Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία — αφιέρωμα στον Πάνο Τζαβέλλα (ΔΩΡΕΑΝ)

«Οπλί­ζω την κιθά­ρα μου με μελω­δί­ες κι όνει­ρα και τραγουδώ»

Μου­σι­κή παράσταση

Αφιέρωμα στον Πάνο Τζαβέλλα

Ο Μου­σι­κός Αντάρ­της – 10 χρό­νια μετά

Σάβ­βα­το 15 Ιου­νί­ου, 9 μ.μ

Πολυ­χώ­ρος Λιπα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας — Πάρ­κο Εργα­τιάς (είσο­δος ελεύθερη)

Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας — Πάνος Μπού­σα­λης — Νίκος Μπο­φί­λιος — Νατάσ­σα Μωυ­σό­γλου — Σταύ­ρος Ξένος — Νατάσ­σα Παπα­δό­που­λου — Τζα­βέλ­λα — Λευ­κο­θέα Φιλιπ­πί­δη — Λάκης Χαλκιάς

Φιλι­κή συμ­με­το­χή: Καλ­λιό­πη Βέττα

Δέκα χρό­νια χωρίς τον Πάνο Τζα­βέλ­λα και σπου­δαί­οι ερμη­νευ­τές ενώ­νουν τις φωνές τους και τρα­γου­δούν για τον μου­σι­κό αντάρ­τη, στον Πολυ­χώ­ρο Λιπα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας — Πάρ­κο Εργα­τιάς, το Σάβ­βα­το 15 Ιου­νί­ου στις 21:00.

Μια μονα­δι­κή μου­σι­κή παρά­στα­ση για να τιμή­σου­με τον δημιουρ­γό Τζα­βέλ­λα αλλά και τον άνθρω­πο που ανέ­στη­σε το αντάρ­τι­κο τραγούδι.

«Οπλί­ζω την κιθά­ρα μου με μελω­δί­ες κι όνει­ρα και τρα­γου­δώ», έλε­γε ο ίδιος και αυτό θα παρα­κο­λου­θή­σου­με επί σκη­νής από μια εξαι­ρε­τι­κή ομά­δα ερμη­νευ­τών, ηθο­ποιών και μου­σι­κών σε ένα ταξί­δι από την αξέ­χα­στη μπουάτ της Πλά­κας στο σήμερα.

Τρα­γου­δούν οι Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας, Πάνος Μπού­σα­λης, Νίκος Μπο­φί­λιος, Νατάσ­σα Μωυ­σό­γλου, Σταύ­ρος Ξένος, Νατάσ­σα Παπα­δό­που­λου – Τζα­βέλ­λα, Λευ­κο­θέα Φιλιπ­πί­δη και Λάκης Χαλ­κιάς. Συμ­με­τέ­χει φιλι­κά η Καλ­λιό­πη Βέττα.

Τους ερμη­νευ­τές συνο­δεύ­ει το Μου­σι­κό Σύνο­λο «Ρωμιο­σύ­νη»

Συμ­με­τέ­χουν οι μου­σι­κοί Νίκος Φιλιπ­πί­δης (κλα­ρί­νο), Κώστας Φιλιπ­πί­δης (λαού­το) και Κώστας Μερε­τά­κης (κρου­στά). Συμ­με­τέ­χει η ηθο­ποιός Γεωρ­γία Ζώη. Την καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια έχει ανα­λά­βει ο Τεό Λαζάρου.

Η συναυ­λία είναι μια συν­διορ­γά­νω­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και του δήμου Κερα­τσι­νί­ου — Δραπετσώνας .

Οργά­νω­ση παρα­γω­γής: «CANTABILE ART EVENTS», Νατά­σα Παπα­δο­πού­λου — Τζαβέλλα.

Αφιέ­ρω­μα στον Πάνο Τζαβέλλα

Σάβ­βα­το 15 Ιουνίου

Πολυ­χώ­ρος Λιπα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας — Πάρ­κο Εργατιάς

Ώρα έναρ­ξης: 21.00

Είσο­δος ελεύθερη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο