Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Συνέχεια» (και) στη βρώμικη προπαγάνδα με παραπέρα την εμπλοκή πάνω σε στρωμένο έδαφος

Όπως καθη­με­ρι­νά επι­βε­βαιώ­νε­ται, η βρώ­μι­κη προ­πα­γάν­δα για τη στοί­χι­ση του λαού στα προ­τάγ­μα­τα των ΗΠΑ, για την οποία «έδω­σε τα ρέστα του» ο ΣΥΡΙΖΑ την προη­γού­με­νη 4ετία, συνε­χί­ζε­ται ακά­θε­κτη. Πριν αλέ­κτο­ρα φωνή­σαι η κυβέρ­νη­ση ΝΔ έπια­σε δου­λειά, συνε­χί­ζο­ντας από κει που «στα­μά­τη­σε» ο Σύρι­ζα. Μετά τα «προ­ε­όρ­τια» ‑βλ «δηλώ­σεις Τζέ­φρι» λίγες μέρες πριν τις εκλο­γές |>Geoffrey Pyatt: η καλή δου­λειά που έγι­νε επί ΣΥΡΙΖΑ θα συνε­χι­στεί και με τη ΝΔ<| ο πρέ­σβης των ΗΠΑ στην Ελλά­δα, μετά τη συνά­ντη­σή του χτες με τον νέο υπουρ­γό Άμυ­νας Ν. Πανα­γιω­τό­που­λο, επα­νέρ­χε­ται δριμύτερος:

«Είμαι βέβαιος ότι υπό τη θητεία του θα ενι­σχύ­σου­με περαι­τέ­ρω τη συνερ­γα­σία μας στον τομέα της ασφά­λειας και της άμυ­νας, η οποία τονί­ζει την εμπι­στο­σύ­νη μας στην Ελλά­δα ως πυλώ­να στα­θε­ρό­τη­τας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο».

Την ίδια στιγ­μή, προς παρα­πέ­ρα σύσφι­ξη των διμε­ρών σχέ­σε­ων, συνέ­χι­ση και εμβά­θυν­ση όσων ξεκί­νη­σαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας μετα­βαί­νει στην Ουά­σιγ­κτον, όπου την Τετάρ­τη προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να έχει συνά­ντη­ση με τον ομό­λο­γό του Μάικ Πομπέο.

Πηγές από την Ουά­σιγ­κτον λένε ότι η επί­σκε­ψη κρί­θη­κε από αμε­ρι­κα­νι­κής πλευ­ράς ανα­γκαία λόγω των εξε­λί­ξε­ων στην περιο­χή, όπως έχουν δια­μορ­φω­θεί με τη στά­ση της Τουρ­κί­ας στο θέμα των «S‑400», της Κύπρου και του Αιγαί­ου, όπου από πλευ­ράς της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης μπαί­νει ανοι­κτά ζήτη­μα συν­δια­χεί­ρι­σης, οι δε Αμε­ρι­κα­νοί καλούν σε «απο­φυ­γή εντά­σε­ων» και «διά­λο­γο» για την προ­ώ­θη­ση «διευ­θε­τή­σε­ων», στο πλαί­σιο του συνο­λι­κό­τε­ρου παζα­ριού με την Τουρκία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, εξάλ­λου, ανά­με­σα στα θέμα­τα της συζή­τη­σης θα είναι ο καθο­ρι­σμός άμε­σα του δεύ­τε­ρου γύρου των συζη­τή­σε­ων για τον Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο ΗΠΑ — Ελλά­δας (που εγκαι­νιά­στη­κε τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ), αυτήν τη φορά στην Αθή­να, όπου θα παρα­στεί από πλευ­ράς της κυβέρ­νη­σης Τραμπ ο ίδιος ο Πομπέο.

Τέλος, ανα­φέ­ρε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση Τραμπ επι­θυ­μεί και την άμε­ση επα­νά­λη­ψη των τρι­με­ρών συνα­ντή­σε­ων Ελλά­δας και Κύπρου με Ισρα­ήλ και Αίγυ­πτο, σχή­μα­τα που επί­σης εγκαι­νιά­στη­καν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα υπό την «υψη­λή επο­πτεία» αλλά και τη συμ­με­το­χή των ΗΠΑ, καθώς προ­ω­θούν και αυτά τους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο κόντρα στη διείσ­δυ­ση άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ως προς τα παρα­πά­νω είναι τα όσα είπε στην «Καθη­με­ρι­νή» ο Ντ. Χάρις, εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της πανί­σχυ­ρης οργά­νω­σης «American Jewish Committee», με την οποία είχε καλ­λιερ­γή­σει άρι­στες σχέ­σεις η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση και δια­δο­χι­κά οι υπουρ­γοί της των Εξω­τε­ρι­κών, και ο οποί­ος βρέ­θη­κε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα στην Αθή­να και είχε συνα­ντή­σεις με τον Κυρ. Μητσο­τά­κη και άλλους παράγοντες.

Οπως τόνι­σε για την τρι­με­ρή Ελλά­δας, Ισρα­ήλ και Κύπρου: «Πρό­κει­ται για μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή, καθώς οι σχέ­σεις γίνο­νται όλο και πιο βαθιές, ευρύ­τε­ρες και θεσμο­θε­τη­μέ­νες, με δυνα­τό­τη­τες ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρης συνερ­γα­σί­ας. Ολα αυτά τρο­φο­δο­τού­νται από τη σύγκλι­ση συμ­φε­ρό­ντων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης, προ­φα­νώς, της Ασφά­λειας και της Ενέρ­γειας… Επι­πλέ­ον, η Ουά­σιγ­κτον δίνει μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή σε αυτό το στρα­τη­γι­κό τρί­γω­νο και συμ­με­τέ­χει περισ­σό­τε­ρο. Η εμπλο­κή αυτή θα αυξη­θεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο (…) Η AJC και οι ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νοί εταί­ροι μας δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε αυτή την προοπτική».

Αξί­ζει δε να κατα­γρα­φεί και η απά­ντη­ση Χάρις όταν ρωτή­θη­κε για τις σχέ­σεις με την κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα: «Η αλή­θεια είναι ότι η συνερ­γα­σία ήταν καλύ­τε­ρη από ό,τι περι­μέ­να­με. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέ­λα­βε την εξου­σία, υπήρ­χαν ανη­συ­χί­ες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πιθα­νής κατεύ­θυν­σης της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής του. Ομως, αντί να είναι δεσμευ­μέ­νοι στην ιδε­ο­λο­γία τους, οι αξιω­μα­τού­χοι ακο­λου­θού­σαν σε μεγά­λο βαθ­μό μια πραγ­μα­τι­στι­κή πορεία που εξυ­πη­ρε­τού­σε καλύ­τε­ρα τα οικο­νο­μι­κά και στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της Ελλά­δας. Και είχα­με την τύχη να έχου­με τακτι­κές επα­φές με ανώ­τε­ρα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης Τσί­πρα, ακό­μη και μέχρι την τελευ­ταία μέρα, όταν συνα­ντή­σα­με και πάλι τον υπουρ­γό Αμυ­νας Ευ. Απο­στο­λά­κη».

Θυμί­ζου­με ότι στη λεγό­με­νη Ολο­κλη­ρω­μέ­νη Εκθε­ση («Integrated Country Strategy») του αμε­ρι­κα­νι­κού ΥΠΕΞ για την Ελλά­δα, που εγκρί­θη­κε πέρυ­σι τέτοια επο­χή, η πρε­σβεία των ΗΠΑ θέτει ως προ­τε­ραιό­τη­τα με αντί­στοι­χα τέτοια προ­γράμ­μα­τα «να προ­ω­θή­σουν μια θετι­κή άπο­ψη των αμε­ρι­κα­νο­ελ­λη­νι­κών σχέ­σε­ων» και «οι Ελλη­νες πολί­τες να κατα­νο­ή­σουν τις προ­τε­ραιό­τη­τες των ΗΠΑ στην περιο­χή και να υπο­στη­ρί­ξουν τη συνερ­γα­σία στον τομέα της ασφά­λειας με τις ΗΠΑ, τους οικο­νο­μι­κούς δεσμούς και την πολι­τι­κή εμπλο­κή». Μάλι­στα η «αιτιο­λό­γη­ση» του στό­χου σημειώ­νει ότι «ορι­σμέ­να τμή­μα­τα της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας είναι ιστο­ρι­κώς επι­φυ­λα­κτι­κά για τη συνερ­γα­σία Ελλά­δας — ΗΠΑ στην άμυ­να, στην οικο­νο­μία και στα πολι­τι­κά ζητή­μα­τα».

Στις 3 του Ιού­λη ο εδώ αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης σε συνέ­ντευ­ξη του ανα­φέρ­θη­κε επι­λε­κτι­κά στο «εργα­στή­ριο για την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση» που συν­διορ­γά­νω­σαν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το ΑΠΕ, το σκο­πια­νό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων ΜΙΑ, το Παγκό­σμιο Κέντρο Δια­σύν­δε­σης του State Department (GEC), η Αμε­ρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Παγκό­σμιων Μέσων (US Agency for Global MediaUSAGM, «ανε­ξάρ­τη­τη ομο­σπον­δια­κή υπη­ρε­σία που επι­διώ­κει να ενη­με­ρώ­νει, να δεσμεύ­ει και να συν­δέ­ει ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο για την υπο­στή­ρι­ξη της ελευ­θε­ρί­ας και της δημο­κρα­τί­ας») και το λεγό­με­νο Centre for European Perspective, οργα­νι­σμός του ΥΠΕΞ της Σλο­βε­νί­ας, με τη στή­ρι­ξη των πρε­σβειών των ΗΠΑ σε Αθή­να και Σκό­πια (ΣΣ |>Το εργα­στή­ριο οργα­νώ­θη­κε βασι­ζό­με­νο στο «Μνη­μό­νιο Κατα­νό­η­σης» που υπο­γρά­φη­κε μετα­ξύ του USAGM και του ΑΠΕ το 2018 για να σημα­το­δο­τή­σει τη συμ­με­το­χή των ΗΠΑ ως «τιμη­μέ­νη χώρα» στη Διε­θνή Έκθε­ση Θεσσαλονίκης).

Το εργα­στή­ριο ήρθε, όπως είπε ο πρέ­σβης, σε συνέ­χεια της «συνερ­γα­σί­ας» με τη «Voice of America» και το USAGM, που ξεκί­νη­σε τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη στη ΔΕΘ. Αφο­ρού­σε μαθή­μα­τα «ενδυ­νά­μω­σης», όπως λένε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, δημο­σιο­γρά­φων από Ελλά­δα και Β. Μακε­δο­νία, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν την «παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση», δηλα­δή ό,τι πάει κόντρα στην προ­πα­γάν­δα τους.

«Το πιο σημα­ντι­κό για μένα ήταν σε στρα­τη­γι­κό επί­πε­δο», είπε επ’ αυτού ο πρέ­σβης. «Ενί­σχυ­σε το όρα­μα που οι ΗΠΑ προ­ω­θούν, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ως περι­φε­ρεια­κό σταυ­ρο­δρό­μι, ως πύλη, και ιδιαί­τε­ρα το ρόλο που η ελλη­νι­κή Μακε­δο­νία παί­ζει ως εταί­ρος για να βοη­θή­σει τη Βόρεια Μακε­δο­νία να προ­χω­ρή­σει με τις ευρω­παϊ­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις και να εδραιώ­σει τη θέση της στην ευρω­α­τλα­ντι­κή οικο­γέ­νεια, στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς θεσμούς, ξεκι­νώ­ντας από το ΝΑΤΟ», πρό­σθε­σε, απο­κα­λύ­πτο­ντας για άλλη μια φορά το αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό περιε­χό­με­νο της συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών βλ & |> Νέα «σεμι­νά­ρια» φιλο­ΝΑ­ΤΟι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας <|


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο