Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία για τα αδέσποτα ζώα από την ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» στον Κορυδαλλό, την Τετάρτη 28/9

Η Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» και ο Περι­βαλ­λο­ντι­κός Σύν­δε­σμος Δήμων Αθή­νας Πει­ραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) συν­διορ­γα­νώ­νουν την Τετάρ­τη, 28 Σεπτέμ­βρη | 20.30, στο Δημο­τι­κό Αμφι­θέ­α­τρο «Θανά­σης Βέγ­γος» στον Κορυ­δαλ­λό, μία μεγά­λη συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στα αδέ­σπο­τα ζώα.

Η συναυ­λία γίνε­ται –μετα­ξύ άλλων για να ανα­δει­χθεί ο αγώ­νας του Δια­δη­μο­τι­κού Κέντρου Περί­θαλ­ψης Αδέ­σπο­των Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), που έχει νοση­λεύ­σει και φρο­ντί­σει χιλιά­δες αδέσποτα.

Θυμί­ζου­με πως το ΚΚΕ έχει επα­νει­λημ­μέ­να επι­ση­μά­νει την ανά­γκη δια­χεί­ρι­σης του προ­βλή­μα­τος των αδέ­σπο­των ζώων με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη κρα­τι­κών δομών, με ενιαίο τρό­πο πανελ­λα­δι­κά και με εξα­σφά­λι­ση από το κρά­τος όλων των απαι­τού­με­νων πόρων, ανθρώ­πι­νων και οικο­νο­μι­κών, για τη δια­μόρ­φω­ση χώρων, τη στέ­γα­ση και λει­τουρ­γία κατα­φυ­γί­ων προ­σω­ρι­νής δια­μο­νής αδέ­σπο­των ζώων, με το αντί­στοι­χο κτη­νια­τρείο με υπο­δο­μές κλι­νι­κής για αδέ­σπο­τα (εξε­τα­στή­ριο, χει­ρουρ­γείο, νοση­λευ­τή­ριο, μικρο­βιο­λο­γι­κό εργα­στή­ριο, μόνι­μους κτη­νιά­τρους βάρ­διας, μόνι­μους νοση­λευ­τές, ζωο­κό­μους εκπαι­δευ­μέ­νους, εκπαι­δευ­τές, αυτο­κί­νη­τα περι­συλ­λο­γής κ.λπ.) σε επί­πε­δο δήμου ή ομά­δας όμο­ρων δήμων. Για­τί είναι εμφα­νές ότι το πρό­βλη­μα δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται πάντα με τη λογι­κή των γεω­γρα­φι­κών ορί­ων των δήμων, καθώς — όπως έχει απο­δει­χθεί — τα αδέ­σπο­τα ζώα δεν έχουν σύνο­ρα και τόπο κατοι­κί­ας, και έτσι όταν ένας δήμος έχει ένα σχε­τι­κά πιο δομη­μέ­νο πρό­γραμ­μα αλλά ο διπλα­νός δήμος δεν έχει, το πρό­γραμ­μα καταρρέει.

adespota 0

Πρό­κει­ται για τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε να μπο­ρούν να διε­ξά­γο­νται απο­τε­λε­σμα­τι­κά οι δια­δι­κα­σί­ες της περι­συλ­λο­γής, του ιατρι­κού ελέγ­χου και περί­θαλ­ψης — στεί­ρω­σης, της κατα­γρα­φής — σήμαν­σης, της απε­λευ­θέ­ρω­σης (εφό­σον αυτή είναι εφι­κτή, με επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια και με μέτρα για την απο­φυ­γή σχη­μα­τι­σμού αγε­λών) στο σημείο περι­συλ­λο­γής και του μετέ­πει­τα ελέγ­χου των αδέ­σπο­των, χωρίς την παρεμ­βο­λή ιδιω­τών, μεσα­ζό­ντων και δια­φό­ρων ΜΚΟ.

Κατά τους διορ­γα­νω­τές “μαζί με το ΔΙΚΕΠΑΖ, θα τιμη­θούν όλοι οι εθε­λο­ντές και τα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία που δρό­μο το δρό­μο, γει­το­νιά τη γει­το­νιά, δίνουν μία σπου­δαία καθη­με­ρι­νή μάχη για να βοη­θή­σουν τους πιο αδύ­να­μους «κρί­κους» της ζωής”

Η είσο­δος θα είναι δωρε­άν, αλλά λόγω της μεγά­λης προ­σέ­λευ­σης που ανα­μέ­νε­ται, είναι απα­ραί­τη­το να προη­γη­θούν από τους ενδια­φε­ρό­με­νους κρα­τή­σεις θέσε­ων στο τηλ. 210 ‑7234567 ή ηλε­κτρο­νι­κά.

Σημειώ­νε­ται ότι η προ­σέ­λευ­ση του κοι­νού στο θέα­τρο πρέ­πει να έχει ολο­κλη­ρω­θεί 30λ πριν την έναρ­ξη της παρά­στα­σης (μέχρι τις 20.00) και μετά, εφό­σον υπάρ­χουν ακό­μα δια­θέ­σι­μες θέσεις, θα δια­τί­θε­νται κατά σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας σε θεα­τές που τυχόν περι­μέ­νουν σε ουρά αναμονής.

Στην συναυ­λία συμ­με­τέ­χουν αφι­λο­κερ­δώς οι καλλιτέχνες:
Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Παντε­λής Αμπα­ζής, Γερά­σι­μος Ανδρέ­α­τος, Γρη­γό­ρης Βαλ­τι­νός, Φωτει­νή Βελε­σιώ­του, Καλ­λιό­πη Βέτ­τα, Ελέ­νη Δήμου, Γιάν­νης Ζου­γα­νέ­λης, Ηρώ, Άγγε­λος Θεο­δω­ρά­κης, Δημή­τρης Κανέλ­λος, Αργυ­ρώ Καπα­ρού, Γιάν­νης Κορί­ζης, Σπύ­ρος Κου­τσο­βα­σί­λης, Βασί­λης Λέκ­κας, Νίκος Λόλης, Σαβ­βέ­ρια Μαρ­γιο­λά, Τατιά­να Παπα­μό­σχου, Πανα­γιώ­της Πετρά­κης, Κώστας Πρέ­κας, Μαρία Ρεμπού­τσι­κα, Γιάν­νης Σαβ­βι­δά­κης, Κώστας Σκόν­δρας, Μαρία Σουλ­τά­του, Ελέ­νη Φιλί­νη, Άννα Φόν­σου, Μπέτ­τυ Χαρ­λαύ­τη, Μαί­ρη Χρονοπούλου.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο