Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία Ειρήνης: Η καλύτερη απάντηση στα φερέφωνα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είναι η μαζική συμμετοχή

Οι πρό­σφα­τες επι­θέ­σεις ενά­ντια στην Συναυ­λία Ειρή­νης, που διορ­γα­νώ­νε­ται την προ­σε­χή Τρί­τη 29/3 στα Προ­πύ­λαια, ούτε αυθόρ­μη­τες είναι, ούτε τυχαί­ες. Το μήνυ­μα που θέλει να περά­σει η εκδή­λω­ση ενο­χλεί το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τους εγχώ­ριους υπο­στη­ρι­κτές τους. Γι’ αυτό και ενας ολό­κλη­ρος εσμός Αμε­ρι­κα­νο­τσο­λιά­δων δημο­σιο­γρά­φων και έμμι­σθων τρολ του Twitter επι­χει­ρεί να σπι­λώ­σει και να συκο­φα­ντή­σει την Συναυ­λία, τους συντε­λε­στές και συμ­με­τέ­χο­ντες σε αυτήν.

Τους ενο­χλεί — ισχυ­ρί­ζο­νται- ότι η αφί­σα της Συναυ­λί­ας δεν ανα­φέ­ρει πως τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία τον διε­ξά­γει η Ρωσία. Μα εδώ είναι ακρι­βώς το θέμα!

Θέλουν να κατα­δει­κνύ­ε­ται απο­κλει­στι­κά η Ρωσία και ο Πού­τιν ως ένο­χοι του πολέ­μου, έτσι ώστε να «ξεπλέ­νο­νται» οι συνέ­νο­χοι του εγκλή­μα­τος, δηλα­δή το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Θέλουν να πέφτει όλο το βάρος στους ρώσους για να μένει στο απυ­ρό­βλη­το ο ρόλος του Ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να ως υπο­κι­νη­τή της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρουσης.

Οι ίδιοι που σήμε­ρα χλευά­ζουν την Συναυ­λία Ειρή­νης δεν έχουν πατή­σει το πόδι τους σε αντι­πο­λε­μι­κή εκδή­λω­ση όταν το ΝΑΤΟ βομ­βάρ­δι­ζε και αιμα­το­κυλ­λού­σε μια σει­ρά λαούς. Που ήταν όλοι αυτοί όταν σφα­γιά­ζο­νταν ο λαός της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, του Ιράκ, του Αφγα­νι­στάν, της Λιβύ­ης, της Παλαι­στί­νης, της Συρί­ας; Που ήταν να ψελ­λί­σουν μια κου­βέ­ντα για τους νεκρούς των πολέ­μων της «πολι­τι­σμέ­νης Δύσης»;

Βγαί­νουν σήμε­ρα στα κερα­μί­δια κατά του «αυταρχικού/φασίστα/πολεμοχαρή,κλπ» Πού­τιν όταν επί δεκα­ε­τί­ες έχουν «κάνει γαρ­γά­ρα» τα εγκλή­μα­τα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Ειρω­νεύ­ο­νται – οι γελοί­οι – το σύν­θη­μα για την ειρή­νη, σε μια περί­ο­δο που η Ελλά­δα έχει μετα­τρα­πεί, από την Κρή­τη μέχρι την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, σε απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κή βάση, με αερο­πλα­νο­φό­ρα να πλέ­ουν στο Αιγαίο, βάζο­ντας την χώρα και τον λαό στο μάτι του κυκλώνα.

Θλι­βε­ροί υπο­κρι­τές, παρι­στά­νουν πως τάχα κόπτο­νται για τα δει­νά που βιώ­νει ο ουκρα­νι­κός λαός, όταν μέχρι πριν λίγους μήνες ανα­φέ­ρο­νταν σε Σύριους και Ιρα­κι­νούς πρό­σφυ­γες ως «λαθραί­ους» και «κίν­δυ­νο» για την χώρα. Μας συγ­χω­ρεί­τε, ξεχά­σα­με ότι εκεί­νοι δεν ήταν «λευ­κοί», «ευρω­παί­οι» και «χρι­στια­νοί»…

Θυμή­θη­καν τώρα να βάλουν σημαιά­κια της Ουκρα­νί­ας παρι­στά­νο­ντας τους φιλέ­σπλα­χνους. Ανα­κά­λυ­ψαν ξαφ­νι­κά την… αλλη­λεγ­γύη απέ­να­ντι στους λαούς που πλήτ­το­νται απ’ τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους.

Η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση απέ­να­ντι στους «ΝΑΤΟ­πα­τριώ­τες» της πλά­κας είναι η μαζι­κή συμ­με­το­χή στην Συναυ­λία Ειρή­νης την ερχό­με­νη Τρί­τη. Να δοθεί ισχυ­ρό μήνυ­μα ότι ο λαός δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ συμ­φέ­ρον να επι­λέ­ξει ιμπε­ρια­λι­στή-ληστή, είτε αυτός λέγε­ται Πού­τιν, είτε ΝΑΤΟ.

Μόνη ελπίδα για την ειρήνη είναι η πάλη των λαών.

Αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία στις 29/3 στα Προ­πύ­λαια: Πάνω από 30 καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους για την ειρήνη

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο