς λαϊ­κούς αγώ­νες που έχουν ανα­πτυ­χθεί το τελευ­ταίο διά­στη­μα στην Καβάλα.

Ματαιο­πο­νούν όμως όσοι νομί­ζουν ότι με τέτοιες πρα­κτι­κές θα βάλουν εμπό­δια στη δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.»

Αυθαίρετη σύλληψη του γραμματέα της ΤΕ Καβάλας του ΚΚΕ

Στην σύλ­λη­ψη του γραμ­μα­τέα της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καβά­λας του ΚΚΕ, Κώστα Κου­κού­λα, προ­χώ­ρη­σαν άνδρες του λιμε­νι­κού σώμα­τος, επι­κα­λού­με­νοι δια­τά­ρα­ξη κοι­νής ησυ­χί­ας από τις εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή»!

Η σύλ­λη­ψη έγι­νε λίγο μετά τις 12 τα μεσά­νυ­χτα του Σαβ­βά­του, στον χώρο που γίνο­νταν οι εκδη­λώ­σεις, στο πάρ­κο Φαλή­ρου. Ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο, οι άνδρες του λιμε­νι­κού τον συνέ­λα­βαν παρά τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες, για δια­τά­ρα­ξη κοι­νής ησυ­χί­ας και τον οδή­γη­σαν στο κτί­ριο του λιμε­νι­κού. Αφού του απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες, με εντο­λή εισαγ­γε­λέα αφέ­θη­κε ελεύθερος.

Σημειώ­νε­ται, μάλι­στα, πως εκτός από την δια­τά­ρα­ξη της κοι­νής ησυ­χί­ας, τον «φόρ­τω­σαν» με την κατη­γο­ρία της απεί­θειας. Η συγκε­κρι­μέ­νη κατη­γο­ρία απαγ­γέλ­θη­κε προ­κλη­τι­κά επει­δή η ΚΝΕ έκα­νε το αυτο­νό­η­το: πραγ­μα­το­ποιού­σε τις εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστιβάλ.

Το λιμε­νι­κό πήγε για πρώ­τη φορά στο χώρο των εκδη­λώ­σε­ων μετά τις 11 και ζήτη­σε να χαμη­λώ­σει η μου­σι­κή, επι­κα­λού­με­νο «ανώ­νυ­μες καταγ­γε­λί­ες». Λίγη ώρα αργό­τε­ρα επα­νήλ­θε και αξί­ω­σε να στα­μα­τή­σουν οι εκδη­λώ­σεις. Τελι­κά μετά τις 12 συνέ­λα­βε τον γραμ­μα­τέα της ΤΕ Καβά­λας του ΚΚΕ με την κατη­γο­ρία της «απεί­θειας» επει­δή οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ «αγνό­η­σαν» νωρί­τε­ρα την απί­στευ­τη απαί­τη­ση του λιμε­νι­κού να κλεί­σει η μου­σι­κή σε μια πολι­τι­κή και πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση που γίνε­ται σε όλη την Ελλά­δα εδώ και 48 χρόνια!

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο