Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνήγορος Μιχαλολιάκου: Έχει κάνει θρησκευτικό γάμο και έγραψε ποίηση!!!

Τρία ελα­φρυ­ντι­κά ζήτη­σε για τον αρχη­γό της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή αυγή, Νίκο Μιχα­λο­λιά­κο η υπε­ρά­σπι­σή του επι­χει­ρώ­ντας να πεί­σει το δικα­στή­ριο για να έχει ευνοϊ­κή ποι­νι­κή μεταχείριση.

Από την πλευ­ρά της υπε­ρά­σπι­σής του ζητή­θη­καν τα ελα­φρυ­ντι­κά του σύν­νο­μου βίου, της μετα­γε­νέ­στε­ρης καλής συμπε­ρι­φο­ράς και της μη εύλο­γης διάρ­κειας της δίκης.

Η υπε­ρά­σπι­ση Μιχα­λο­λιά­κου  ενο­χλη­μέ­νη από την παρου­σία του Δ. Κοτυ­σού­μπα στο δικα­στή­ριο την ημέ­ρα της από­φα­σης ξέρα­σε αντι­κομ­μου­νι­σμό, ενώ προ­σπά­θη­σε να προ­βάλ­λει ανθρώ­πι­νο πρό­σω­πο για τον φυρε­ρί­σκο Μιχα­λο­λιά­κο. Επι­χει­ρη­μα­το­λο­γώ­ντας για το ελα­φρυ­ντι­κό πρό­τε­ρου σύν­νο­μου βίου ο δικη­γό­ρος του Μιχα­λο­λιά­κου ανα­ρω­τή­θη­κε «τι έκα­νε μέχρι το 2008;». «Όσα ανά­γο­νται στο 1979 ή τη Βαϊ­μά­ρη δεν έχουν καμία σημαία. Έχει πάει πανε­πι­στή­μιο, έχει γρά­ψει εφτά βιβλία, έχει κάνει οικο­γέ­νεια, έχει κάνει γάμο χρι­στια­νι­κό, έχει γρά­ψει ποι­η­τι­κά βιβλία, αυτά έχει κάνει. Αυτός είναι»

Ο συνή­γο­ρος χαρα­κτή­ρι­σε «ξυπό­λυ­τους» τους χιλιά­δες πολί­τες που συγκε­ντρώ­θη­καν στο Εφε­τείο και «γρα­φι­κούς και αστεί­ους» τους βου­λευ­τές που έκα­ναν δηλώ­σεις με το σύν­θη­μα «Δεν είναι αθώοι».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο