Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνήγοροι οικογένειας Φύσσα: Προσβολή των θυμάτων της Χρυσής Αυγή η αποφυλάκιση του Ν. Μιχαλολιάκου

Σε δήλω­σή τους οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα για την απο­φυ­λά­κι­ση του αρχη­γού της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυγής, Ν. Μιχα­λο­λιά­κου σημειώνουν:

«Η απο­φυ­λά­κι­ση με χρή­ση των ευερ­γε­τι­κών δια­τά­ξε­ων έκτι­σης ποι­νής του νεο­να­ζί αρχη­γού της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης η οποία “μάτω­σε” την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία και δημο­κρα­τία δια­πράτ­το­ντας συστη­μα­τι­κά κακουρ­γη­μα­τι­κές και πλημ­με­λη­μα­τι­κές αξιό­ποι­νες πρά­ξεις, συνι­στά μέγι­στη προ­σβο­λή των θυμά­των της Χρυ­σής Αυγής και των οικο­γε­νειών τους καθώς και για το σύνο­λο της ελλη­νι­κής κοινωνίας.

Είναι δεδο­μέ­νο ότι ο εν λόγω κατα­δι­κα­σθείς για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης δεν έχει επι­δεί­ξει κανέ­να ίχνος μετα­μέ­λειας από την κατα­δί­κη του έως και σήμε­ρα. Είναι επί­σης δεδο­μέ­νο ότι η εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα του νεο­να­ζί εγκλη­μα­τία ξεκί­νη­σε το μακρι­νό 1978 και συνε­χί­στη­κε για 35 έτη μέχρι να φτά­σου­με στην δολο­φο­νία του Παύ­λου, η οποία και οδή­γη­σε στην σύλ­λη­ψή του.

Είναι απο­ρί­ας άξιο, λοι­πόν, πως ένας τέτοιος αμε­τα­νό­η­τος νεο­να­ζί εγκλη­μα­τί­ας με ηγε­τι­κή εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση, ο οποί­ος λίγες ώρες μετά την πρω­τό­δι­κη κατα­δί­κη του δήλω­νε “υπε­ρή­φα­νος για τις Ιδέ­ες μου, για τις οποί­ες αγω­νί­στη­κα από ηλι­κί­ας 15 ετών, από το 1972, επί 48 ολό­κλη­ρα χρό­νια…” και του οποί­ου οι ναζι­στι­κές ιδέ­ες σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό της κατα­δι­κα­στι­κής απο­φά­σε­ως του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου απο­τέ­λε­σαν το κίνη­τρο της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της Χ.Α. κατά όσων έκρι­νε ως αντι­φρο­νού­ντες, των πολι­τι­κών και ιδε­ο­λο­γι­κών αντι­πά­λων της και των μετα­να­στών, κρί­θη­κε από την ελλη­νι­κή δικαιο­σύ­νη ως μη ύπο­πτος τελέ­σε­ως νέων αξιό­ποι­νων πράξεων.

Ενό­σω συνε­χί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία του δευ­τε­ρο­βάθ­μιου δικα­στη­ρί­ου και τα θύμα­τα της Χ.Α. παλεύ­ουν για την δικαί­ω­σή τους, το εν λόγω βού­λευ­μα του δικα­στι­κού συμ­βου­λί­ου προ­κα­λεί και δοκι­μά­ζει τις αντο­χές τους. Ανα­μέ­νου­με από τις ανώ­τα­τες εισαγ­γε­λι­κές αρχές της Πολι­τεί­ας να πρά­ξουν δεό­ντως τα δικο­νο­μι­κώς δυνα­τά και να προ­σβάλ­λουν το βού­λευ­μα απο­φυ­λά­κι­σης του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, ενό­ψει και της απορ­ρι­πτι­κής πρό­τα­σης του εισαγ­γε­λέα προς το συμ­βού­λιο, η οποία δεν έγι­νε δεκτή».

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο