Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη με τον Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο των εργαζομένων στην Cosco: Οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς και το όργιο τρομοκρατίας

Για τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Λιμα­νιού μιλή­σα­με με τον Μάρ­κο Μπε­κρή, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις Προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ. Ο κ. Μπε­κρής περιέ­γρα­γρα­ψε τις απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες δου­λειάς και το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας στο λιμά­νι πριν την κήρυ­ξη της απεργίας.

«Ο απερ­για­κός μας αγώ­νας ξεκί­νη­σε με αφε­τη­ρία την απερ­γία της 30 Μαΐ­ου, με ένα εξει­δι­κευ­μέ­νο διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο των εργα­ζο­μέ­νων μέσα στο χώρο του λιμα­νιού, το οποίο περι­λαμ­βά­νει την υπο­γρα­φή της Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας, την έντα­ξη των εργα­ζο­μέ­νων στα Βαρέα και ανθυ­γιει­νά επαγ­γέλ­μα­τα, μιας και στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο έχουν εξαι­ρε­θεί ήδη από το 2009 όταν και έγι­νε η παρα­χώ­ρη­ση των προ­βλη­τών στην Cosco. Θέλου­με μόνι­μη και πλή­ρη εργα­σία για όλους, αφού το 70% των εργα­ζο­μέ­νων εργά­ζε­ται είτε με συμ­βά­σεις εκ περι­τρο­πής εργα­σί­ας είτε με τρί­μη­νες συμ­βά­σεις και δια­σφά­λι­ση όρων υγιει­νής και ασφά­λειας αφού είμα­στε ένας χώρος με εκα­το­ντά­δες ατυ­χή­μα­τα καθώς και μεγά­λο αριθ­μό μυο­σκε­λε­τι­κών ασθενειών».

Η κυβέρ­νη­ση έχει ευθύ­νη που 1.300 εργα­ζό­με­νοι στο λιμά­νι είναι χωρίς ΣΣΕ. Τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα οι κυβερ­νη­τι­κοί παρά­γο­ντες πρέ­πει να τα κόψουν. Να πάψουν να προ­σποιού­νται ότι δεν ήξε­ραν τι κατά­στα­ση επι­κρα­τεί στο λιμά­νι. πριν ένα μήνα είχα­με πάει στο στο υπουρ­γεί­ου Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας  για την έντα­ξή μας στα Βαρέα και δια στό­μα­τος κ. Νεφε­λού­δη μας απά­ντη­σαν ότι ανα­λαμ­βά­νουν το πολι­τι­κό κόστος να μην εντα­χτού­με στα Βαρέα και ένα από τα  επι­χει­ρή­μα­τα του ήταν όρος της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης να μην εντα­χτούν οι εργα­ζό­με­νοι στα Βαρέα, επί­σης σε περί­πτω­ση που αυτό συνέ­βαι­νε η Cosco θα έπρε­πε να πλη­ρώ­σει υπέ­ρο­γκα πρόστιμα.

Ο κ Μπε­κρής περιέ­γρα­ψε το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας. Μετα­ξύ άλλων είπε: «Η αδιαλ­λα­ξία των εργο­δο­τών και το γεγο­νός με κάθε δυνα­τό τρό­πο προ­σπά­θη­σαν να σπά­σουν την απερ­γία. Ακό­μη και με μικρό του­ρι­στι­κό πλοίο προ­σπά­θη­σε να σπά­σει την απερ­γία και με τη χρή­ση της Δικαιο­σύ­νης. Οι απο­φά­σεις δικα­στη­ρί­ου απο­κα­λύ­πτουν ότι η κυβέρ­νη­ση και η Cosco είναι νύχι κρέ­ας. Η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να προ­στα­τεύ­σει την Cosco με κάθε τρό­πο. Οι εργα­ζό­με­νοι δεν υπο­χώ­ρη­σαν ενω­μέ­νοι αντι­με­τώ­πι­σαν όλες τις πιέ­σεις». Έστει­λε μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση να μην τολ­μή­σει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τρο­μο­κρα­τία στις επερ­χό­με­νες κινη­το­ποι­ή­σεις τους.

Ανα­φέρ­θη­κε στο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης το οποίο χαρα­κτή­ρι­σε πολύ σημα­ντι­κή αυτή την αλλη­λεγ­γύη, η οποία ανέ­βα­σε το φρό­νη­μα και τους ατσα­λώ­νει, κάνει τον αγώ­να τους πιο αποτελεσματικό.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι με νέα απερ­γία από τις 6 το πρωί της Τετάρ­της 6 Ιού­νη, οι εργα­ζό­με­νοι στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθ­μού Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στο Ικό­νιο συνε­χί­ζουν τον αγώ­να για την υπο­γρα­φή ικα­νο­ποι­η­τι­κής ΣΣΕ, για μόνι­μη στα­θε­ρή δου­λειά με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, για την έντα­ξή τους στα ΒΑΕ και για τη λήψη μέτρων υγιει­νής και ασφά­λειας στους χώρους δουλειάς.

Ωστό­σο, σήμε­ρα Τρί­τη, η υπερ­γο­λα­βι­κή εται­ρεία («DPort»), την οποία έχει συστή­σει η «Cosco», κατέ­θε­σε νέα αγω­γή, ζητώ­ντας να κηρυ­χτεί η αυρια­νή απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων παρά­νο­μη και κατα­χρη­στι­κή. Η εκδί­κα­ση γίνε­ται στο Πρω­το­δι­κείο Πειραιά.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο