Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη Ηλία Σταμέλου (Λ.Σ. Καισαριανής): ξοφλάει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ο κ. Βοσκόπουλος…

Την πρώ­τη του δημό­σια τοπο­θέτηση έξι περί­που μήνες μετά την ανά­λη­ψη της διοί­κησης του Δήμου Και­σα­ρια­νής από το Χρή­στο Βοσκό­που­λο, δίνει ο πρώ­ην δήμαρ­χος και επικεφα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, Ηλί­ας Στα­μέ­λος στην εφη­με­ρί­δα “Ζω2″, μιλώ­ντας εφ΄όλης της ύλης, τόσο για τα πεπραγ­μέ­να ‑βίος και πολι­τεία, της νέας δημο­τι­κής αρχής, όσο και για γενι­κό­τε­ρα ‑επί­και­ρα, ζητή­μα­τα της τοπι­κής διοίκησης.

Παρα­θέ­του­με τα κυριό­τε­ρα σημεία της συνέ­ντευ­ξης (που μπο­ρεί­τε να βρεί­τε ολό­κλη­ρη στο τέλος |> βλ συνημμένο)

Zw2 logo

 • Η νέα δημο­τι­κή αρχή κλεί­νει περί­που ένα εξά­μη­νο από την ώρα ανά­λη­ψης της θητεί­ας της. 
 • Κατά την εμπει­ρία σας και τη γνώ­μη σας, υπάρ­χει προσανατολισμός;

 Ηλίας Σταμέλος

Οι 6 μήνες είναι ικα­νός χρό­νος για να ανα­δει­χθούν ο πολι­τι­κός προ­σανατολισμός και οι προ­τε­ραιό­τη­τες της νέας δημο­τι­κής αρχής, να βγουν συμπε­ρά­σμα­τα για τον τρό­πο που θα επι­διώ­ξει να διοι­κή­σει στη θητεία της.

Η δημο­τι­κή αρχή του κ. Βοσκό­που­λου έδω­σε απτά δείγ­μα­τα γρα­φής από το πρώ­το αυτό διάστημα.

▪️  Για τη λει­τουρ­γία του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου και των άλλων συλ­λο­γι­κών οργά­νων, αξιο­ποιεί χωρίς δισταγ­μό την αντι­δρα­στι­κή νομο­θεσία της ΝΔ περί «κυβερ­νη­σι­μό­τη­τας» που παρα­βλέ­πει προ­κλη­τι­κά τη θέλη­ση της πλει­οψηφίας τους.
▪️  Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι η συγκρό­τη­ση του ΔΣ του Νομι­κού Προ­σώ­που Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής του Δήμου «Λ. Μανω­λί­δης», όπου σε αντί­θε­ση με την πρα­κτι­κή όλων των διοι­κή­σε­ων που προ­ηγήθηκαν, απέ­κλει­σε τους εκλεγ­μέ­νους εκπρο­σώ­πους των φορέ­ων (ΚΑΠΗ, γονείς παι­δι­κών σταθ­μών και ΑμεΑ) και τους αντι­κατέστησε με διο­ρι­σμέ­να μέλη της παράτα­ξης του

Έφτα­σαν μέχρι και στην παρα­ποί­η­ση των απο­φά­σε­ων του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου για να προ­σπε­ρά­σουν την άρνη­ση σύσ­σω­μης της αντι­πο­λί­τευ­σης να επι­κυ­ρώ­σει αυτές τις μεθοδεύσεις.

▪️  Στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που ψήφι­σαν για το 2020, όλο το από­θε­μα και οι οικονομι­κές δυνα­τό­τη­τες που δημιουρ­γή­θη­καν με τερά­στιο κόπο τα χρό­νια της διοί­κη­σης της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», δια­νέ­μο­νται «εσω­τερικά» σε μισθούς αιρε­τών και σε αμφίβο­λης αξί­ας συμ­βού­λους του δημάρχου.
Ένα τερά­στιο κον­δύ­λι για τα δεδο­μέ­να του δήμου Και­σα­ρια­νής, που φτά­νει ετή­σια τις επι­πλέ­ον 280.000€, αντί να κατευ­θυν­θεί στις τερά­στιες ανά­γκες της πόλης ή στην μεί­ω­ση της δημο­τι­κής φορο­λο­γί­ας που θα ανα­κού­φι­ζε τους δημό­τες, κατα­λή­γει να ξοφλά­ει τις προεκλο­γικές δεσμεύ­σεις του κ. Βοσκό­που­λου.

▪️ Η νέα Δημο­τι­κή Αρχή στην ενη­μέ­ρω­ση των δημο­τών συνε­χί­ζει την πάγια τακτι­κή της ‑γνω­στή και από την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο-να παρα­ποιεί την αλή­θεια και να κατα­φεύ­γει σε συνει­δη­τά ψεύδη.
Ενδει­κτι­κός είναι ο εμπαιγ­μός των γονέ­ων και των εργα­ζο­μέ­νων των παι­δι­κών σταθ­μών του δήμου, όπου παρά τις πολ­λο­στές υπο­σχέ­σεις του δημάρ­χου, παρα­μέ­νουν απο­κλει­σμέ­να μετά από πάρα πολ­λά χρό­νια δεκά­δες παι­διά, χωρίς να προ­χω­ρά­ει στην ουσία καμία λύση για φέτος, ενώ μεγα­λώ­νουν οι ελλεί­ψεις σε εκπαιδευτι­κό και βοη­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό και τα υπερά­ριθμα τμήματα.

▪️  Στους εργα­ζό­με­νους του Δήμου συνο­λι­κά επι­διώ­κε­ται να δημιουρ­γη­θεί κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας με μετα­θέ­σεις και αυταρ­χι­κές απο­φάσεις, ενώ οι εκπρό­σω­ποι των φορέ­ων της πόλης (σύλ­λο­γοι γονέ­ων, μέλη των ΚΑΠΗ, εργα­ζό­με­νοι κ.α.), αντι­με­τω­πί­ζο­νται σε κάθε τους δια­μαρ­τυ­ρία αλα­ζο­νι­κά και απα­ξιω­τι­κά από το δήμαρ­χο και τη διοί­κη­ση του.

Επο­μέ­νως πράγ­μα­τι υπάρ­χει προσανατολι­σμός στη νέα δημο­τι­κή αρχή, που τη φέρ­νει απέ­να­ντι από τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού της πόλης και είναι σε πλή­ρη αντί­θε­ση με αυτόν που εμείς ως «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ακο­λου­θή­σα­με στη διοί­κη­ση του Δήμου Και­σα­ρια­νής τα προη­γού­με­να χρόνια.

Zw2 logoΣε ότι αφο­ρά το πολι­τι­κό προ­φίλ που «χτί­ζει» η παρά­τα­ξη του κ. Βοσκό­που­λου, ποια είναι η γνώ­μη σας; Συνε­χί­ζει με τις ίδιες συμ­μα­χί­ες, τα ίδια «πιστεύω»;

Ηλίας ΣταμέλοςO κος Βοσκό­που­λος θα μεί­νει προσηλω­μένος στην υπο­στή­ρι­ξη της πολι­τι­κής όλων αυτών που ανα­ζή­τη­σε και τον «αγκά­λια­σαν» φανε­ρά και αθέ­α­τα κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περίοδο.
Της κυβέρ­νη­σης (πλέ­ον) της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και των στε­λε­χών τους σε Περι­φέ­ρεια και Δήμους.
Αυτών δηλα­δή που υλο­ποί­η­σαν τα μνη­μό­νια, τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, τη φορο­λη­στεία του λαού, την αρπα­γή όλων όσων με κόπους και αγώ­νες είχε κατακτήσει.

Με αυτήν την πολι­τι­κή είναι ταγ­μέ­νος και ο ίδιος, παρά την προσπά­θεια του να φανεί ανε­ξάρ­τη­τος, και στην υλο­ποίηση αυτής της πολι­τι­κής έχει δεσμεύ­σεις. Η περί­ο­δος από την ανά­λη­ψη της νέας δημο­τικής αρχής μέχρι σήμε­ρα, έχει δώσει νέα επει­σό­δια στην απο­κά­λυ­ψη αυτής της «συμ­μαχίας» που έχει στο σβέρ­κο του ο λαός της πόλης μας.

Τοπι­κά στε­λέ­χη της ΝΔ έχουν ανα­λά­βει πόστα στη διοί­κη­ση του Δήμου και υπο­στηρίζουν με θέρ­μη τη νέα διοί­κη­ση… Από την άλλη εκλεγ­μέ­νος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με την παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ (Συνερ­γα­σία Πολι­τών) προ­σχώ­ρη­σε στη δημο­τι­κή αρχή για να ανα­λά­βει καθή­κο­ντα Αντι­δη­μάρ­χου…  Ο δήμαρ­χος συμ­με­τεί­χε ανοι­χτά στη συνά­θροιση στο Κάρα­βελ των πρώ­ην του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ… και άλλα ωραία.

Βεβαί­ως το «προ­φίλ» αυτό δεν είναι συμ­βα­τό με το αγω­νι­στι­κό παρελ­θόν της Και­σα­ρια­νής και με τις δημο­τι­κές αρχές της πόλης μας που έμει­ναν στην ιστο­ρία για την αγω­νι­στι­κή και διεκ­δι­κη­τι­κή τους στά­ση. Αντι­θέ­τως απαι­τεί ρήξη με αυτό και την παρα­χά­ρα­ξη του.

Γι’ αυτό και ο αντι­κο­μου­νι­σμός απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο συστα­τι­κό της πολι­τι­κής του κου Βοσκό­που­λου, στον οποίο κατα­φεύ­γει με χαρά σε κάθε ευκαι­ρία. Εξ ου και η επιλο­γή του να τοπο­θε­τή­σει ως αντι­πρό­ε­δρο του νομι­κού προ­σώ­που της ιστο­ρι­κής μνή­μης της πόλης μας (Κέντρο Μικρα­σια­τι­κού Πολι­τι­σμού, ΚΕΜΙΠΟ-ΑΣΙ) γνω­στό υπο­στηρικτή του αντι­κομ­μου­νι­σμού και της αντι-επι­στη­μο­νι­κής ανα­θε­ώ­ρη­σης της ιστορίας!
O ίδιος δε σε πρό­σφα­το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο επι­κα­λέ­στη­κε το αντι­δρα­στι­κό επι­χεί­ρη­μα περί «κόκ­κι­νου φασι­σμού», που πραγ­μα­τι­κά προ­σβά­λει την ιστο­ρία τού­της της συνοικίας.

Zw2 logoΣτους μήνες που πέρα­σαν, σε ποια ζητή­ματα στα­θή­κα­τε και που αντι­πα­ρα­τε­θή­κα­τε με τη δημο­τι­κή αρχή, μέσα και έξω από το Δημο­τι­κό Συμβούλιο;

Ηλίας ΣταμέλοςΩς «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» από την επό­με­νη των εκλο­γών δια­βε­βαιώ­σα­με το λαό της πόλης ότι θα συνε­χί­σου­με στην ίδια πορεία, στην αντι­πο­λί­τευ­ση της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

 • Ότι θα πρω­το­στα­τή­σου­με στην ανά­πτυ­ξη της πάλης του λαού και την επό­με­νη μέρα, που θα συνε­χί­σει να είναι ίδιο βάρ­βα­ρη για τα συμ­φέ­ρο­ντα των πολλών.
 • Ειδι­κό­τε­ρα θα υπε­ρα­σπί­σου­με ότι κατα­φέ­ρα­με τα χρό­νια που βρι­σκό­μα­στε στη διοί­κη­ση, για την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών και των προτεραιο­τήτων του λαού της πόλης μας.
 • Η στά­ση μας αυτή μας φέρ­νει αντι­κει­με­νι­κά σε σοβα­ρά ζητή­μα­τα σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τη δημο­τι­κή αρχή. Αρκε­τά παρα­δείγ­μα­τα ανέ­φερα ήδη.
 • Επι­μεί­να­με στη συζή­τη­ση σοβα­ρών πολι­τικών θεμά­των της επι­και­ρό­τη­τας από το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο, όπως η κατα­δί­κη του νέου «ανα­πτυ­ξια­κού» νομο­σχε­δί­ου που δίνει ώθη­ση στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του τομέα της καθα­ριό­τη­τας, αλλά και η κατα­δί­κη της συμ­φωνίας Ελλά­δας-ΗΠΑ, που μετα­τρέ­πει τη χώρα μας σε απέ­ρα­ντη βάση για τα δολοφο­νικά σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών στην περιο­χή και σε μαγνή­τη κιν­δύ­νων, ψήφι­σμα που η δημο­τι­κή αρχή αρνή­θη­κε να στη­ρί­ξει.
 • Στη­ρί­ξα­με τα αιτή­μα­τα των συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων του δήμου για παρα­μο­νή στην εργα­σία τους και για στα­θε­ρή και μόνι­μη δου­λειά, σε αντί­θε­ση με τις υπεκ­φυ­γές της δημο­τι­κής αρχής, αλλά και την ανά­γκη του νέου οργα­νι­σμού των υπη­ρε­σιών του Δήμου, που ψηφί­στη­κε στη θητεία της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και η δημο­τι­κή αρχή αρνεί­ται να υλο­ποι­ή­σει, αφή­νο­ντας εκτεθει­μένους τους εργα­ζό­με­νους και δημιουργώ­ντας συν­θή­κες ομηρίας.
 • Επι­μεί­να­με ώστε οι δημο­τι­κές αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις να παρα­χω­ρού­νται αποκλει­στικά για τις ανά­γκες των αθλη­τι­κών σωμα­τείων της πόλης και των προ­γραμ­μά­των άθλη­σης του Δήμου, δωρε­άν και με αξιο­κρατικά κρι­τή­ρια, κόντρα στην παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή της διοί­κη­σης του κ. Βοσκό­που­λου, απέ­να­ντι στην παρά­νο­μη χρή­ση του γηπέ­δου «Μ. Κρη­τι­κό­που­λος» από μεγά­λη ΠΑΕ.
 • Αρνη­θή­κα­με τη δωρε­άν παρα­χώ­ρη­ση του πάρ­κου του «Αι Γιάν­νη» σε ιδιώ­τες και την αντα­πο­δο­τι­κή λει­τουρ­γία των εγκαταστάσε­ων, μάλι­στα χωρίς να δια­σφα­λί­ζο­νται οι στοι­χειώδεις κανό­νες ασφάλειας.
 • Καταγ­γεί­λα­με την απα­ρά­δε­κτη παρα­κρά­τη­ση από τη δημο­τι­κή αρχή του μονα­δι­κού ποσού που δίνε­ται κάθε χρό­νο από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών για τις τρέ­χου­σες επι­σκευ­ές στα σχο­λεία, που μαζί με το υπό­λοι­πο από την περ­σι­νή εργο­λα­βία ξεπερ­νά­ει το ποσό των 000€, πόσο κρί­σι­μο για τα σχο­λεία που χρειά­ζο­νται συνε­χείς παρεμβάσεις.
 • Ταυ­τό­χρο­να, επι­ση­μά­να­με το μεγά­λο θέμα που θα προ­κύ­ψει από την υπο­χρε­ω­τι­κή εφαρ­μο­γή της δίχρο­νης προ­σχο­λι­κής αγω­γής και για το οποίο η δημο­τι­κή αρχή δεν είχε καμία πρό­βλε­ψη για τις ανθρώ­πι­νες συνθή­κες που πρέ­πει να εξασφαλιστούν.
 • Ανα­δεί­ξα­με, όπως ανα­φέ­ρα­με, τα προβλή­ματα που αντι­με­τω­πί­ζουν σήμε­ρα οι παι­δι­κοί σταθ­μοί, το υπέ­ρο­γκο κόστος της διοί­κη­σης της δημο­τι­κής αρχής του κου Βοσκό­που­λου, που στε­ρεί από τις ανά­γκες της πόλης κα.

Η εικόνα στην καθαριότητα είναι χειρότερη παρά τις προσπάθειες των εργαζόμενων

Ηλίας ΣταμέλοςΤην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο και ιδιαί­τε­ρα μέσα από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η παρά­τα­ξη του δημάρ­χου διέ­πρε­ψε στην προ­σπά­θεια μεί­ω­σης και συκο­φά­ντη­σης της προ­σπά­θειας και του έργου που υλο­ποιήθηκε από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» τα προη­γού­με­να χρόνια.
Στο βωμό της φτη­νής προ­ε­κλο­γι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης, παρου­σί­α­σαν το άσπρο μαύ­ρο, μίλη­σαν για βρώ­μι­κη πόλη, για ανυ­παρ­ξία έργων και σχε­δια­σμού κά.

Πιο σημα­ντι­κό όμως είναι ότι επέ­λε­ξαν να κρύ­ψουν τις αιτί­ες για τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αφο­ρούν τους Δήμους (τη μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης, τις ελλεί­ψεις σε μόνι­μο προ­σω­πι­κό, τη μετα­τρο­πή τους σε μηχανι­σμό που χαρα­τσώ­νει και κυνη­γά­ει τον φτωχόκοσμο).

Έτα­ξαν «μαγι­κές λύσεις» χωρίς διεκ­δί­κη­ση και αντι­πά­λε­μα της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής.

Σήμε­ρα η νέα δημο­τι­κή αρχή βρί­σκε­ται αντι­κειμενικά αντι­μέ­τω­πη με την πραγματικότη­τα, αλλά και όσοι πεί­στη­καν με τις απα­τη­λές υπο­σχέ­σεις αρχί­ζουν να νιώ­θουν προδομέ­νοι.
Η 
εικό­να στην καθα­ριό­τη­τα είναι χει­ρό­τε­ρη, παρά τις προ­σπά­θειες των λιγο­στών εργα­ζόμενων στην καθα­ριό­τη­τα που δίνουν τον καλύ­τε­ρο τους εαυ­τό.

 • Η δημο­τι­κή συγκοινω­νία στην ουσία έχει καταρ­γη­θεί.
 • Για πρώ­τη φορά μετά από χρό­νια εμφα­νί­ζο­νται σημαντι­κά προ­βλή­μα­τα στη λει­τουρ­γία των παι­δι­κών σταθ­μών.
 • Όλα τα έργα και οι παρεμ­βά­σεις του Τεχνι­κού Προ­γράμ­μα­τος για το 2020 που θα υλο­ποι­η­θούν (ύψους πάνω από 1,5 εκα­τομ­μύ­ρια €) έχουν εξα­σφα­λι­στεί και συμ­βα­σιο­ποι­η­θεί από τη δημο­τι­κή αρχή της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», ενώ
 • έπο­νται τα μεγά­λα έργα που αφο­ρούν την αντι­κα­τά­στα­ση του ηλε­κτρο­φω­τι­σμού της πόλης με LED,
 • τη συντή­ρη­ση των αθλη­τι­κών χώρων και των υπό­λοι­πων παι­δι­κών χαρών και βέβαια
 • την ανά­πλα­ση του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, που δρομολο­γήθηκαν επί­σης την ίδια περίοδο.

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια όπως λέει ο λαός…

 • Το μοντέ­λο της κυβερ­νη­σι­μό­τη­τας που επέ­βαλε η νέα κυβέρ­νη­ση, πώς έχει «αποδώ­σει» μέχρι στιγ­μής στο Δήμο; 
 • Τι δυνα­τό­τη­τες αφή­νει στην αντι­πο­λί­τευ­ση για ουσια­στι­κές παρεμβάσεις;

Ηλίας Σταμέλος

Η ουσία της παρέμ­βα­σης της κυβέρνη­σης είναι να μπο­ρούν οι δημο­τι­κές αρχές να παίρ­νουν απο­φά­σεις υλο­ποιώ­ντας τις κεντρι­κές κατευ­θύν­σεις, χωρίς το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο  -που αντι­προ­σω­πεύ­ει πιο πιστά τη λαϊ­κή θέλη­ση, να μπο­ρεί να αντι­δρά­σει και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις χωρίς καν να του δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα τοπο­θέ­τη­σης και ψήφου.
Ο π
εριο­ρι­σμός των αρμο­διο­τή­των του δημο­τικού συμ­βου­λί­ου περιο­ρί­ζει τις δυνατότη­τες για αντι­πο­λί­τευ­ση μέσα στο συλ­λο­γι­κό όργανο.
Εμείς σε κάθε περί­πτω­ση θα υπερασπιστού­με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαϊ­κών στρω­μά­των, συμ­βάλ­λο­ντας στην ενερ­γο­ποί­η­ση των συλ­λογικών φορέ­ων, τόσο απέ­να­ντι στην κεντρι­κή πολι­τι­κή όσο και απέ­να­ντι στην τοπι­κή εφαρ­μο­γή της από την δημο­τι­κή αρχή.
Η πεί­ρα έχει δεί­ξει χωρίς αμφι­βο­λία ότι ο αγώ­νας στων λαϊ­κών στρω­μά­των μπο­ρεί να ξεπερ­νά­ει τέτοιους είδους εμπό­δια.


Συνέντευξη Σταμέλου ‘’Ζω2’’ Φεβ-2020

Ηλίας Σταμέλος

ΛΣ Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος F B 1Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο