Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία με τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ με έργα Σοβιετικών συνθετών διοργανώνει το ΚΚΕ στο Μέγαρο την Τετάρτη

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει την Τετάρ­τη 18 Οκτω­βρί­ου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, συναυ­λία με τη συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα της ΕΡΤ με έργα Σοβιε­τι­κών συνθετών.

Θα διευ­θύ­νει ο διε­θνούς φήμης διευ­θυ­ντής ορχή­στρας Αλέ­ξαν­δρος Μυράτ.

Η συναυ­λία αυτή απο­τε­λεί μέρος μίας σει­ράς εκδη­λώ­σε­ων που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ για να τιμή­σει τα 100 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση, ανα­δεί­χνο­ντας τη μεγά­λη σημα­σία του κοσμοϊ­στο­ρι­κού αυτού γεγο­νό­τος ως πηγή έμπνευ­σης, γνώ­σης και συμπε­ρα­σμά­των, χρή­σι­μων στο σύγ­χρο­νο αγώ­να για την επα­να­στα­τι­κή αλλα­γή της κοινωνίας.

Το πρό­γραμ­μα θα περι­λαμ­βά­νει έργα τριών κορυ­φαί­ων Σοβιε­τι­κών συν­θε­τών: Του Αράμ Χατσα­του­ριάν, του Σερ­γκέι Προ­κό­φιεφ και του Ντμί­τρι Σοστακόβιτς.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

A’ Μέρος:

Αράμ Χατσα­του­ριάν (1903 — 1982) — Βαλς από τη Σουί­τα «Μεταμ­φί­ε­ση» (Masquerade Valse)

Σερ­γκέι Προ­κό­φιεφ (1891 — 1953) — «Ρωμαί­ος και Ιου­λιέ­τα», Σουί­τα Νο. 2, Op. 64ter (επι­λο­γή μερών)

1. Μονταί­γοι και Καπουλέτοι

2. Ο χορός των κορι­τσιών με τα κρίνα

3. Ο Ρωμαί­ος στον τάφο της Ιουλιέτας.

Αράμ Χατσα­του­ριάν (1903 — 1982) — «O xορός των σπα­θιών» από το μπα­λέ­το Γκαγιανέ

Διάλ­λει­μα — 20′

Β’ Μέρος:

Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς (1906 — 1975) — Συμ­φω­νία Νο 12 σε Ρε ελάσ­σο­να, Op.112, «Το Έτος 1917»

1. Επα­να­στα­τη­μέ­νη Πετρούπολη

Moderato — Allegro — Più mosso — Allegro

2. Ραζ­λί

Allegro (L’istesso tempo) — Adagio

3. Αβρό­ρα

Adagio (L’istesso tempo) — Allegro

4. Η Aυγή της Aνθρωπότητας

Allegro (L’istesso tempo) — Allegretto — Moderato

 

Η είσο­δος θα γίνε­ται με προ­σκλή­σεις που θα δια­τί­θε­νται από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ καθώς και στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο