Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία – αφιέρωμα στον Πάνο Τζαβέλλα (25/2)

Συναυ­λία — καλ­λι­τε­χνι­κή εκδή­λω­ση προς τιμήν του αγω­νι­στή της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Πάνου Τζα­βέλ­λα, διορ­γα­νώ­νει η New Star.

«Κάποιοι άνθρω­ποι δεν πεθαί­νουν ποτέ. Είναι όσοι με την αγω­νι­στι­κή τους στά­ση υπε­ρα­σπί­στη­καν την ελευ­θε­ρία και την ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια και με την καλ­λι­τε­χνι­κή τους δημιουρ­γία πρό­βα­λαν αυτή την υπε­ρή­φα­νη στά­ση ζωής. Και είναι αυτοί που απο­τε­λούν φωτει­νά παρα­δείγ­μα­τα στους σκο­τει­νούς και­ρούς που ζούμε.

Την Τετάρ­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου στις 8:00 μ.μ. θα τιμή­σου­με τον αντάρ­τη αγω­νι­στή και τον συν­θέ­τη αγω­νι­στή Πάνο Τζα­βέλ­λα στον κινη­μα­το­γρά­φο ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33 πλ. Αμε­ρι­κής)», ανα­φέ­ρε­ται στο σχε­τι­κό δελ­τίο τύπου.

τζαβελλας

Το έργο του Πάνου Τζα­βέλ­λα παρου­σιά­ζει το μου­σι­κό σχή­μα Ρωμιο­σύ­νη υπό την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Τεό Λαζάρου.

Τρα­γου­δούν: Νατάσ­σα Παπα­δο­πού­λου-Τζα­βέλ­λα, Νίκος Μπο­φί­λιος, Μάνια Παπα­δη­μη­τρί­ου, Ηλί­ας Λογο­θέ­της, Μαρία Ζαχα­ρή, Σταύ­ρος Ξένος, Νατάσ­σα Μωυ­σό­γλου, Αχιλ­λέ­ας Βογιατζάκης.

Φιλι­κή συμ­με­το­χή: Νένα Βενε­τσά­νου, Magic de spell και Γιάν­νης Παλαμίδας.

Η τιμη­τι­κή βρα­διά συγ­χρό­νως κλεί­νει και το φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου προς τιμήν της Εθνι­κής Αντί­στα­σης με αφορ­μή τις επε­τεί­ους ίδρυ­σης των ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελ­λα­δι­κή Οργά­νω­ση Νέων), και ΕΛΑΣ (Ελλη­νι­κός Λαϊ­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός) που διορ­γα­νώ­νει η NEW STAR από 19 έως 25 Φλε­βά­ρη στους κινη­μα­το­γρά­φους ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema και ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema. (Δεί­τε λεπτο­μέ­ρειες ΕΔΩ).

Γενι­κή είσο­δος για την συναυ­λία — καλ­λι­τε­χνι­κή εκδή­λω­ση 10 ευρώ.

Γενι­κή είσο­δος για το φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου 5 ευρώ (ημε­ρή­σιο εισιτήριο).

Προ­πω­λή­σεις εισι­τη­ρί­ων στα ταμεία των κινη­μα­το­γρά­φων καθη­με­ρι­νά μετά τις 17.00. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 210–8220008 & 210–8640054

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο