Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνέχεια των κινητοποιήσεων αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των μαθητών

Μαθη­τές από περισ­σό­τε­ρα από 180 σχο­λεία παρευ­ρέ­θη­καν στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πης της Αθή­νας, στην Γκρά­βα, όπου απο­φά­σι­σαν τη συνέ­χεια των κινητοποιήσεων.

Οι μαθη­τές καλούν τους καθη­γη­τές να μην εφαρ­μό­σουν τις «τηλε — απου­σί­ες», όπως χαρα­κτη­ρί­ζουν και την τηλε- εκπαί­δευ­ση στα σχο­λεία, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.

Κάλε­σαν, μάλι­στα, τους μαθη­τές από όλα τα σχο­λεία να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις προ­κει­μέ­νου να οργανωθούν.

Επι­πλέ­ον, η Συντο­νι­στι­κή θα οργα­νώ­σει τηλε­δια­σκέ­ψεις με άλλες Επι­τρο­πές από την Ελλάδα.

Επι­πλέ­ον, ανα­κοί­νω­σαν ότι την Τετάρ­τη 7 Οκτώ­βρη θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν συγκέ­ντρω­ση ‪στις 10:00‬ στο μετρό Αμπε­λο­κή­πων, δηλώ­νο­ντας ότι «είναι αυτο­νό­η­το ότι θα κλεί­σου­με τα σχο­λεία μας και θα συμ­με­τέ­χου­με στη δια­δή­λω­ση μαζί με όλο το λαό για να μπουν οι φασί­στες εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής στη φυλακή».

Τέλος, την Παρα­σκευή 9 Οκτώ­βρη οι μαθη­τές θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κινη­το­ποί­η­ση στις 12:00‬ στο υπουρ­γείο Παι­δειας, προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σουν τα αιτή­μα­τα τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο