Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνήγορος του Πολίτη για «Κιβωτό του Κόσμου»: Σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία της και σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών

Σωρεία προ­βλη­μά­των στην λει­τουρ­γία της «Κιβω­τού του Κόσμου», με σοβα­ρές συνα­κό­λου­θες παρα­βιά­σεις δικαιω­μά­των των παι­διών που φιλο­ξε­νού­νταν στις δομές της, ανα­δει­κνύ­ει η έρευ­να του Συνη­γό­ρου Πολί­τη που απε­στά­λη στην υφυ­πουρ­γό Πρό­νοιας και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Δόμνα Μιχαη­λί­δου. Μετα­ξύ άλλων, όπως ανα­φέ­ρει το πόρι­σμα του Συνη­γό­ρου του Πολί­τη, «δια­πι­στώ­θη­καν αυθαί­ρε­τες και επι­ζή­μιες για τα παι­διά πρα­κτι­κές που αφο­ρού­σαν σε βασι­κούς τομείς της ζωής τους, όπως την δια­χεί­ρι­ση της συμπε­ρι­φο­ράς και των δυσκο­λιών τους, την εκπαί­δευ­ση και προ­ε­τοι­μα­σία για την έντα­ξή τους στην αγο­ρά εργα­σί­ας, την επι­κοι­νω­νία με την οικο­γέ­νεια τους και άλλα πρό­σω­πα εκτός της οργά­νω­σης, τον σεβα­σμό της προ­σω­πι­κό­τη­τας και της ιδιω­τι­κής τους ζωής, και την κοι­νω­νι­κή τους ζωή και συμ­με­το­χή με τρό­πο ανά­λο­γο με τους λοι­πούς συνο­μη­λί­κους τους».

Στο πόρι­σμα ανα­φέ­ρε­ται ακό­μα ότι ο ιδρυ­τής της «Κιβω­τού του Κόσμου», π. Αντώ­νιος, μολο­νό­τι δεν συμ­με­τεί­χε στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο, είχε πρω­ταρ­χι­κό ρόλο στη λει­τουρ­γία της οργά­νω­σης και στη λήψη απο­φά­σε­ων σε όλους τους τομείς, ενώ σε έγγρα­φα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως «πνευ­μα­τι­κός πατέ­ρας» των παι­διών και «το πιο σημα­ντι­κό πρό­σω­πο ανα­φο­ράς» για αυτά. Κατά συνέ­πεια, το μοντέ­λο λει­τουρ­γί­ας της οργά­νω­σης, το οποίο βασί­ζο­νταν στην κρί­ση και τις από­ψεις του για την δια­παι­δα­γώ­γη­ση και εν γένει μετα­χεί­ρι­ση των παι­διών, όπως δια­φά­νη­κε από την έρευ­να, δεν επι­δέ­χο­νταν κρι­τι­κής ή αμφι­σβή­τη­σης και εφαρ­μό­ζο­νταν σε όλα τα Παραρ­τή­μα­τα, υπό την επο­πτεία μιας ομά­δας στε­νών συνερ­γα­τών του, κάποιοι εκ των οποί­ων συμ­με­τεί­χαν και στην διοίκηση.

Όπως επι­ση­μαί­νει ο Συνή­γο­ρος του Πολί­τη, βασι­κό πρό­βλη­μα απο­τε­λεί το γεγο­νός ότι υπήρ­ξε απου­σία ελέγ­χου λόγω του κύρους και της ευρεί­ας κοι­νω­νι­κής απο­δο­χής που περιέ­βαλ­λαν την δημό­σια εικό­να του πατέ­ρα Αντώ­νιου και τα οποία «είχαν κατα­στή­σει την “Κιβω­τό του Κόσμου” ουσια­στι­κά υπε­ρά­νω κρι­τι­κής ή ελέγ­χου από τους αρμό­διους φορείς της Πολιτείας».

Πολ­λά σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα που δια­πί­στω­σε ο Συνή­γο­ρος του Πολί­τη δεν απο­τυ­πώ­νο­νται στις εκθέ­σεις ελέγ­χου των αρμο­δί­ων κοι­νω­νι­κών συμ­βού­λων, οι οποί­ες περιο­ρί­ζο­νται σε κατα­γρα­φή στοι­χεί­ων για τη νομι­κή μορ­φή, την αδειο­δό­τη­ση, τη στε­λέ­χω­ση και τις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις των δομών, χωρίς ανα­φο­ρά στην ποιό­τη­τα της παρε­χό­με­νης φρο­ντί­δας ή στα δικαιώ­μα­τα των φιλο­ξε­νού­με­νων παι­διών, μολο­νό­τι σε κάποιες από αυτές μνη­μο­νεύ­ε­ται η αδυ­να­μία διε­νέρ­γειας ουσια­στι­κού ελέγ­χου στους τομείς αυτούς, καθώς υπήρ­χε απου­σία θεσμι­κού πλαι­σί­ου για την λει­τουρ­γία των μονά­δων παι­δι­κής προ­στα­σί­ας, όπως ανα­φέ­ρε­ται χαρακτηριστικά.

Όπως συνο­ψί­ζε­ται στο πόρι­σμα: «Η απου­σία, μέχρι πρό­τι­νος, θεσμι­κού πλαι­σί­ου για τη λει­τουρ­γία των Μονά­δων Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας του ιδιω­τι­κού τομέα, σε συν­δυα­σμό με την ανε­πάρ­κεια των μηχα­νι­σμών και δια­δι­κα­σιών ελέγ­χου, συνέ­βα­λαν στη λει­τουρ­γία των δομών φιλο­ξε­νί­ας της Κιβω­τού του Κόσμου επί σει­ρά ετών βάσει ενός ιδιό­τυ­που και αυθαί­ρε­του συστή­μα­τος κανό­νων εμπνεύ­σε­ως του ιδρυ­τή της, το οποίο δεν επι­δέ­χο­νταν αμφι­σβή­τη­σης, μολο­νό­τι παρά­βλε­πε τα σύγ­χρο­να δεδο­μέ­να και αντι­λή­ψεις για την ανα­τρο­φή και τις ανά­γκες των παι­διών, αλλά και τις προ­βλέ­ψεις της νομο­θε­σί­ας σχε­τι­κά με τα δικαιώ­μα­τά τους. Τα παρα­πά­νω ανα­δει­κνύ­ουν τη σημα­σία της θέσπι­σης κανό­νων και προ­δια­γρα­φών λει­τουρ­γί­ας των εν λόγω μονά­δων με την ΚΥΑ 40949/2022, ως ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση για την δια­σφά­λι­ση της ποιό­τη­τας της παρε­χό­με­νης φρο­ντί­δας και την ουσια­στι­κή επι­τέ­λε­ση του έργου των ελεγ­κτι­κών μηχανισμών».

Τέλος, το πόρι­σμα κατα­λή­γει σε συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις προς το αρμό­διο υπουρ­γείο που έχουν να κάνουν με το θεσμι­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας των Μονά­δων Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας και Φρο­ντί­δας, με την ενί­σχυ­ση των μηχα­νι­σμών επο­πτεί­ας και ελέγ­χου και με την ενη­μέ­ρω­ση και έκφρα­ση της γνώ­μης των παι­διών για θέμα­τα που τα αφορούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο