Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία αλληλεγγύης στους Grup Yorum στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Τρίτη 21 Ιούλη

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης για τους αγω­νι­ζό­με­νους καλ­λι­τέ­χνες του τουρ­κι­κού συγκρο­τή­μα­τος Grup Yorum διορ­γα­νώ­νε­ται αύριο, Τρί­τη 21 Ιού­λη, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Καισαριανής.

Της συναυ­λί­ας θα προη­γη­θεί στις 7 μ.μ. εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση με θέμα «Λαϊ­κἠ Τέχνη και Επα­νά­στα­ση, το παρά­δειγ­μα του Grup Yorum».

Στο μου­σι­κό μέρος της εκδή­λω­σης, που ξεκι­νά στις 9 μ.μ, θα συμ­με­τέ­χουν οι Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης, Ρωμιο­σύ­νη, Κτι­στά­κης και άλλοι.

Η εκδή­λω­ση διορ­γα­νώ­νε­ται από την Επι­τρο­πή Αλλη­λεγ­γύ­ης στο Grup Yorum και την Επι­τρο­πή Αλλη­λεγ­γύ­ης για τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους από την Τουρ­κία και το Κουρδιστάν.

Θυμί­ζε­ται ότι το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, δύο βασι­κοί συντε­λε­στές του τουρ­κι­κού συγκρο­τή­μα­τος, ο κιθα­ρί­στας Ιμπρα­ήμ Γκιο­κτσέκ και η τρα­γου­δί­στρια Χελίν Μπο­λέκ, έχα­σαν τη μάχη για τη ζωή έπει­τα από απερ­γία πεί­νας πολ­λών μηνών. Οι Γκιο­κτσέκ και Μπο­λέκ δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για το όργιο κατα­στο­λής και τρο­μο­κρα­τί­ας που έχει εξα­πο­λύ­σει το τουρ­κι­κό κρά­τος ενά­ντια στο συγκρό­τη­μα, με πλή­θος συλ­λή­ψε­ων και φυλακίσεων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο