Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία Ειρήνης: Σήμερα στις 8 μ.μ. στα Προπύλαια με την συμμετοχή 30+ καλλιτεχνών

Σήμε­ρα το από­γευ­μα στις 8 μ.μ. διορ­γα­νώ­νε­ται η Συναυ­λία Ειρή­νης στα Προ­πύ­λαια με την συμ­με­το­χή περισ­σό­τε­ρων από 30 καλ­λι­τε­χνών — τρα­γου­δι­στών, μου­σι­κών, ηθο­ποιών και stand up κωμικών.

Στην συναυ­λία συμ­με­τέ­χουν μετα­ξύ άλλων οι: Μάριος Αθα­να­σί­ου, Πάνος Βλά­χος, Δημή­τρης Γκο­τσό­που­λος, Γλυ­κε­ρία, Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, Πάνος Δρα­κό­που­λος, Εισβο­λέ­ας, Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος, Πέγκυ Ζίνα, Θανά­σι­μος, Κώστας Θωμαϊ­δης, Κώστας Καλ­δά­ρας, Μυρ­τώ Καμ­βυ­σί­δη, Μαρία Κανελ­λο­πού­λου, Ελέ­νη Καρα­κάκ­ση, Κώστας Λει­βα­δάς, Μίλ­τος Λογιά­δης, Μανώ­λης Μητσι­τάς, Δημή­τρης Μητσο­τά­κης, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώ­τα Νέγκα, Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Πάνος Παπαϊ­ω­άν­νου, Μάνια Παπα­δη­μη­τρί­ου, Νίκος Πλα­τύ­ρα­χος, Μαριάν­να Του­μα­σά­του, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου, Τάνια Τσα­να­κλί­δου, Νεφέ­λη Φασου­λή, Idra Kayne, Magic de Spell, Sugahspank.

Την μου­σι­κή διεύ­θυν­ση έχουν οι Ντί­νος Γεωρ­γούν­τζος, Βασί­λης Γκί­νος, Γιώρ­γος Ζαχα­ρί­ου (Μου­σι­κοί Σε Δρά­ση), ενώ την σκη­νο­θε­σία έχει ανα­λά­βει ο Νίκος Σούλης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο