Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία με έργα Ελλήνων συνθετών

Το Σάβ­βα­το 26 Μάη στις 20.30 στον κήπο του Βυζα­ντι­νού Μου­σεί­ου η Φιλαρ­μο­νι­κή του δήμου Αθη­ναί­ων θα δώσει συναυ­λί­α­πα­ρου­σιά­ζο­ντας έργα Ελλή­νων συν­θε­τών των τελευ­ταί­ων 200 ετών. Τη Φιλαρ­μο­νι­κή διευ­θύ­νει ο Χρή­στος Κολοβός.

Η συναυ­λία απο­τε­λεί μέρος των 14ων Ελλη­νι­κών Μου­σι­κών Γιορ­τών που διορ­γα­νώ­νει και διευ­θύ­νει καλ­λι­τε­χνι­κά ο μαέ­στρος Βύρων Φιδε­τζής. Στη συναυ­λία θα ακου­στούν ελλη­νι­κοί χοροί της ηπει­ρω­τι­κής και νησιω­τι­κής Ελλά­δας, αλλά και πόλ­κες, εμβα­τή­ρια, βαλς κ.ά. των Επτα­νή­σιων Νικό­λα­ου Χ. Μάν­τζα­ρου, Σπυ­ρί­δω­να Σαμά­ρα, Αντω­νί­ου Λιβε­ράλ­λη, Αλέ­ξαν­δρου Κατα­κου­ζη­νού, Αλέ­ξαν­δρου Γκρεκ, Διο­νυ­σί­ου Λαυ­ρά­γκα, Διο­νυ­σί­ου Βισβάρ­δη, Σπύ­ρου Καί­σα­ρη, Σπυ­ρί­δω­να Δου­κά­κη, Στέ­φα­νου Δολια­νί­τη και Σπύ­ρου Προ­σω­πά­ρη, αλλά και των Νίκου Σκαλ­κώ­τα και Θωμά Μπακαλάκου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο