Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ: Η πρόταση της εισαγγελέα προσβάλλει βάναυσα την αλήθεια και περιφρονεί το αίσθημα δικαίου του λαού μας

Σε δήλω­σή τους για την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα Αδ. Οικο­νό­μου, για χορή­γη­ση ανα­στο­λής για όλους τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες χρυ­σαυ­γί­τες, πλην Ρου­πα­κιά, οι Συνή­γο­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ τονίζουν:

«Η πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα της έδρας Αδα­μα­ντί­ας Οικο­νό­μου, για την χορή­γη­ση ανα­σταλ­τι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος στις εφέ­σεις για όλους τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες χρυ­σαυ­γί­τες, πλην Ρου­πα­κιά για τον οποίο έτσι κι αλλιώς δεν υπήρ­χε από το νόμο δυνα­τό­τη­τα χορή­γη­σής της, απο­τε­λεί απο­κο­ρύ­φω­ση της προ­κλη­τι­κής και απα­ρά­δε­κτης θέσης της για την αθώ­ω­ση των κατη­γο­ρου­μέ­νων για διεύ­θυν­ση και έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και για τα στυ­γε­ρά εγκλή­μα­τα τους, όπως την απαλ­λα­γή όλων των κατη­γο­ρου­μέ­νων για συνέρ­γεια στην ανθρω­πο­κτο­νία του Π. Φύσ­σα κ.ά.

Προ­σβάλ­λει βάναυ­σα την αλή­θεια, όπως προ­έ­κυ­ψε από την απο­δει­κτι­κή δια­δι­κα­σία και όπως ανα­γνω­ρί­στη­κε από το Δικα­στή­ριο, και περι­φρο­νεί το αίσθη­μα δικαί­ου του λαού μας.

Ο “βίος και η πολι­τεία” των χρυ­σαυ­γι­τών με τις δεκά­δες δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις τόσο πριν όσο και μετά τις ασκη­θεί­σες διώ­ξεις, ακό­μα και κατά τη διάρ­κεια διε­ξα­γω­γής της δίκης, δεν ήταν αρκε­τά κατά τη γνώ­μη της, για τη δια­πί­στω­ση της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας των κατη­γο­ρου­μέ­νων και την απόρ­ρι­ψη των αιτη­μά­των αναστολής.

Για άλλη μια φορά, η εισαγ­γε­λέ­ας επέ­δει­ξε προ­κλη­τι­κή “αμνη­σία”. “Ξέχα­σε”, μετα­ξύ άλλων, τόσο την παρα­βί­α­ση των περιο­ρι­στι­κών όρων από τον Ι. Λαγό όσο και τον μακρύ κατά­λο­γο της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της ΧΑ ακό­μα και μετά τη δολο­φο­νία του Π. Φύσ­σα, μέχρι και πρό­σφα­τα, όπως μαρ­τυ­ρούν η ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε σχο­λείο του Περά­μα­τος από τον Ι. Λαγό, η επί­θε­ση στο στέ­κι “Ρεσάλ­το” στο Κερα­τσί­νι με συμ­με­το­χή κατη­γο­ρου­μέ­νων, η επί­θε­ση έξω από το χρυ­σαυ­γί­τι­κο σωμα­τείο της Ζώνης και πάλι με συμ­με­το­χή κατη­γο­ρου­μέ­νων, η επί­θε­ση στον φοι­τη­τή Λάζα­ρη έξω από τα κεντρι­κά γρα­φεία της ΧΑ στη Μεσο­γεί­ων για την οποία μάλι­στα υπάρ­χει σχε­τι­κή ποι­νι­κή κατα­δί­κη, οι επι­θέ­σεις σε δικη­γό­ρους πολι­τι­κής αγω­γής και σε μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας κ.ά.

Αξί­ζει να σημειω­θεί, μετα­ξύ άλλων ότι η ίδια η Εισαγ­γε­λέ­ας, παρό­τι ανα­γκά­στη­κε να ανα­φερ­θεί στην προη­γού­με­νη ποι­νι­κή κατα­δί­κη του Μιχα­λο­λιά­κου, το χρέ­ω­σε και αυτό στα αμαρ­τή­μα­τα της νιότης…

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ο Μιχα­λο­λιά­κος έχει κατα­δι­κα­στεί για την συμ­με­το­χή του στην τοπο­θέ­τη­ση εκρη­κτι­κών μηχα­νι­σμών σε κινη­μα­το­γρά­φους που πρό­βα­λαν σοβιε­τι­κές ται­νί­ες την δεκα­ε­τία του ’70. Στο Δικα­στή­ριο, άλλω­στε, έχουν ήδη ανα­γνω­στεί σχε­τι­κές δηλώ­σεις του όπως “Μου χρε­ώ­σα­νε ότι ανή­κα σε τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση.. το θεω­ρώ τίτλο τιμής αυτό το πράγ­μα”, “Ας με πού­νε φασί­στα, ας με πού­νε όπως θέλου­νε, … αν χρεια­στεί γινό­μα­στε και φυγο­δι­κοι…”.

Παρ’ όλα αυτά η Εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε να δοθεί ανα­στο­λή στους χρυ­σαυ­γί­τες εγκλη­μα­τί­ες δηλώ­νο­ντας επί­σης πως “πεί­στη­κε” από το παρα­μύ­θι περί διά­λυ­σης της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής.

Η απο­δο­χή μιας τέτοιας πρό­τα­σης από το Δικα­στή­ριο θα κατα­στή­σει εξαι­ρε­τι­κά πιθα­νό να συνε­χι­στεί ανε­νό­χλη­τα η εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της ΧΑ.

Τα θύμα­τα των επι­θέ­σε­ων και η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού μας ανα­μέ­νουν να δουν τους κατα­δι­κα­σμέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες εκεί που πρέ­πει, στη φυλακή.

Σε κάθε περί­πτω­ση επι­βε­βαιώ­νε­ται, για άλλη μια φορά, πως κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός δεν δικαιο­λο­γεί­ται. Η λαϊ­κή επα­γρύ­πνη­ση και κινη­το­ποί­η­ση πρέ­πει να συνε­χι­στεί και να ενταθεί.

Οι συνή­γο­ροι των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής

Αντώ­νης Αντανασιώτης

Άγγε­λος Βρεττός

Θεό­δω­ρος Θεοδωρόπουλος

Μάνος Μαλα­γά­ρης

Χάρης Στρα­τής

Πανα­γιώ­της Σαπου­τζά­κης».

Η εισαγ­γε­λέ­ας θέλει τους ναζί εκτός φυλα­κής – Η πρό­τα­σή της

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο