Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη Δ. Κουτσούμπα στον ΣΚΑΙ — Τι είπε για την άδεια Κουφοντίνα

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Σκάϊ», ανέ­φε­ρε ότι ενέρ­γειες σαν την σημε­ρι­νή επί­θε­ση στη Βου­λή, δεν έχουν καμία σχέ­ση με αντί­στα­ση και με τους διεκ­δι­κη­τι­κούς αγώ­νες του λαού, απο­προ­σα­να­το­λί­ζουν από τη συζή­τη­ση για τα πραγ­μα­τι­κά λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα και συμ­βάλ­λουν στην κατα­στο­λή ενά­ντια στους δίκαιους αγώ­νες των εργαζομένων.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, είπε ότι οι δολο­φο­νι­κές πρά­ξεις του Δ. Κου­φο­ντί­να δεν δικαιο­λο­γού­νται, και επι­σή­μα­νε ότι και αυτές συνέ­βα­λαν στην έντα­ση της κατα­στο­λής και στην έντα­ση των τρομονόμων.

Ως προς την χορή­γη­ση άδειας στον Δ. Κου­φο­ντί­να, είπε πως «είναι δια­φο­ρε­τι­κό το ζήτη­μα, έχει το δικαί­ω­μα όπως ο κάθε φυλα­κι­σμέ­νος, να τηρεί­ται ο νόμος ισό­τι­μα για όλους». Επα­νέ­λα­βε ωστό­σο, ότι αυτό δεν δικαιο­λο­γεί τις παρά­νο­μες εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες του Δ. Κου­φο­ντί­να, που το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή είχε κατα­δι­κά­σει ξεκάθαρα.

Σημεί­ω­σε επί­σης, την αντί­θε­ση του κόμ­μα­τος στις φυλα­κές «τύπου Γ».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η πόλω­ση στην πολι­τι­κή σκη­νή είναι ανα­με­νό­με­νη, τονί­ζο­ντας ότι αυτή αφο­ρά δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ζητή­μα­τα και δεν έχει σχέ­ση με τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα των εργαζομένων.

Είπε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ είναι στην ίδια κατεύ­θυν­ση, υπεν­θύ­μι­σε ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν μαζί το 3ο Μνη­μό­νιο και πρό­σθε­σε ότι οι επι­μέ­ρους δια­φο­ρές τους αφο­ρούν δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι βρι­σκό­μα­στε σε μνη­μό­νιο διαρ­κεί­ας με τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα ως το 2060 και μόνι­μη εποπτεία.

Ερω­τη­θείς για τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης, τα χαρα­κτή­ρι­σε «κοροϊ­δία», προ­σθέ­το­ντας ότι «και μισό ευρώ» να πάρει ο εργα­ζό­με­νος, ο συντα­ξιού­χος, ο άνερ­γος, να το πάρει.

Όπως εξή­γη­σε, η «13η σύντα­ξη» είναι ένα κου­τσου­ρε­μέ­νο επί­δο­μα ενώ την ίδια στιγ­μή έχουν κοπεί 3 συντά­ξεις και το ΕΚΑΣ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην ρύθ­μι­ση για τις 120 δόσεις, σημεί­ω­σε καταρ­χάς ότι η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει προ­ε­κλο­γι­κά ένα μέτρο που συζη­τά εδώ και δύο χρό­νια. Πρό­σθε­σε ότι οι μη μισθω­τοί θα πλη­ρώ­σουν σε εφο­ρί­ες και ταμεία, ενώ όρος για την υπα­γω­γή στις 120 δόσεις είναι το κόψι­μο της σύνταξης.

«Τα κλεμ­μέ­να δεν είναι περα­σμέ­να-ξεχα­σμέ­να, να επι­στρα­φούν μέχρι το τελευ­ταίο ευρώ» υπο­γράμ­μι­σε, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ είχε κατα­θέ­σει σχε­τι­κή τροπολογία.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, είπε ότι «η προ­ο­δευ­τι­κή συμ­μα­χία με γυρο­λό­γους της πολι­τι­κής, ακρο­δε­ξιούς και το διε­φθαρ­μέ­νο ΠΑΣΟΚ είναι για γέλια και για κλά­μα­τα», τόσο σε ό,τι αφο­ρά τα πρό­σω­πα, όσο και στο περιε­χό­με­νό της.

«Προ­ο­δευ­τι­κή συμ­μα­χία» δεν γίνε­ται με τον Τραμπ, τον Νετα­νιά­χου και την μετα­τρο­πή της χώρας σε ξέφρα­γο αμπέ­λι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και την εμπλο­κή στους αντα­γω­νι­σμούς, την ίδια ώρα που η Τουρ­κία με σχέ­διο αμφι­σβη­τεί κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα στο Αιγαίο και την Κύπρο, τόνισε.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η ΕΕ είναι καπι­τα­λι­στι­κή ένω­ση που δεν γίνε­ται καλύ­τε­ρη, αλλά μόνο χειρότερη.

Είπε ότι μπο­ρεί να δημιουρ­γη­θεί η Ευρώ­πη των λαών με τους λαούς πραγ­μα­τι­κά στην εξου­σία και λαϊ­κές κυβερνήσεις.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του Σοσια­λι­σμού, τόνι­σε, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι σχε­τι­κή συζή­τη­ση έχει ανοί­ξει παγκο­σμί­ως, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ΗΠΑ.

Ανέ­φε­ρε ότι το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα της Κυρια­κής θα απο­τε­λέ­σει ένα κρι­τή­ριο για την διε­ξα­γω­γή εθνι­κών εκλο­γών, εκτι­μώ­ντας ότι αν η δια­φο­ρά μετα­ξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι πάνω από 5%-7%, είτε κυμαν­θεί μετα­ξύ 3%-4%, είναι πολύ πιθα­νό να διε­ξα­χθούν εκλο­γές τον Ιούνιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο