Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία Ειρήνης: Μίλησε και η ντροπή του ανθρώπινου είδους…

Με αφορ­μή την Συναυ­λία Ειρή­νης της Τρί­της, στα Προ­πύ­λαια, βγή­κε παγα­νιά το «ανφάν γκα­τέ» του αμε­ρι­κα­νο­τσο­λια­δι­σμού και της γελοιό­τη­τας να συκο­φα­ντή­σει τους καλ­λι­τέ­χνες που συμ­με­τέ­χουν σε αυτήν.

Ανά­με­σα στα θλι­βε­ρά ανθρω­πά­κια που κυριο­λε­κτι­κά ξεσά­λω­σαν στο δια­δί­κτυο κατά των καλ­λι­τε­χνών, χύνο­ντας μπό­λι­κο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο, ήταν και η ντρο­πή του ανθρώ­πι­νου είδους, ο Γρη­γό­ρης Ψαρια­νός. Ο γυρο­λό­γος-ρέκορ­ντμαν των τεσ­σά­ρων κομ­μά­των και διο­ρι­σμέ­νος συνερ­γά­της στο ιδιαί­τε­ρο γρα­φείο του αντι­προ­έ­δρου της κυβέρ­νη­σης Παν. Πικραμμένου.

Αυτή, λοι­πόν, η ντρο­πή της ανθρω­πό­τη­τας, η επι­το­μή της γελοιό­τη­τας, είχε το θρά­σος να χαρα­κτη­ρί­σει τους συμ­με­τέ­χο­ντες καλ­λι­τέ­χνες ως «φασι­στα­ριά υπε­ρα­μόρ­φω­τους». Ποιός; Ο Ψαριανός!

Αυτός, ο κρυ­φο­χρυ­σαυ­γί­της με το γιλε­κά­κι, «φιλο­τέ­χνη­σε» την αφί­σα της συναυ­λί­ας βάζο­ντας δίπλα δίπλα το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και την σβά­στι­κα. Ποιός; Ο Ψαριανός!

Αυτός, που αν τον γνώ­ρι­ζε ο Δαρ­βί­νος ίσως και να αμφι­σβη­τού­σε την θεω­ρία της εξέλιξης.

Ο Ψαρια­νός. Που η μονα­δι­κή του συμ­βο­λή στη δημό­σια ζωή συνο­ψί­ζε­ται στα παρα­κά­τω ποι­η­τι­κά στι­χά­κια που έγρα­φε το 1980 για τρα­γού­δι του Πανούση:

«Ψηφο­δέλ­τια σταύ­ρω­να / κι όλη νύχτα καύ­λω­να / Στης βου­λής τα έδρα­να /αχ κι εγώ να έκλανα». 
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο