Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέντευξη του βουλευτή του ΚΚΕ Κ. Στεργίου: Από την όποια ρύθμιση του χρέους δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός

Στις τρέ­χου­σες πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, στο 4ο μνη­μό­νιο και τη στά­ση των πολι­τι­κών κομ­μά­των ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων ο Κώστας Στερ­γί­ου, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό ERTOPEN και στην εκπο­μπή Ατέ­χνως το πρωί της Τρί­της 23 Μάη.

Ζητή­σα­με από τον κ. Στερ­γί­ου να μας μετα­φέ­ρει την εικό­να της συζή­τη­σης στη Βουλή,τον ρωτή­σα­με για τα αντί­με­τρα αλλά και για το πώς θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σου­με το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τα προ­α­παι­τού­με­να μετά την ψήφι­σή του.

Ερω­τη­θείς για το 4ο μνη­μό­νιο και τη συζή­τη­ση που διε­ξή­χθη την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στη Βου­λή κατήγ­γει­λε την υπο­κρι­σία και την πολι­τι­κή απά­τη των κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης, τα οποία κατα­ψή­φι­σαν τα μέτρα, όμως όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα πίε­ζαν την κυβέρ­νη­ση να κλεί­σει την β’ αξιο­λό­γη­ση, γεγο­νός που αξιο­ποιού­σε η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ για να εμφα­νί­ζε­ται ως σκλη­ρός παί­χτης στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με το κουαρ­τέ­το, συμ­φω­νώ­ντας τελι­κά με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Επι­σή­μα­νε ότι στη συζή­τη­ση όλα τα κόμ­μα­τα του αστι­κού συστή­μα­τος ανα­λώ­θη­καν με κυνι­σμό σε μία κόντρα για το ποιος έχει πάρει τα περισ­σό­τε­ρα μέτρα σε βάρος του λαού, οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΠΑΣΟΚ ή οι συγκυ­βερ­νή­σεις ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ.

Το ΚΚΕ, υπο­γράμ­μι­σε ο Κ. Στερ­γί­ου, απο­κά­λυ­ψε το τι παι­χνί­δι παί­ζε­ται σε βάρος του λαού, παρου­σιά­ζο­ντας τη δική του ρεα­λι­στι­κή, ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση για τη φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δο από την κρίση.

Ανα­φε­ρό­με­νος στη χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση του Γιού­ρο­γκρουπ, υπο­γράμ­μι­σε ότι η όποια διευ­θέ­τη­ση του χρέ­ους και αν γίνει θα είναι σε βάρος του λαού και θα δώσει νέα προ­νό­μια στο κεφάλαιο.

Κατα­λή­γο­ντας επι­σή­μα­νε πως το ΚΚΕ προ­τεί­νει μονο­με­ρή δια­γρα­φή του χρέ­ους που δεν το δημιούρ­γη­σε ο λαός, με το λαό στην εξου­σία και με την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των μέσων παρα­γω­γής, τα οποία θα απο­τε­λούν κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία και θα παρά­γουν για τις ανά­γκες της χώρας και του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο